Mus-hafi i lexuar nga recituesi Muhamed El Kentavi sipas transmetimit të Versh nga Nafi

Kurani Fisnik                                 Kurani Fisnik Kartela e faqes
Titulli: Mus-hafi i lexuar nga recituesi Muhamed El Kentavi sipas transmetimit të Versh nga Nafi
Lexuesi: Muhamed El Kentavi
Përshkrim i shkurtër: Mus-hafi i lexuar nga recituesi Muhamed El Kentavi sipas transmetimit të Versh nga Nafi. Incizimi karakterizohet me cilësi të lartë të teknologjisë audio Mp3 128 Kb.
Data e publikimit: 2014-11-24
Linku i shkurtër: http://IslamHouse.com/788441
Atachmentet e faqes ( 114 )
1.
Suretu El Fatiha
623.6 KB
: Suretu El Fatiha.mp3
2.
Suretu El Bekare
113.9 MB
: Suretu El Bekare.mp3
3.
Suretu Ali Imran
65.8 MB
: Suretu Ali Imran.mp3
4.
Suretu En Nisa
66.6 MB
: Suretu En Nisa.mp3
5.
Suretu El Maide
49.7 MB
: Suretu El Maide.mp3
6.
Suretu El Enam
56.9 MB
: Suretu El Enam.mp3
7.
Suretu El A’raf
62.1 MB
: Suretu El A’raf.mp3
8.
Suretu El Enfal
21.5 MB
: Suretu El Enfal.mp3
9.
Suretu Et Tevbe
45.2 MB
: Suretu Et Tevbe.mp3
10.
Suretu Junus
28.8 MB
: Suretu Junus.mp3
11.
Suretu Hud
30.8 MB
: Suretu Hud.mp3
12.
Suretu Jusuf
28 MB
: Suretu Jusuf.mp3
13.
Suretu Er Rad
13.1 MB
: Suretu Er Rad.mp3
14.
Suretu Ibrahim
14.1 MB
: Suretu Ibrahim.mp3
15.
Suretu El Hixhr
14 MB
: Suretu El Hixhr.mp3
16.
Suretu En Nahl
28.3 MB
: Suretu En Nahl.mp3
17.
Suretu El Isra
24.2 MB
: Suretu El Isra.mp3
18.
Suretu El Kehf
23.4 MB
: Suretu El Kehf.mp3
19.
Suretu Merjem
14 MB
: Suretu Merjem.mp3
20.
Suretu Taha
18.8 MB
: Suretu Taha.mp3
21.
Suretu El Enbija
20.3 MB
: Suretu El Enbija.mp3
22.
Suretu El Haxh
24.6 MB
: Suretu El Haxh.mp3
23.
Suretu El Muminun
18.2 MB
: Suretu El Muminun.mp3
24.
Suretu En Nur
23.3 MB
: Suretu En Nur.mp3
25.
Suretu El Furkan
15.1 MB
: Suretu El Furkan.mp3
26.
Suretu Esh Shuara
21.7 MB
: Suretu Esh Shuara.mp3
27.
Suretu En Neml
19.3 MB
: Suretu En Neml.mp3
28.
Suretu El Kasas
23.8 MB
: Suretu El Kasas.mp3
29.
Suretu El Ankebut
16.6 MB
: Suretu El Ankebut.mp3
30.
Suretu Er Rrum
13.3 MB
: Suretu Er Rrum.mp3
31.
Suretu Lukman
8.3 MB
: Suretu Lukman.mp3
32.
Suretu Es Sexhde
6.2 MB
: Suretu Es Sexhde.mp3
33.
Suretu El Ahzab
22.6 MB
: Suretu El Ahzab.mp3
34.
Suretu Sebe’
14.3 MB
: Suretu Sebe’.mp3
35.
Suretu Fatir
12.9 MB
: Suretu Fatir.mp3
36.
Suretu Jasin
12.1 MB
: Suretu Jasin.mp3
37.
Suretu Es Saffat
14.8 MB
: Suretu Es Saffat.mp3
38.
Suretu Sad
12.1 MB
: Suretu Sad.mp3
39.
Suretu Zumer
17.9 MB
: Suretu Zumer.mp3
40.
Suretu Gafir
19.2 MB
: Suretu Gafir.mp3
41.
Suretu Fussilet
13.6 MB
: Suretu Fussilet.mp3
42.
Suretu Esh Shura
13.3 MB
: Suretu Esh Shura.mp3
43.
Suretu Ez Zuhruf
14 MB
: Suretu Ez Zuhruf.mp3
44.
Suretu Ed Duhan
5.8 MB
: Suretu Ed Duhan.mp3
45.
Suretu El Xhathije
7.8 MB
: Suretu El Xhathije.mp3
46.
Suretu El Ahkaf
10.5 MB
: Suretu El Ahkaf.mp3
47.
Suretu Muhamed
8.3 MB
: Suretu Muhamed.mp3
48.
Suretu El Fet-h
8.4 MB
: Suretu El Fet-h.mp3
49.
Suretu El Huxhurat
5.7 MB
: Suretu El Huxhurat.mp3
50.
Suretu Kaf
5.6 MB
: Suretu Kaf.mp3
51.
Suretu Edh Dharijat
5.8 MB
: Suretu Edh Dharijat.mp3
52.
Suretu Et Tur
5.2 MB
: Suretu Et Tur.mp3
53.
Suretu En Nexhm
5.5 MB
: Suretu En Nexhm.mp3
54.
