Mus-hafi i lexuar nga recituesi Mustafa Ismail i shoqëruar me përkthimin e domethënieve të tij në kinezisht

Kurani Fisnik                                 Kurani Fisnik Kartela e faqes
Titulli: Mus-hafi i lexuar nga recituesi Mustafa Ismail i shoqëruar me përkthimin e domethënieve të tij në kinezisht
Lexuesi: Mustafa Ismail
Përshkrim i shkurtër: Mus-hafi i lexuar nga recituesi Mustafa Ismail i shoqëruar me përkthimin e domethënieve të ajeteve të tij në kinezisht dhe që karakterizohet me cilësi të lartë.
Data e publikimit: 2014-11-24
Linku i shkurtër: http://IslamHouse.com/788439
Atachmentet e faqes ( 114 )
1.
Suretu El Fatiha
1.2 MB
: Suretu El Fatiha.mp3
2.
Suretu El Bekare
201.2 MB
: Suretu El Bekare.mp3
3.
Suretu Ali Imran
115.4 MB
: Suretu Ali Imran.mp3
4.
Suretu En Nisa
130.9 MB
: Suretu En Nisa.mp3
5.
Suretu El Maide
18 MB
: Suretu El Maide.mp3
6.
Suretu El Enam
102.3 MB
: Suretu El Enam.mp3
7.
Suretu El A’raf
119 MB
: Suretu El A’raf.mp3
8.
Suretu El Enfal
49.1 MB
: Suretu El Enfal.mp3
9.
Suretu Et Tevbe
90.8 MB
: Suretu Et Tevbe.mp3
10.
Suretu Junus
64.9 MB
: Suretu Junus.mp3
11.
Suretu Hud
78.5 MB
: Suretu Hud.mp3
12.
Suretu Jusuf
71.8 MB
: Suretu Jusuf.mp3
13.
Suretu Er Rad
34.5 MB
: Suretu Er Rad.mp3
14.
Suretu Ibrahim
34.7 MB
: Suretu Ibrahim.mp3
15.
Suretu El Hixhr
26 MB
: Suretu El Hixhr.mp3
16.
Suretu En Nahl
69.5 MB
: Suretu En Nahl.mp3
17.
Suretu El Isra
58.1 MB
: Suretu El Isra.mp3
18.
Suretu El Kehf
63.4 MB
: Suretu El Kehf.mp3
19.
Suretu Merjem
39 MB
: Suretu Merjem.mp3
20.
Suretu Taha
47.4 MB
: Suretu Taha.mp3
21.
Suretu El Enbija
40.2 MB
: Suretu El Enbija.mp3
22.
Suretu El Haxh
42.7 MB
: Suretu El Haxh.mp3
23.
Suretu El Muminun
37.8 MB
: Suretu El Muminun.mp3
24.
Suretu En Nur
45.1 MB
: Suretu En Nur.mp3
25.
Suretu El Furkan
32.4 MB
: Suretu El Furkan.mp3
26.
Suretu Esh Shuara
51.4 MB
: Suretu Esh Shuara.mp3
27.
Suretu En Neml
43.9 MB
: Suretu En Neml.mp3
28.
Suretu El Kasas
53.3 MB
: Suretu El Kasas.mp3
29.
Suretu El Ankebut
37 MB
: Suretu El Ankebut.mp3
30.
Suretu Er Rrum
28.7 MB
: Suretu Er Rrum.mp3
31.
Suretu Lukman
19.1 MB
: Suretu Lukman.mp3
32.
Suretu Es Sexhde
13.4 MB
: Suretu Es Sexhde.mp3
33.
Suretu El Ahzab
48.2 MB
: Suretu El Ahzab.mp3
34.
Suretu Sebe’
32.7 MB
: Suretu Sebe’.mp3
35.
Suretu Fatir
29.5 MB
: Suretu Fatir.mp3
36.
Suretu Jasin
28.3 MB
: Suretu Jasin.mp3
37.
Suretu Es Saffat
34.8 MB
: Suretu Es Saffat.mp3
38.
Suretu Sad
27.6 MB
: Suretu Sad.mp3
39.
Suretu Zumer
44.1 MB
: Suretu Zumer.mp3
40.
Suretu Gafir
47.7 MB
: Suretu Gafir.mp3
41.
Suretu Fussilet
31.9 MB
: Suretu Fussilet.mp3
42.
Suretu Esh Shura
34.3 MB
: Suretu Esh Shura.mp3
43.
Suretu Ez Zuhruf
34.2 MB
: Suretu Ez Zuhruf.mp3
44.
Suretu Ed Duhan
14.8 MB
: Suretu Ed Duhan.mp3
45.
Suretu El Xhathije
19.2 MB
: Suretu El Xhathije.mp3
46.
Suretu El Ahkaf
25 MB
: Suretu El Ahkaf.mp3
47.
Suretu Muhamed
22.2 MB
: Suretu Muhamed.mp3
48.
Suretu El Fet-h
22.5 MB
: Suretu El Fet-h.mp3
49.
Suretu El Huxhurat
14.2 MB
: Suretu El Huxhurat.mp3
50.
Suretu Kaf
14.2 MB
: Suretu Kaf.mp3
51.
Suretu Edh Dharijat
14.8 MB
: Suretu Edh Dharijat.mp3
52.
Suretu Et Tur
12.5 MB
: Suretu Et Tur.mp3
53.
Suretu En Nexhm
13.7 MB
: Suretu En Nexhm.mp3
54.
