Mus-hafi i lexuar me texhvid nga recituesi Ed Dukali Muhamed el Alim (Versioni i leximit të Kalunit nga Nafi)

Kurani Fisnik                                 Kurani Fisnik Kartela e faqes
Titulli: Mus-hafi i lexuar me texhvid nga recituesi Ed Dukali Muhamed el Alim (Versioni i leximit të Kalunit nga Nafi)
Lexuesi: Ed Dukali Muhamed El Alim
Përshkrim i shkurtër: Mus-hafi i lexuar me texhvid nga recituesi Ed Dukali Muhamed el Alim, sipas versionit të leximit të Kalunit nga Nafi, që karakterizohet me cilësi të lartë të teknologjisë audio Mp3 128 Kbps.
Data e publikimit: 2014-11-24
Linku i shkurtër: http://IslamHouse.com/783951
Atachmentet e faqes ( 114 )
1.
Suretu El Fatiha
841.1 KB
: Suretu El Fatiha.mp3
2.
Suretu El Bekare
118.4 MB
: Suretu El Bekare.mp3
3.
Suretu Ali Imran
66.9 MB
: Suretu Ali Imran.mp3
4.
Suretu En Nisa
67.4 MB
: Suretu En Nisa.mp3
5.
Suretu El Maide
55 MB
: Suretu El Maide.mp3
6.
Suretu El Enam
57.8 MB
: Suretu El Enam.mp3
7.
Suretu El A’raf
66.7 MB
: Suretu El A’raf.mp3
8.
Suretu El Enfal
26.1 MB
: Suretu El Enfal.mp3
9.
Suretu Et Tevbe
50.4 MB
: Suretu Et Tevbe.mp3
10.
Suretu Junus
37.3 MB
: Suretu Junus.mp3
11.
Suretu Hud
38.8 MB
: Suretu Hud.mp3
12.
Suretu Jusuf
34.8 MB
: Suretu Jusuf.mp3
13.
Suretu Er Rad
15.8 MB
: Suretu Er Rad.mp3
14.
Suretu Ibrahim
15.4 MB
: Suretu Ibrahim.mp3
15.
Suretu El Hixhr
13.8 MB
: Suretu El Hixhr.mp3
16.
Suretu En Nahl
36 MB
: Suretu En Nahl.mp3
17.
Suretu El Isra
29.3 MB
: Suretu El Isra.mp3
18.
Suretu El Kehf
29 MB
: Suretu El Kehf.mp3
19.
Suretu Merjem
18.2 MB
: Suretu Merjem.mp3
20.
Suretu Taha
24.9 MB
: Suretu Taha.mp3
21.
Suretu El Enbija
23.4 MB
: Suretu El Enbija.mp3
22.
Suretu El Haxh
24.8 MB
: Suretu El Haxh.mp3
23.
Suretu El Muminun
22 MB
: Suretu El Muminun.mp3
24.
Suretu En Nur
24.8 MB
: Suretu En Nur.mp3
25.
Suretu El Furkan
16 MB
: Suretu El Furkan.mp3
26.
Suretu Esh Shuara
24.8 MB
: Suretu Esh Shuara.mp3
27.
Suretu En Neml
22.6 MB
: Suretu En Neml.mp3
28.
Suretu El Kasas
27.2 MB
: Suretu El Kasas.mp3
29.
Suretu El Ankebut
19.4 MB
: Suretu El Ankebut.mp3
30.
Suretu Er Rrum
16 MB
: Suretu Er Rrum.mp3
31.
Suretu Lukman
9.5 MB
: Suretu Lukman.mp3
32.
Suretu Es Sexhde
7 MB
: Suretu Es Sexhde.mp3
33.
Suretu El Ahzab
24.6 MB
: Suretu El Ahzab.mp3
34.
Suretu Sebe’
16 MB
: Suretu Sebe’.mp3
35.
Suretu Fatir
15.1 MB
: Suretu Fatir.mp3
36.
Suretu Jasin
13.9 MB
: Suretu Jasin.mp3
37.
Suretu Es Saffat
17.8 MB
: Suretu Es Saffat.mp3
38.
Suretu Sad
14.2 MB
: Suretu Sad.mp3
39.
Suretu Zumer
21.7 MB
: Suretu Zumer.mp3
40.
Suretu Gafir
22.6 MB
: Suretu Gafir.mp3
41.
Suretu Fussilet
15.2 MB
: Suretu Fussilet.mp3
42.
Suretu Esh Shura
15.9 MB
: Suretu Esh Shura.mp3
43.
Suretu Ez Zuhruf
17.3 MB
: Suretu Ez Zuhruf.mp3
44.
Suretu Ed Duhan
8 MB
: Suretu Ed Duhan.mp3
45.
Suretu El Xhathije
9.7 MB
: Suretu El Xhathije.mp3
46.
Suretu El Ahkaf
12.1 MB
: Suretu El Ahkaf.mp3
47.
Suretu Muhamed
9.8 MB
: Suretu Muhamed.mp3
48.
Suretu El Fet-h
11 MB
: Suretu El Fet-h.mp3
49.
Suretu El Huxhurat
6.9 MB
: Suretu El Huxhurat.mp3
50.
Suretu Kaf
7.6 MB
: Suretu Kaf.mp3
51.
Suretu Edh Dharijat
7.3 MB
: Suretu Edh Dharijat.mp3
52.
Suretu Et Tur
6.6 MB
: Suretu Et Tur.mp3
53.
Suretu En Nexhm
6.8 MB
: Suretu En Nexhm.mp3
54.
