මුහ්තසර් අල්-ෆික්හුල් ඉස්ලාම් පිටුව 72 – 78

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: මුහ්තසර් අල්-ෆික්හුල් ඉස්ලාම් පිටුව 72 – 78
භාෂාව: සිංහල
කර්තෘත්වය: මුහම්මද් ඉබ්නු ඉබ්‍රාහීම් අත්-තුවයිජිරී
පරිවර්තනය: මාහිර් රම්ඩීන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: • මලක් වරුන් විශ්වාස කිරීම යනු සැබැවින් ම අල්ලාහ් ගේ මලක් වරුන් සිටින බව ට ස්ථීර ලෙස තහවුරු කිරීම ය.
• රසූල්වරුන් වෙත ට වේද ග්ර න්ථ පහළ කළ බව හා එය සැබෑ අල්ලාහ් ගේ වදනකි. එහි අන්තර්ගත ව ඇති දෑ සත්ය යකි. එහි කිසිදු සැකයක් නොමැත යනුවෙන් ස්ථීර ලෙසින් ම තහවුරු කිරීම ය.
එකතු කළ දිනය: 2015-01-07
Short Link: http://IslamHouse.com/804381
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
මුහ්තසර් අල්-ෆික්හුල් ඉස්ලාම් පිටුව 72 – 78
800.8 KB
Open: මුහ්තසර් අල්-ෆික්හුල් ඉස්ලාම් පිටුව 72 – 78.pdf
2.
මුහ්තසර් අල්-ෆික්හුල් ඉස්ලාම් පිටුව 72 – 78
4.7 MB
Open: මුහ්තසර් අල්-ෆික්හුල් ඉස්ලාම් පිටුව 72 – 78.doc
‍වෙනත්... ( 2 )
Go to the Top