ප්‍රචණ්ඩත්වයට ඉස්ලාමයේ අවකාශයක් නැත.

ලිපි Card Assembly
මාතෘකාව: ප්‍රචණ්ඩත්වයට ඉස්ලාමයේ අවකාශයක් නැත.
භාෂාව: සිංහල
පරිවර්තනය: ජාසිම් බි දඉයාන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
කෙටි විස්තර: “අල්ලාහ් ගේ මාර්ග යේ ඔබ හා සටන් කළවුන් සමඟ ඔබ ද සටන් කරනු. (නමුත්) සීමාව නො ඉක්මවනු. ඇත්තෙන්ම, අල්ලාහ් සීමාව ඉක්ම වන්නවුන් ප්රිීය නොකරන්නේය.” සූරා 2:190.
එකතු කළ දිනය: 2015-01-07
Short Link: http://IslamHouse.com/804373
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
ප්‍රචණ්ඩත්වයට ඉස්ලාමයේ අවකාශයක් නැත.
562 KB
Open: ප්‍රචණ්ඩත්වයට ඉස්ලාමයේ අවකාශයක් නැත..pdf
2.
ප්‍රචණ්ඩත්වයට ඉස්ලාමයේ අවකාශයක් නැත.
3.4 MB
Open: ප්‍රචණ්ඩත්වයට ඉස්ලාමයේ අවකාශයක් නැත..doc
Go to the Top