ආගමික විද්වතුන් නබිවරුන් ගේ උරුමක්කාරයෝ වෙති

ලිපි Card Assembly
මාතෘකාව: ආගමික විද්වතුන් නබිවරුන් ගේ උරුමක්කාරයෝ වෙති
භාෂාව: සිංහල
ලේඛකයා: අබ්දුල් බාරී අස්-සබීතීයි
පරිවර්තනය: ජාසිම් බි දඉයාන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
කෙටි විස්තර: නබිවරුන් ගේ උරුමක්කාරයන් වශයෙන් නබිවරුන් ගේ මාර්ගය අනුගමනය කරන හේතුවෙන් ආගමික විද්වතුන්ට ඉස්ලාමය උසස් ගෞරවයක් දක්වයි.
එකතු කළ දිනය: 2015-01-07
Short Link: http://IslamHouse.com/804379
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
ආගමික විද්වතුන් නබිවරුන් ගේ උරුමක්කාරයෝ වෙති
510.3 KB
Open: ආගමික විද්වතුන් නබිවරුන් ගේ උරුමක්කාරයෝ වෙති .pdf
2.
ආගමික විද්වතුන් නබිවරුන් ගේ උරුමක්කාරයෝ වෙති
3.5 MB
Open: ආගමික විද්වතුන් නබිවරුන් ගේ උරුමක්කාරයෝ වෙති .doc
Go to the Top