ชิริกและประเภทของมัน

บทความ การ์ดของข้อมูล
หัวข้อ: ชิริกและประเภทของมัน
ภาษา: จีน
ผู้เขียน: มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม อัต-ตุวัยญิรีย์
ผู้แปล: อบู อับดุลลอฮฺ อะหมัด บิน อับดุลลอฮฺ อัลศีนีย์
ผู้ตรวจทาน: ลี เชียง ชาย
เผยแพร่โดย: สำนักงานเผยแพร่และสอนอิสลาม อัร-ร็อบวะฮฺ กรุงริยาด
คำอธิบายโดยย่อ: ชิริกและประเภทของมัน
วันที่เพิ่ม: 2008-03-11
ลิงก์แบบย่อ: http://IslamHouse.com/79143
:: หัวข้อนี้ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ต่อไปนี้ ::
คำแปลของการ์ดข้อมูลในภาษาต่างๆ: จีน - อาหรับ - มาลายาลัม - เบ็งกอล - อังกฤษ
ไฟล์แนบพร้อมข้อมูล ( 2 )
1.
举伴主的种类
524.1 KB
: 举伴主的种类.pdf
2.
举伴主的种类
2.6 MB
: 举伴主的种类.doc
คำอธิบายโดยละเอียด

1- 举伴主

l 举伴主:就是在真主独一无二的养育性、神性、及其尊名和属性方面为他设置伙伴,或在其中的某一方面为真主设置伙伴。如果某人相信与真主一起还有其他的创造者或援助者,那么,他就属于举伴主的人。谁相信除真主之外尚有某物应该受到崇拜,那么,他就是举伴主的人。谁相信有类似真主的尊名和属性者,那么,他就是举伴主的人。

l 举伴主的危害性:

1.举伴真主属于最大的不义:

因为那侵犯了专归真主所有的特权——认主独一。认主独一是最公正的,举伴主是最不义、最丑陋的,因为它减损了众世界养育者的名誉,妄自尊大不顺从真主,把真主的特权用到其它的事物上,以物配主。由于举伴主的严重性,谁在举伴的情况下死去,那么,真主就不会恕饶他,犹如超绝万物的真主所说:

真主必不赦宥以物配主的罪恶,他为自己所意欲的人而赦宥比这差一等的罪过。[①]

2.举伴主属于大罪:

谁崇拜真主之外的事物,谁确已把崇拜用到不应该用的地方,确已把它用到不应享受崇拜者的身上,那确是大逆不道。犹如超绝万物的真主所说:

以物配主,确是大逆不道的。[②]

3.大举伴主使所有的工作无效,并且应遭受毁灭、亏折,属于大罪。

Œ   清高的真主说:

你和你以前的人,都奉到启示:如果你以物配主,则你的善功,必定无效,而你必定成为亏折者。[③]

   艾布白克尔(愿主喜悦他)的传述,主的使者(愿主赐福之,并使其平安)说:“我告诉你们几件大罪,好吗?(三遍)”然后他说:‘举伴真主,忤逆父母。’主的使者当时侧靠着的,这时他坐了起来说:‘真的,还有伪证。’他一直重复着这句话,甚至我们都希望他能停下来。[④]

l 举伴主的厄运:

伟大尊严的真主提到举伴主将会遭到四种厄运:

Œ   清高的真主说:

真主必不赦宥以物配主的罪恶,他为自己所意欲的人而赦宥比这差一等的罪过。[⑤]

   清高的真主说:

谁以物配主,谁已深陷迷误了。[⑥]

Ž   清高的真主说:

谁以物配主,真主必禁止谁入乐园,他的归宿是火狱。不义的人,绝没有任何援助者。[⑦]

   清高的真主说:

谁以物配真主,谁如从天空坠落,而被群鸟夺走,或被大风扫荡到远方。[⑧]

l 举伴主者将要遭受的惩罚:

Œ   清高的真主说:

信奉天经者和以物配主者,他们中不信道的人,必入火狱,而永居其中;这等人是最恶的人。[⑨]

   阿布杜拉·本·麦斯欧德(愿主喜悦他)的传述,主的使者(愿主赐福之,并使其平安)说:“谁死于举伴真主,谁必进火狱。”[⑩]

l 举伴主的因素:

举伴主的因素与根本:就是由此而引起依赖真主之外的事物。谁依赖真主之外的事物,真主就把他委托给他所依赖的,并以此惩罚他,把他抛弃给他所依赖的,使其成为毫无奖赏的倍受谴责者,成为决无援助的被遗弃者,犹如超绝万物的真主所说:

你不要使任何物与真主同受崇拜,以免你变成受责备、遭遗弃的。[11]

2-            举伴主的种类

l  举伴主分为两种:大举伴和小举伴。

1) 大举伴:

