යව්මුල් ආහිඃර් ගැන විශ්වාසය එවායේ පෙර නිමිති, කබ්ර් හි දඬුවම

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: යව්මුල් ආහිඃර් ගැන විශ්වාසය එවායේ පෙර නිමිති, කබ්ර් හි දඬුවම
භාෂාව: සිංහල
කර්තෘත්වය: මුහම්මද් ඉබ්නු ඉබ්‍රාහීම් අත්-තුවයිජිරී
පරිවර්තනය: මාහිර් රම්ඩීන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
කෙටි විස්තර: 1. යව්මුල් ආහිඃර් හෙවත් අවසන් දිනය විශ්වාස කිරීම
කබ්ර් හි දඬුවම් වර්ග. 2
3. අවසන් හෝරාවෙහි පෙර නිමිති
4- දජ්ජාල් මතු වීම, 5- මර්යම්ගේ පුත් ඊසා (අලයිහිස් සලාම්) තුමාගේ පැමිණීම
6- යඃජූජ් හා මඃජූජ්වරුන්ගේ පිටවීම 9,8,7 - ග්‍රහණ තුනක් ඇතිවීම
10- දුමාරය පිටවීම 12- හිරු බටහිරින් උදාවීම 11- සත්වයකු මතු වීම
13- මිනිසා එක්රැස් කරවන ගින්නක් පිටවීම
එකතු කළ දිනය: 2015-03-05
Short Link: http://IslamHouse.com/818718
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
යව්මුල් ආහිඃර් ගැන විශ්වාසය එවායේ පෙර නිමිති, කබ්ර් හි දඬුවම
860.9 KB
Open: යව්මුල් ආහිඃර් ගැන විශ්වාසය එවායේ පෙර නිමිති, කබ්ර් හි දඬුවම.pdf
2.
යව්මුල් ආහිඃර් ගැන විශ්වාසය එවායේ පෙර නිමිති, කබ්ර් හි දඬුවම
4.6 MB
Open: යව්මුල් ආහිඃර් ගැන විශ්වාසය එවායේ පෙර නිමිති, කබ්ර් හි දඬුවම.doc
Go to the Top