සූරා ෆාතිහා සහ සූරා බකරා වාක්යය 1 සිට 90 දක්වා සිංහල පරිවර්තණය

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: සූරා ෆාතිහා සහ සූරා බකරා වාක්යය 1 සිට 90 දක්වා සිංහල පරිවර්තණය
භාෂාව: සිංහල
පරිවර්තනය: මාහිර් රම්ඩීන්
කෙටි විස්තර: සූරා ෆාතිහා සහ සූරා බකරා වාක්යය 1 සිට 90 දක්වා සිංහල පරිවර්තණය
එකතු කළ දිනය: 2014-12-20
Short Link: http://IslamHouse.com/798958
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
ඇමුණුම ( 2 )
1.
සූරා ෆාතිහා සහ සූරා බකරා වාක්යය 1 සිට 90 දක්වා සිංහල පරිවර්තණය
730.6 KB
Open: සූරා ෆාතිහා සහ සූරා බකරා වාක්යය 1 සිට 90 දක්වා සිංහල පරිවර්තණය.pdf
2.
සූරා ෆාතිහා සහ සූරා බකරා වාක්යය 1 සිට 90 දක්වා සිංහල පරිවර්තණය
4.4 MB
Open: සූරා ෆාතිහා සහ සූරා බකරා වාක්යය 1 සිට 90 දක්වා සිංහල පරිවර්තණය.doc
Go to the Top