犯有大的举伴者已经出教,其所有的善功都已作废,如果举伴者没有悔过自新而死去,他永居火狱之中。大举伴就是把崇拜或者其中的某一部分用到真主之外的事物上,例如:向真主之外的事物祈祷,向真主之外的亡人、精灵或恶魔等等宰牲、许愿。向真主之外的祈祷只有真主才有能力做到的事情,犹如蒙昧时代的人在受真主喜爱者与清廉者的坟墓前、或者是在木雕或石刻的偶像前所说的那样,例如:祈求福利、康复、解决困难、降下甘露等等。

l  大举伴主的种类

1-因害怕而举伴主:

即害怕真主之外的偶像、或佛像、或恶魔、或死人、或不在场的精灵或人,伤害他,或者是害怕使他遭遇自己厌恶的事情。

这种害怕在伊斯兰中属于最严重的范畴,谁把这种害怕用到真主之外的事物上,谁确已犯了大举伴的行为。

清高的真主说:

你们不要畏惧他们,你们当畏惧我,如果你们是信道的人。[12]

2-因托靠而举伴主:

在任何情况下都必须虔诚敬意地把所有的事情托靠于独一无二的真主,属于最伟大的崇拜。只有真主才享有被托靠的权利,谁托靠真主之外的,谁确已犯了大的举伴。例如:托靠死人、或缺席者等等,以便消除灾难、获得福利和给养。

清高的真主说:

你们只应该信托真主,如果你们是信士的话[13]

3-因喜爱而举伴主:

喜爱真主:就是完全心悦诚服地喜爱真主,这种喜爱专归于真主,决不允许在其中参杂任何其他的。谁就像喜爱真主一样喜爱其他的人或物,那么,他在喜爱和敬重方面确已另有崇拜,作为真主的匹敌,这就是举伴真主。

清高的真主说:

有些人,在真主之外,别有崇拜,当做真主的匹敌;他们敬爱那些匹敌,象敬爱真主一样──信道的人们,对于敬爱真主[14]

4-因顺从而举伴主:

在举伴主的种类中有顺从,既:顺从学者、领袖、首领和法官把真主禁止的事物合法化,或者是把真主许可的事物非法化,谁对此顺从他们,那么,谁在制度、合法与非法事物中确已把他们当做是真主的伙伴,犹如超绝万物的真主所说:

他们舍真主而把他们的博士、僧侣和麦尔彦之子麦西哈当做主宰;他们所奉的命令只是崇拜独一的主宰,除他之外,绝无应受崇拜的主;赞颂真主超乎他们所用来配他的![15]

l  伪信分为两种

Œ 大的伪信:

就是信仰方面的举伴:表面皈依伊斯兰,而内心则否认,这种人是将进入火狱最底层的卡费尔。

清高的真主说:

伪信者必入火狱的最下层,你绝不能为他们发现任何援助者[16]

 小的伪信:

就是行为等方面的举伴, 举伴者不出教,但是他属于犯罪者。

阿布杜拉·本·阿姆鲁(愿主喜悦他俩)的传述,先知穆罕默德(愿主赐福之,并使其平安)说:“谁具备了四种品性,谁就是纯粹的伪信士。谁具备其中的某一种品性,那他就具有了伪信的某一品性,直至他放弃之:受托付时背信弃义,谈话时撒谎,结约时毁约,争辨时违背真理。”[17]

2)              小举伴:

小举伴致使举伴者信仰减少,但不会使其出教,然而小举伴是导致大举伴的媒介,举伴者会因此而受到惩罚,但是他不会永居不信者的火狱之中。大举伴致使所有的工作无效,而小举伴则使所有与其兼并的工作无效。犹如某人为真主而工作,同时他又希望以此得到别人的赞扬。又如某人完善自己的拜功、或者是施舍、或者是封斋、或者是记念真主,是为了让别人看见他在办功、或听见他的声音,或者是为了获得他人的赞美,这属于沽名钓誉,如果工作中参杂了沽名钓誉,那就会致使其工作无效。

Œ   清高的真主说:

你说:‘我只是一个同你们一样的凡人,我奉的启示是:你们所应当崇拜的,只是一个主宰,故谁希望与他的主相会,就叫谁力行善功,叫谁不要以任何物与他的主受同样的崇拜’。[18]

   艾布胡莱赖(愿主喜悦他)的传述,他听主的使者(愿主赐福之,并使其平安)说:“清高伟大的真主说:‘我是最富有的,不需要任何同伴;谁若做一件事,在其中举伴了我,我就抛弃他,和他用以举伴我的’。”[19]

l   在小举伴中有:以真主之外的人或物发誓。如有人说:“真主和某人意欲”;或者是说:“假如没有真主与某人”;或者是说:“这是来自于真主与某人”;或者是说:“我所拥有的都属于真主与某人的”等等类似的言语。而他真正应当说:“真主意欲,然后是某人等等”。

Œ   伊本欧麦尔(愿主喜悦他俩)的传述,他听主的使者(愿主赐福之,并使其平安)说:“谁以着真主之外的发誓,谁确已否认了真主,确已举伴了真主。[20]