Suretu El Kamer
5.7 MB
: Suretu El Kamer.mp3
55.
Suretu Err Rrahman
7.2 MB
: Suretu Err Rrahman.mp3
56.
Suretu El Vakia
7.2 MB
: Suretu El Vakia.mp3
57.
Suretu El Hadid
9.3 MB
: Suretu El Hadid.mp3
58.
Suretu El Muxhadele
8.1 MB
: Suretu El Muxhadele.mp3
59.
Suretu El Hashr
7.5 MB
: Suretu El Hashr.mp3
60.
Suretu El Mumtehine
6.5 MB
: Suretu El Mumtehine.mp3
61.
Suretu Es Saff
3.7 MB
: Suretu Es Saff.mp3
62.
Suretu El Xhumua
2.7 MB
: Suretu El Xhumua.mp3
63.
Suretu El Munafikun
3 MB
: Suretu El Munafikun.mp3
64.
Suretu Et Tegabun
3.8 MB
: Suretu Et Tegabun.mp3
65.
Suretu Et Talak
4.5 MB
: Suretu Et Talak.mp3
66.
Suretu Et Tahrim
4.3 MB
: Suretu Et Tahrim.mp3
67.
Suretu El Mulk
5.2 MB
: Suretu El Mulk.mp3
68.
Suretu El Kalem
5.1 MB
: Suretu El Kalem.mp3
69.
Suretu El Hakkah
4.4 MB
: Suretu El Hakkah.mp3
70.
Suretu El Mearixh
3.5 MB
: Suretu El Mearixh.mp3
71.
Suretu Nuh
3.8 MB
: Suretu Nuh.mp3
72.
Suretu El Xhinn
4.1 MB
: Suretu El Xhinn.mp3
73.
Suretu El Muzzemmil
3 MB
: Suretu El Muzzemmil.mp3
74.
Suretu El Mudethir
4.1 MB
: Suretu El Mudethir.mp3
75.
Suretu El Kijame
2.3 MB
: Suretu El Kijame.mp3
76.
Kaptina El Insan
4 MB
: Kaptina El Insan.mp3
77.
Suretu El Murselat
3.2 MB
: Suretu El Murselat.mp3
78.
Suretu En Nebe’
3.6 MB
: Suretu En Nebe’.mp3
79.
Suretu En Naziat
3.3 MB
: Suretu En Naziat.mp3
80.
Suretu Abese
2.7 MB
: Suretu Abese.mp3
81.
Suretu Et Tekvir
2 MB
: Suretu Et Tekvir.mp3
82.
Suretu El Infitar
1.4 MB
: Suretu El Infitar.mp3
83.
Suretu El Mutaffifin
3.2 MB
: Suretu El Mutaffifin.mp3
84.
Suretu El Inshikak
1.8 MB
: Suretu El Inshikak.mp3
85.
Suretu El Buruxh
1.8 MB
: Suretu El Buruxh.mp3
86.
Suretu Et Tarik
1.1 MB
: Suretu Et Tarik.mp3
87.
Suretu El A’la
1.2 MB
: Suretu El A’la.mp3
88.
Suretu El Gashije
1.6 MB
: Suretu El Gashije.mp3
89.
Suretu El Fexhr
2.4 MB
: Suretu El Fexhr.mp3
90.
Suretu El Beled
1.4 MB
: Suretu El Beled.mp3
91.
Suretu Esh Shems
1.1 MB
: Suretu Esh Shems.mp3
92.
Suretu El Lejl
1.3 MB
: Suretu El Lejl.mp3
93.
Suretu Ed Duha
777.8 KB
: Suretu Ed Duha.mp3
94.
Suretu Esh Sherh
430 KB
: Suretu Esh Sherh.mp3
95.
Suretu Et Tin
1022 KB
: Suretu Et Tin.mp3
96.
Suretu El Alak
1.3 MB
: Suretu El Alak.mp3
97.
Suretu El Kadr
548.4 KB
: Suretu El Kadr.mp3
98.
Suretu El Bejjine
1.6 MB
: Suretu El Bejjine.mp3
99.
Suretu Ez Zelzele
657 KB
: Suretu Ez Zelzele.mp3
100.
Suretu El Adijat
740.2 KB
: Suretu El Adijat.mp3
101.
Suretu El Karia
637.4 KB
: Suretu El Karia.mp3
102.
Suretu Et Tekathur
497.8 KB
: Suretu Et Tekathur.mp3
103.
Suretu El Asr
257 KB
: Suretu El Asr.mp3
104.
Suretu El Hemze
587.6 KB
: Suretu El Hemze.mp3
105.
Suretu El Fil
421.9 KB
: Suretu El Fil.mp3
106.
Suretu Kurejsh
407.2 KB
: Suretu Kurejsh.mp3
107.
Suretu El Maun
461 KB
: Suretu El Maun.mp3
108.
Suretu El Kevther
234.9 KB
: Suretu El Kevther.mp3
109.
Suretu El Kafirun
522.3 KB
: Suretu El Kafirun.mp3
110.
Suretu En Nasr
346.8 KB
: Suretu En Nasr.mp3
111.
Suretu El Mesed
417 KB
: Suretu El Mesed.mp3
112.
Suretu El Ihlas
221.9 KB
: Suretu El Ihlas.mp3
113.
Suretu El Felek
298.6 KB
: Suretu El Felek.mp3
114.
Suretu En Nas
342.7 KB
: Suretu En Nas.mp3
Go to the Top