การเพิ่มพูนของอิหม่าน

บทความ การ์ดของข้อมูล
หัวข้อ: การเพิ่มพูนของอิหม่าน
ภาษา: จีน
ผู้เขียน: มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม อัต-ตุวัยญิรีย์
ผู้แปล: อบู อับดุลลอฮฺ อะหมัด บิน อับดุลลอฮฺ อัลศีนีย์
ผู้ตรวจทาน: ลี เชียง ชาย
เผยแพร่โดย: สำนักงานเผยแพร่และสอนอิสลาม อัร-ร็อบวะฮฺ กรุงริยาด
คำอธิบายโดยย่อ: การเพิ่มพูนของอิหม่าน
วันที่เพิ่ม: 2008-03-11
ลิงก์แบบย่อ: http://IslamHouse.com/79264
:: หัวข้อนี้ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ต่อไปนี้ ::
คำแปลของการ์ดข้อมูลในภาษาต่างๆ: จีน - อาหรับ - มาลายาลัม - เบ็งกอล - อังกฤษ
ไฟล์แนบพร้อมข้อมูล ( 2 )
1.
增加信仰
574.5 KB
: 增加信仰.pdf
2.
增加信仰
3.5 MB
: 增加信仰.doc
คำอธิบายโดยละเอียด

增加信仰

F-伊斯兰的基本就是信仰伟大、尊严的真主,坚信真主和他的尊名及特性、行为、宝藏、许约、警告;所有的工作和功修都是建立在这一基础上的,接受善功也是建立在这一伟大的根基上的;如果这一信仰衰弱了,那么,它就会欠损,所有的工作和功修就不完美,各种状况就会不理想。

为了我们的生活充满信仰,有增无减,那么,必须知道以下事项:

1-我们知道并坚信万事万物的创造者是真主,无论是明显的、还是隐藏的,无论是大的、还是小的。天地的创造者是真主,阿尔西的创造者是真主,星辰的创造者是真主,海洋、山岳的创造者是真主,生物(人、动植物)和无机物的创造者是真主,乐园的创造者是真主,火狱的创造者是真主:

真主是创造万物的,也是监护万物的。[]

我们说这些,我们听它,我们思考它,我们用视觉和思维去观看宇宙和《古兰经》中的迹象,直至信仰在我们的心中根深蒂固,真主确已以此命令我们。

F-清高的真主说:

你说:“你们要观察天地之间的森罗万象。一切迹象和警告者,对于不信道的民众是毫无裨益的。[]

F-清高的真主说:

他们怎么不沉思《古兰经》呢?难道他们的心上有锁?[]

F-清高的真主说:

当降示一章经的时候,他们中有人说:‘这章经使你们中的哪个人更加确信呢?’至于信道者,那章经使他们更加确信了。同时,他们是快乐的。[]

2-我们知道并坚信是真主创造了万物及其作用,他创造了眼睛,其作用是看;创造了耳朵,其作用是听;创造了舌头,其作用是说;创造了太阳,其作用是发光;创造了火,其作用是燃烧;创造了树木,其作用是果实等等。

3-我们知道并坚信掌管者、安排者和处理者,他是独一无二的真主,天地间所有的被造物——不论其大小,都属于真主的奴仆、贫穷者;他们不能为自身掌管丝毫祸福和援助,也不能掌管生死和复活,真主是他们的掌管者,他们需要真主的援助,而真主却无求于他们。

他是管理宇宙、处理众生事务的超绝万物的主宰。自由地处理天地间的万物——处理河流与海洋、火与风、生物与植物、星辰与无机物、首领与部长、富人与穷人、强者与弱者等等,是独一无二的真主。

伟大、尊严的真主凭着他自己的大能、哲理和知识自由的安排处理;的确,他创造某物,然后凭着自己的大能剥夺其功能,你确已发现:有眼不能观,耳不能听,舌不能言,海水不会淹没,火不会烧毁,的确,那都是超绝万物的真主的安排,因为他可以自由地处理万物,除他之外,绝无神灵,他是独一的、强悍的主,是大能于万物的主。

