ප්රා.ර්ථනාව- නැමදුමකි

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: ප්රා.ර්ථනාව- නැමදුමකි
භාෂාව: සිංහල
කර්තෘත්වය: අහ්මද් මුබාරක් මුහම්මද් මහ්දූම්
පරිවර්තනය: මාහිර් රම්ඩීන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: දුආ යනු නැමදුමකි.1
2. තමා වෙත දුආ නොකරන්නෙක් පිළිබඳ ව අල්ලාහ් කෝපවෙයි
3. ප්රාදර්ථනාවන් පිළි ගනු නොලබනුයේ ඇයි ?
4. වසීලා පැතීමෙ හි නීතිය
5. නින්ද ට පෙර ප්රානර්ථනා කළ යුතු දෑ
6. ප්‍රාර්ථනාවන් පිළි ගනු ලබන අවස්ථාවන්
7. මොවුන්ගේ ප්‍රාර්ථනාවන් පිළි ගනු ලැබේ.
8. තමන් ගේ විනාශය උදෙසා ප්‍රාර්ථනා නොකළ යුතුයි.
9. දික්ර් හා දුආ
10. ප්‍රාර්ථනා කිරීමෙ හි විනය.
11. ප්‍රාර්ථනාවන් අයැද සිටීමේ පිළිවෙළ
12. සලාතය හා ඉන් පසු ව ඇති ප්‍රාර්ථනාවන්
13. සලාත ය ඉටු කළ පසු ව නබි (සල්ලල්ලාහු අලෙයිහි වසල්ලම්) තුමාණෝ
ප්රතසිද්ධ වුව ද පූර්ව සාධක රහිත ප්රාසර්ථනාවන්14
මඃසූරාත් පාරායනය කරමු.15
16. ප්රාරර්ථනාවෙ හි නියැළෙන දැහැමියන්
17. දෙමාපියන් වෙනුවෙන් හා විශ්වාසවන්තයින් වෙනුවෙන් සමාව ඉල්ලා සිටිමු.
එකතු කළ දිනය: 2014-12-20
Short Link: http://IslamHouse.com/798964
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
ප්රා.ර්ථනාව- නැමදුමකි
1.4 MB
Open: ප්රා.ර්ථනාව- නැමදුමකි.pdf
2.
ප්රා.ර්ථනාව- නැමදුමකි
5.6 MB
Open: ප්රා.ර්ථනාව- නැමදුමකි.doc
Go to the Top