Suretu El Kamer
15 MB
: Suretu El Kamer.mp3
55.
Suretu Err Rrahman
16.6 MB
: Suretu Err Rrahman.mp3
56.
Suretu El Vakia
16.8 MB
: Suretu El Vakia.mp3
57.
Suretu El Hadid
23.3 MB
: Suretu El Hadid.mp3
58.
Suretu El Muxhadele
19.2 MB
: Suretu El Muxhadele.mp3
59.
Suretu El Hashr
18.8 MB
: Suretu El Hashr.mp3
60.
Suretu El Mumtehine
15.2 MB
: Suretu El Mumtehine.mp3
61.
Suretu Es Saff
9 MB
: Suretu Es Saff.mp3
62.
Suretu El Xhumua
6.6 MB
: Suretu El Xhumua.mp3
63.
Suretu El Munafikun
7.6 MB
: Suretu El Munafikun.mp3
64.
Suretu Et Tegabun
10.4 MB
: Suretu Et Tegabun.mp3
65.
Suretu Et Talak
10.3 MB
: Suretu Et Talak.mp3
66.
Suretu Et Tahrim
9.8 MB
: Suretu Et Tahrim.mp3
67.
Suretu El Mulk
11.7 MB
: Suretu El Mulk.mp3
68.
Suretu El Kalem
12 MB
: Suretu El Kalem.mp3
69.
Suretu El Hakkah
10 MB
: Suretu El Hakkah.mp3
70.
Suretu El Mearixh
8.5 MB
: Suretu El Mearixh.mp3
71.
Suretu Nuh
8.7 MB
: Suretu Nuh.mp3
72.
Suretu El Xhinn
10.2 MB
: Suretu El Xhinn.mp3
73.
Suretu El Muzzemmil
7.6 MB
: Suretu El Muzzemmil.mp3
74.
Suretu El Mudethir
9.9 MB
: Suretu El Mudethir.mp3
75.
Suretu El Kijame
6.6 MB
: Suretu El Kijame.mp3
76.
Kaptina El Insan
9.8 MB
: Kaptina El Insan.mp3
77.
Suretu El Murselat
8.3 MB
: Suretu El Murselat.mp3
78.
Suretu En Nebe’
7.6 MB
: Suretu En Nebe’.mp3
79.
Suretu En Naziat
7.9 MB
: Suretu En Naziat.mp3
80.
Suretu Abese
6.5 MB
: Suretu Abese.mp3
81.
Suretu Et Tekvir
4.7 MB
: Suretu Et Tekvir.mp3
82.
Suretu El Infitar
3.8 MB
: Suretu El Infitar.mp3
83.
Suretu El Mutaffifin
7.7 MB
: Suretu El Mutaffifin.mp3
84.
Suretu El Inshikak
4.5 MB
: Suretu El Inshikak.mp3
85.
Suretu El Buruxh
2.9 MB
: Suretu El Buruxh.mp3
86.
Suretu Et Tarik
2.9 MB
: Suretu Et Tarik.mp3
87.
Suretu El A’la
3.5 MB
: Suretu El A’la.mp3
88.
Suretu El Gashije
4.1 MB
: Suretu El Gashije.mp3
89.
Suretu El Fexhr
6.2 MB
: Suretu El Fexhr.mp3
90.
Suretu El Beled
3.7 MB
: Suretu El Beled.mp3
91.
Suretu Esh Shems
3.1 MB
: Suretu Esh Shems.mp3
92.
Suretu El Lejl
3.6 MB
: Suretu El Lejl.mp3
93.
Suretu Ed Duha
2.1 MB
: Suretu Ed Duha.mp3
94.
Suretu Esh Sherh
1.4 MB
: Suretu Esh Sherh.mp3
95.
Suretu Et Tin
1.6 MB
: Suretu Et Tin.mp3
96.
Suretu El Alak
3.5 MB
: Suretu El Alak.mp3
97.
Suretu El Kadr
1.4 MB
: Suretu El Kadr.mp3
98.
Suretu El Bejjine
3.8 MB
: Suretu El Bejjine.mp3
99.
Suretu Ez Zelzele
1.8 MB
: Suretu Ez Zelzele.mp3
100.
Suretu El Adijat
1.9 MB
: Suretu El Adijat.mp3
101.
Suretu El Karia
1.6 MB
: Suretu El Karia.mp3
102.
Suretu Et Tekathur
1.5 MB
: Suretu Et Tekathur.mp3
103.
Suretu El Asr
807.2 KB
: Suretu El Asr.mp3
104.
Suretu El Hemze
1.6 MB
: Suretu El Hemze.mp3
105.
Suretu El Fil
1.2 MB
: Suretu El Fil.mp3
106.
Suretu Kurejsh
1022.3 KB
: Suretu Kurejsh.mp3
107.
Suretu El Maun
1.3 MB
: Suretu El Maun.mp3
108.
Suretu El Kevther
702.3 KB
: Suretu El Kevther.mp3
109.
Suretu El Kafirun
1.3 MB
: Suretu El Kafirun.mp3
110.
Suretu En Nasr
1 MB
: Suretu En Nasr.mp3
111.
Suretu El Mesed
1.2 MB
: Suretu El Mesed.mp3
112.
Suretu El Ihlas
836.6 KB
: Suretu El Ihlas.mp3
113.
Suretu El Felek
1 MB
: Suretu El Felek.mp3
114.
Suretu En Nas
1 MB
: Suretu En Nas.mp3
Më shumë .. ( 1 )
Go to the Top