 F-部分心灵受被造物的影响比受其创造者的影响更多,因为部分心灵牵挂着被造物,从而忽视了超绝万物的创造者。我们应当根据知识、根据对被造物的观察,来认识创造、以及赋予其形象的创造者,我们只崇拜独一无二的他——真主。

清高的真主说:

你说:“谁从天上和地上给你们提供给养?谁主持你们的听觉和视觉?谁使活物从死物中生出?谁使死物从活物中生出?谁管理事物?”他们要说:“真主。”你说:“难道你们不敬畏他吗?[32]那是真主,你们的真实的主宰。在真理之外,除了迷误还有什么呢?你们怎么颠倒是非呢?”[]

4-我们知道并坚信万物的宝藏都是归独一无二的真主掌管,而非为其它者所掌管,所有天地万物的宝藏都在真主的阙前。食物、饮料、谷物、果实、雨水、风、财产、海洋、山岳等等所有的宝藏都在真主的阙前,所有我们需要的,我们只向真主祈求,我们多多地崇拜他、顺从他,他是超绝万物者、解决需求者、应答祈祷者,他是最完美的负责者、最好的恩赐者,他所赐予的绝无阻止者,他所阻止的也绝无给予者。

Œ                       -清高的真主说:

每一种事物,我这里都有其仓库,我只依定数降下它。[]

                      -清高的真主说:

天地的库藏,只是真主的,伪信的人们却不明理。[]

 

F-伟大真主的大能:

伟大的真主拥有绝对的权力,有时他凭各种媒介而给予和供给,就像他使雨水成为长出草木的媒介,性交成为孕育下一代的媒介。我们生长在媒介的世界,只遵守法律媒介,我们只信赖真主。

F-有时他给予和供给不需要使用任何媒介,他对任何事情只是说声:“有”,它就有了。犹如不用任何果树而供给麦尔彦水果,不用男人而赐予她儿子。

F-有时超绝万物的真主根据其大能使用反因素,犹如火对伊布拉欣变成凉爽的、和平的;又如从海洋中拯救穆萨圣人(愿主赐福之,并使其平安),淹没法老及其军队;又如从海洋和鱼腹的黑暗中拯救优努斯圣人(愿主赐福之,并使其平安)。

当他欲造化任何事物的时候,他对事情只是说声:‘有’,它就有了。[⑧]

 

F-这是针对被造物,至于针对各种状况:

Œ                      -我们知道并坚信各种状况的创造者,他是独一无二的真主,无论贫富贵贱、健康与病症、喜怒哀乐、生死、平安与恐惧、酷暑与寒冷、正道与迷误、幸福与不幸,等等这一切状况都是由超绝万物的真主所创造。

                      -我们知道并坚信安排事物、处理各种状况者,他是独一的真主,只有凭着真主的命令,富有才能替换贫穷;只有凭着真主的命令,健康才能取代病症;只有凭着真主的命令,贵贱才能发生变化;只有凭着真主的命令,哭笑才能发生更替;也只有凭着真主的允许,生者才会死亡;只有凭着真主的命令,酷暑严寒才会交替;同样,也只有凭着真主的命令,正道才会替换迷误。

各种状况凭着超绝万物主的命令才会来临,凭着他的命令而增加,凭着他的命令而减少,凭着他的命令而存在,凭着他的命令而结束。我们应根据真主规定的制度、以接近独一的真主而去寻求掌权者改变状况:

你说:“真主啊!国权的主啊!您要把国权赏赐谁,就赏赐谁;您要把国权从谁手中夺去,就从谁手中夺去;您要使谁尊贵,就使谁尊贵;您要使谁裨贱,就使谁裨贱;福利只由您掌握;您对于万事,确是全能的。[⑨]

Ž-我们知道并坚信前面各种状况以及其它所有的宝藏,均由独一无二的真主掌管,假如超绝万物的真主把财富和健康及其之外的恩惠赐予所有的人,超绝万物主的宝藏也不会减少,就像把一根针放进大海中而海水不会减少那样。除富足的、受赞的真主外,绝无神灵。

艾布冉尔(愿主喜悦他)的传述,先知穆罕默德(愿主赐福之,并使其平安)引述了清高伟大真主的言词,他说:“我的仆人们啊!我绝不行亏,故我也禁止你们之间行亏,所以你们不要相互行亏。