Suretu El Kamer
6.7 MB
: Suretu El Kamer.mp3
55.
Suretu Err Rrahman
9.3 MB
: Suretu Err Rrahman.mp3
56.
Suretu El Vakia
8.5 MB
: Suretu El Vakia.mp3
57.
Suretu El Hadid
10.3 MB
: Suretu El Hadid.mp3
58.
Suretu El Muxhadele
9 MB
: Suretu El Muxhadele.mp3
59.
Suretu El Hashr
8.4 MB
: Suretu El Hashr.mp3
60.
Suretu El Mumtehine
6.4 MB
: Suretu El Mumtehine.mp3
61.
Suretu Es Saff
4.2 MB
: Suretu Es Saff.mp3
62.
Suretu El Xhumua
3.4 MB
: Suretu El Xhumua.mp3
63.
Suretu El Munafikun
3.5 MB
: Suretu El Munafikun.mp3
64.
Suretu Et Tegabun
4.4 MB
: Suretu Et Tegabun.mp3
65.
Suretu Et Talak
5.2 MB
: Suretu Et Talak.mp3
66.
Suretu Et Tahrim
5 MB
: Suretu Et Tahrim.mp3
67.
Suretu El Mulk
6.4 MB
: Suretu El Mulk.mp3
68.
Suretu El Kalem
6.4 MB
: Suretu El Kalem.mp3
69.
Suretu El Hakkah
5.5 MB
: Suretu El Hakkah.mp3
70.
Suretu El Mearixh
4.3 MB
: Suretu El Mearixh.mp3
71.
Suretu Nuh
4 MB
: Suretu Nuh.mp3
72.
Suretu El Xhinn
4.9 MB
: Suretu El Xhinn.mp3
73.
Suretu El Muzzemmil
3.7 MB
: Suretu El Muzzemmil.mp3
74.
Suretu El Mudethir
4.7 MB
: Suretu El Mudethir.mp3
75.
Suretu El Kijame
3.1 MB
: Suretu El Kijame.mp3
76.
Kaptina El Insan
5.1 MB
: Kaptina El Insan.mp3
77.
Suretu El Murselat
4 MB
: Suretu El Murselat.mp3
78.
Suretu En Nebe’
3.8 MB
: Suretu En Nebe’.mp3
79.
Suretu En Naziat
3.4 MB
: Suretu En Naziat.mp3
80.
Suretu Abese
2.9 MB
: Suretu Abese.mp3
81.
Suretu Et Tekvir
1.9 MB
: Suretu Et Tekvir.mp3
82.
Suretu El Infitar
1.4 MB
: Suretu El Infitar.mp3
83.
Suretu El Mutaffifin
3.2 MB
: Suretu El Mutaffifin.mp3
84.
Suretu El Inshikak
1.8 MB
: Suretu El Inshikak.mp3
85.
Suretu El Buruxh
1.9 MB
: Suretu El Buruxh.mp3
86.
Suretu Et Tarik
1.2 MB
: Suretu Et Tarik.mp3
87.
Suretu El A’la
1.3 MB
: Suretu El A’la.mp3
88.
Suretu El Gashije
1.7 MB
: Suretu El Gashije.mp3
89.
Suretu El Fexhr
2.6 MB
: Suretu El Fexhr.mp3
90.
Suretu El Beled
1.4 MB
: Suretu El Beled.mp3
91.
Suretu Esh Shems
1.2 MB
: Suretu Esh Shems.mp3
92.
Suretu El Lejl
1.3 MB
: Suretu El Lejl.mp3
93.
Suretu Ed Duha
857.9 KB
: Suretu Ed Duha.mp3
94.
Suretu Esh Sherh
498.3 KB
: Suretu Esh Sherh.mp3
95.
Suretu Et Tin
775.8 KB
: Suretu Et Tin.mp3
96.
Suretu El Alak
1.2 MB
: Suretu El Alak.mp3
97.
Suretu El Kadr
543.2 KB
: Suretu El Kadr.mp3
98.
Suretu El Bejjine
1.5 MB
: Suretu El Bejjine.mp3
99.
Suretu Ez Zelzele
753.8 KB
: Suretu Ez Zelzele.mp3
100.
Suretu El Adijat
797.5 KB
: Suretu El Adijat.mp3
101.
Suretu El Karia
702.4 KB
: Suretu El Karia.mp3
102.
Suretu Et Tekathur
583.6 KB
: Suretu Et Tekathur.mp3
103.
Suretu El Asr
333.8 KB
: Suretu El Asr.mp3
104.
Suretu El Hemze
650.5 KB
: Suretu El Hemze.mp3
105.
Suretu El Fil
492.6 KB
: Suretu El Fil.mp3
106.
Suretu Kurejsh
419.5 KB
: Suretu Kurejsh.mp3
107.
Suretu El Maun
489.3 KB
: Suretu El Maun.mp3
108.
Suretu El Kevther
268.9 KB
: Suretu El Kevther.mp3
109.
Suretu El Kafirun
438.3 KB
: Suretu El Kafirun.mp3
110.
Suretu En Nasr
403.2 KB
: Suretu En Nasr.mp3
111.
Suretu El Mesed
468.9 KB
: Suretu El Mesed.mp3
112.
Suretu El Ihlas
263.6 KB
: Suretu El Ihlas.mp3
113.
Suretu El Felek
456.6 KB
: Suretu El Felek.mp3
114.
Suretu En Nas
574.2 KB
: Suretu En Nas.mp3
Go to the Top