මුහම්මද් නබි (සල්) තුමාණන් අසිපතින් ඉස්ලාමය පතුරා ජනතාවට දහම පිලිගන්නා ලෙස බල කළේ ද?

ලිපි Card Assembly
මාතෘකාව: මුහම්මද් නබි (සල්) තුමාණන් අසිපතින් ඉස්ලාමය පතුරා ජනතාවට දහම පිලිගන්නා ලෙස බල කළේ ද?
භාෂාව: සිංහල
ලේඛකයා: ජාසිම් බි දඉයාන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: අසිපත උපකාරයෙන් ඉස්ලාම් ව්යාසප්ත වූ දහමක් බව පැවසීම පදනම් විරහිත මතයක් බව පෙන්වීම ට සාධක දෙකක් ඇත.
1. ඉස්ලාම් හී බල කිරීමක් නැත යන කුර්ආන් වාක්ය
2. අරාබි වරුන් තමන් පරාජය ට පත් කළ ජනතාව ට, ඔවුනොවුන් ගේ ආගම නිදහසේ අනුගමනය කිරීම ට ලබා දුන් අයිති ය
එකතු කළ දිනය: 2014-12-04
Short Link: http://IslamHouse.com/792934
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි - අෆාර් - පෘතුගීසි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
මුහම්මද් නබි (සල්) තුමාණන් අසිපතින් ඉස්ලාමය පතුරා ජනතාවට දහම පිලිගන්නා ලෙස බල කළේ ද?
489.9 KB
Open: මුහම්මද් නබි (සල්) තුමාණන් අසිපතින්  ඉස්ලාමය පතුරා ජනතාවට දහම පිලිගන්නා ලෙස බල කළේ ද?.pdf
2.
මුහම්මද් නබි (සල්) තුමාණන් අසිපතින් ඉස්ලාමය පතුරා ජනතාවට දහම පිලිගන්නා ලෙස බල කළේ ද?
3.9 MB
Open: මුහම්මද් නබි (සල්) තුමාණන් අසිපතින්  ඉස්ලාමය පතුරා ජනතාවට දහම පිලිගන්නා ලෙස බල කළේ ද?.doc
Go to the Top