我的仆人们啊!除了我引导的人之外,你们都是迷误者;你们当祈求我的引导,我就引导你们。

我的仆人们啊!除了我所供给的人之外,你们都是饥饿者;你们当祈求我的供给,我就供给你们。

我的仆人们啊!除了我所赐予衣物的人之外,你们都是赤身裸体者;你们当祈求我赐予你们衣物,我就赐予你们。

我的仆人们啊!你们昼夜都在犯错误,我是饶恕一切过错的主,你们当向我祈求饶恕,我就恕饶你们。

我的仆人们啊!你们不能伤害我,你们怎能伤害我呢?你们也不能益及我,你们怎能益及我呢?

我的仆人们啊!假如你们所有的人类和精灵都保持着一个最敬畏者的心,也不能增加我的丝毫权力;

我的仆人们啊!假如你们所有的人类和精灵都保持着一个最放荡者的心,也不能减少我的丝毫权力;

我的仆人们啊!假如你们所有的人类和精灵都站在同一个地方一起向我祈求,我将给予每个人所祈求的,那对于我的权力不会有丝毫损失,就像一根针放到大海之中,海水不会减少那样;

我的仆人们啊!这是你们所有的工作,我都将为你们一一记录它,然后,我将使你们享受自己行为的报酬,谁发现自己所作的善功,让他赞颂真主吧!谁发现其它的,就让他谴责自己吧!”[⑩]

F-遵守使者穆罕默德(愿主赐福之,并使其平安)的引导,归信真主、顺服他的命令者,伟大、尊严的真主将从自己的宝藏中赐予他,无论穷富,并援助他、保护他,凭着伊玛尼使其尊贵,无论他是有高贵的因素,如:艾布白克尔、欧麦尔河欧斯曼(愿主喜悦他们);或者是没有高贵的因素,就像比俩里、安玛尔和塞勒玛努(愿主喜悦他们)等人

没有归信真主者,如果他有权力和财富的因素,真主会以此使其卑贱,就像使法老、噶伦、哈曼等人一样。

如果他有使其卑贱的因素,那么,真主会以此使其卑贱,就像多神教徒中的赤贫者那样。

F-因为伊玛尼、善功和崇拜独一无二的主,真主创造了人类;并不是为了更多地寻求财富、物质和欲望才创造人类的。如果人们忙于这些事情,而疏忽了崇拜真主,那么,这些将控制他,以此使其成为他今后两世的不幸、毁灭和亏折的因素。

清高的真主所说:

他们的财产和子嗣,不要使你赞叹,真主只要在今世生活中借此惩治他们,而他们的灵魂将在不信道的情况下离去。[11]

 

F-成功和获胜的因素:

伟大、尊严的真主赐予了每个人成功和获胜的因素,无论贫富,成功和获胜的因素决不是财产和名誉,真主给予了部分人,而没有给予其他的人。伊玛尼(信仰)和善功才是今后两世成功和获胜的唯一因素,它是每个人付出的权力,同样,伊玛尼的位置是每个人都有的心,工作的位置也是每个人都拥有的肢体;谁内心有伊玛尼,用其肢体做善功,那么,他在今后两世都是成功和获胜者。除此之外者,均属亏折的。

Œ-获得今后两世的成功和胜利,仅仅是凭着伊玛尼和善功而已,人类在真主阙前的价值,是根据他伊玛尼的程度、及其所做的善功;而不是根据他所拥有的财富、物质和地位。

有些人认为成功和胜利指的是在王权与国家中,就像奈姆鲁德和法老。部分人认为成功和胜利指的是力量,犹如先知阿德的族人那样;部分人认为成功和胜利指的是商业,犹如先知苏阿布的族人;部分人认为成功和胜利指的是农业,就像赛伯邑人那样;有些人认为成功和胜利指的是工业,就像赛姆德人那样;有些人认为成功和胜利指的是财富,就像噶伦那样。

的确,伟大、尊严的真主为这些民族派遣了诸位先知和使者(愿主赐福他们,并使他们平安),号召他们崇拜独一无二的真主,并且为他们阐明了成功和获胜决不是凭着这些事物,而是凭着伊玛尼和善功。