   侯宰法(愿主喜悦他)的传述,他说:“我听主的使者(愿主赐福之,并使其平安)说:‘你们决不要说:真主与某人意欲,但你们应当说:真主意欲,然后是某人的意愿’。”[21]

l   也许根据举伴者内心举伴的程度,小举伴会变成大举伴。穆斯林应当警惕所有的举伴:无论大小,举伴主是最大的不义,是得不到真主饶恕的,如超绝万物的真主所说:

真主必不赦宥以物配主的罪恶,他为自己所意欲的人而赦宥比这差一等的罪过。[22]

l 举伴主的言行及其媒介:

根据举伴者内心举伴的程度,部分言行陷于大举伴与小举伴之间,其违背信仰,是纯洁的信仰变得浑浊。伊斯兰法律确已提醒穆斯林谨防之,其中有:

1-戴戒指、或项链以及类似的,目的是为了消除灾难,或保护免遭灾难,那都属于举伴主的行为。

2-给孩子佩戴护身符,以防免遭毒眼的伤害,无论护身符是有珠宝、或骨头、或手书的组成,那都属于举伴主的行为。

3-凶兆,就是认鸟、或人、或地方、或类似的为凶兆,那都属于举伴主的行为。因为其相信除真主之外,那些不能掌管自身祸福的被造物会带来伤害。那是来自于恶魔的唆使与蛊惑,属于举伴主的行为。

4-以树木、石头、古迹、坟墓等为吉兆,寻求、渴望或相信那些事物能带来吉祥,属于举伴主的行为,因为他为了获得吉庆而依赖真主之外的。

5-魔术:就是恶魔与妖术的媒介,指的是咒语、咒符、所说的言语,影响他人身心的药物,使人生病、或杀人、或离间夫妻,那属于恶魔的工作,大多数都接近了举伴主。

妖术就是举伴真主,因为在其中联系到真主之外的恶魔,又因为在其中妄称知道幽玄的知识。

清高的真主说:

素莱曼没有叛道,众恶魔却叛道了,它们教人魔术……[23]

如果魔术仅仅用药物而已,那么,妖术也许就成了大罪。

6-卜卦:就是妄称知道幽玄的知识,就是依靠恶魔而知道在大地上将要发生事情的消息,那属于举伴主的行为;因为在其中接近真主之外的,妄称参与真主关于幽玄的知识。

艾布胡莱赖(愿主喜悦他)的传述,主的使者(愿主赐福之,并使其平安)说:“谁去找魔术师或卜卦者,并相信他所说的话,谁确已否认了降示给穆罕默德的真理。”[24]

7-占星术:就是根据占星术推断地球上发生的事件,如:刮风、下雨、生病、死亡、以及酷暑与严寒来临的时间、价格的变化等,均为举伴的行为;因为在安排宇宙万物、以及有关幽玄的知识中举伴了真主。

8-向星辰求雨:把降雨水归于星辰的没落,如某人说:“我们因如此这般星星的没落而获得雨水。”把降雨归于星辰,而不是归于真主,这属于举伴真主;因为降雨是由真主负责,而不是由星辰或其它的负责。

9-把恩典归于被造物:今后两世所有的恩惠都是来自于真主,谁把它归功于真主之外的被造物,谁确已否认了真主,确已举伴了真主。犹如把获得钱财、或康复的恩典归于某某人,或者是把在陆地、海洋或空中安全旅行的恩典归于司机、领航员、飞行员;或者是把获得恩惠、消除刑罚归功于政府、或个人、或领袖等等。

应该把所有的恩典归于独一无二的真主,感谢真主赐予的恩典,至于按照部分人的规章制度,那只是媒介而已,也许能获益,也许不能获益;也许有利,也许有害。

清高的真主

凡你们所享受的恩惠都是从真主降下的。然后,当你们遭难的时候,你们只向他祈祷。[25][①]《妇女章》第48

[②]《鲁格曼章》第13

[③]《队伍章》第65

[④]《布哈里圣训集》第2654段,《穆斯林圣训集》第87

[⑤]《妇女章》第48

[⑥]《妇女章》第116

[⑦]《筵席章》第72

[⑧]《朝觐章》第31

[⑨]《明证章》第6

[⑩]《布哈里圣训集》第4497段,《穆斯林圣训集》第92

[11]《夜行章》第22

[12]《伊姆兰的家族章》第175

[13]《筵席章》第23

[14]《黄牛章》第165

[15]《忏悔章》第31

[16]《妇女章》第145

[17]《布哈里圣训集》第34段,《穆斯林圣训集》第58

[18]《山洞章》第110

[19]《穆斯林圣训集》第2985

[20]《艾布达吾德圣训集》第3251段,《提勒秘日圣训集》第1535

[21]《艾哈默德圣训集》第2354段,《正确丛书》第137段,《艾布达吾德圣训集》第4980

[22]《妇女章》第48

[23]《黄牛章》第102

[24]《艾哈默德圣训集》第9536段,《哈克木圣训集》第15

[25]《蜜蜂章》第53

เรื่องที่เกี่ยวข้อง ( 4 )
Go to the Top