ක්‍රිස්තු බද්ධිමතුනි අප හට පවසන්න!!

පවර් පොයින්ට් Card Assembly
මාතෘකාව: ක්‍රිස්තු බද්ධිමතුනි අප හට පවසන්න!!
භාෂාව: සිංහල
කර්තෘත්වය: ඉබ්නු කය්යුම් අල්-ජව්සිය්යා
පරිවර්තනය: ජාසිම් බි දඉයාන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: 1- ක්රිතස්තු ආගමික විද්වතුනි! අපට පැහැදිලි නොමැති කරුණු කිහිපයක් අපට පහදා දෙනවා ද?
එකතු කළ දිනය: 2014-12-31
Short Link: http://IslamHouse.com/802882
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 1 )
1.
ක්‍රිස්තු බද්ධිමතුනි අප හට පවසන්න!!
1.1 MB
Open: ක්‍රිස්තු බද්ධිමතුනි අප හට පවසන්න!!.ppt
Go to the Top