-清高的真主所说:

凡顺从真主和使者而且敬畏真主者,确是成功的。[12]

-清高的真主所说:

他们确信幽玄,谨守拜功,并分舍我所给予他们的。[4]他们确信降示你的经典,和在你以前降示的经典,并且笃信后世。[5]这等人,是遵守他们的主的正道的;这等人,确是成功的。[13]

-这些民族,当他们否认众使者,并且当他们继续否认,自欺受骗时,真主毁灭了他们,拯救了他的众先知和使者,以及追随他们、援救他们抵抗敌人的人们。

-清高的真主所说:

每一个人,我都因他的罪过而加以惩罚,他们中有我曾使飞沙走石的暴风去伤害的,有为恐怖所袭击的,有我使他沦陷在地面下的,有被我溺杀的,真主不致亏枉他们,但他们亏枉了自己。[14]

-清高的真主所说:

当我的命令降临的时候,我因为从我发出的慈恩而使刷里哈和同他一起信道的人脱离当日的耻辱,你的主确是至强的,确是有权的。[67]呐喊袭击了不义的人们,顷刻之间,他们都僵仆在自己的家里。[15]

 

F-笃信者的优越各异

Œ-众生的伊玛尼之级别:

-众天使的伊玛尼是规定好的,就不会增加,也不会减少。他们决不会违背真主的命令,他们奉命行事,他们有许多等级。

-众先知和使者们的伊玛尼有增无减,因为他们对真主完美的认识,他们有许多等级。

ƒ-其他穆斯林的伊玛尼因为顺从而增加、因为违背而减少,他们的伊玛尼有许多等级。

F-伊玛尼的等级:

伊玛尼的第一个等级就是:穆斯林实现了对真主的崇拜,因崇拜真主而感到愉快,持之以恒地崇拜真主,礼貌地与其上司或同等地位的人交往,他需要坚定的信仰阻止他对自己或他人不义;友善地与他人交往,就像统治者与其下属,男人与其家人,那需要坚定的信仰阻止他对别人不义;每当增加信仰,就会增加敬畏、增加善功;他就履行了对真主的职责,完成了对人类的义务;他以美好的品德与创造者和被造者交往,这在今后两世都属于最高的品级。

-每个人都在不停地前进,要么是往前,要么是往后,要么是往左,要么是往右;无论是天性或法律都没有断然地停滞不前,所有的人都要经过阶段,然后迅速地进入天堂,或堕入火狱。迅速、缓慢、前进或后退,在人生的道路上,决没有断然地停滞不前,人们只是行走的方向和快慢不同而已,谁没有以伊玛尼和善功到达天堂,那么,他确已以着否认和罪行而堕入了火狱。

清高的真

[36]可以警告人类,[37]警告你们中欲前进者或欲后退者。[16]

Ž-笃信者的伊玛尼之间有着天壤之别,众先知和使者们的伊玛尼绝不像其他人的伊玛尼,众圣门弟子的伊玛尼也不像他们之外的人,清廉信士们的伊玛尼绝不像放荡者的伊玛尼。这种差异是根据内心对真主、真主的美名、特性、行为,以及真主为仆人们所规定的法律的认识,内心对真主的畏惧和敬畏,是笃信者内心光明的差异,只有清高的真主才能统计。

-最了解真主者,是最喜爱真主的,因此,众使者是人类中最喜爱、最敬重真主的,喜爱真主的本体及其恩典、恩德、崇高是崇拜的基本。每当喜爱增加,就会更完美地顺从、更多地敬重,就会更完善地喜爱真主、接近真主。

 


[]《队伍章》第62

[]《优努斯章》第101

[]《穆罕默德章》第24

[]《忏悔章》第124

[]《优努斯章》第31-32

[]《石谷章》第21

[]《忏悔章》第124

[⑧]《雅辛章》第82

[⑨]《伊姆兰的家族章》第26

[⑩]《穆斯林圣训集》第2577

[11]《忏悔章》第55

[12]《光明章》第52

[13]《黄牛章》第3-5

[14]《蜘蛛章》第40

[15]《呼德章》第66-67

[16]《盖被的人章》第36-37

Go to the Top