muhaf qaranteke na qaranwana nya da ebrahima al axdar

qurana dare Subject Information
tuyade: muhaf qaranteke na qaranwana nya da ebrahima al axdar
qaranwana: eburahim al axdar
fo deppe: mp3 muhaf qaranteke na qaranwana nya da ebrahima al axdar akembe gati qanne sirenwa 48 kbps.
kafu nde tarixi: 2014-11-20
siti fo deppe: http://IslamHouse.com/782305
fo kafunto ( 114 )
1.
suratu al fatiha
405.3 KB
Open: suratu al fatiha.mp3
2.
suratu al fatiha
54 MB
Open: suratu al fatiha.mp3
3.
suratu al fatiha
31.4 MB
Open: suratu al fatiha.mp3
4.
suratu al baqarah
31.2 MB
Open: suratu al baqarah.mp3
5.
suratu aali imran
24.1 MB
Open: suratu aali imran.mp3
6.
suratu a nnisai
26.6 MB
Open: suratu a nnisai.mp3
7.
suratu al maidah
29.2 MB
Open: suratu al maidah.mp3
8.
suratu al an aam
11 MB
Open: suratu al an aam.mp3
9.
suratu al a arafu
21.5 MB
Open: suratu al a arafu.mp3
10.
suratu al anfal
15.9 MB
Open: suratu al anfal.mp3
11.
suratu ataubah
16.6 MB
Open: suratu ataubah.mp3
12.
suratu yunus
15.7 MB
Open: suratu yunus.mp3
13.
suratu huud
7.5 MB
Open: suratu huud.mp3
14.
suratu yusfu
7.5 MB
Open: suratu yusfu.mp3
15.
suratu arad
6.6 MB
Open: suratu arad.mp3
16.
suratu ibrahim
16.1 MB
Open: suratu ibrahim.mp3
17.
suratu al hijr
12.3 MB
Open: suratu al hijr.mp3
18.
suratu anahal
13 MB
Open: suratu anahal.mp3
19.
suratu al israa
7.9 MB
Open: suratu al israa.mp3
20.
suratu al kahaf
10.6 MB
Open: suratu al kahaf.mp3
21.
suratu marym
11.2 MB
Open: suratu marym.mp3
22.
suratu taha
11.1 MB
Open: suratu taha.mp3
23.
suratu taha
10.3 MB
Open: suratu taha.mp3
24.
suratu al anbiyaa
12.2 MB
Open: suratu al anbiyaa.mp3
25.
suratu al haji
7.4 MB
Open: suratu al haji.mp3
26.
suratu al mu minuna
13.7 MB
Open: suratu al mu minuna.mp3
27.
suratu annur
10.8 MB
Open: suratu annur.mp3
28.
suratu al furqan
12.7 MB
Open: suratu al furqan.mp3
29.
suratu acoaraa
8.9 MB
Open: suratu acoaraa.mp3
30.
suratu annmul
7.6 MB
Open: suratu annmul.mp3
31.
suratu al qasas
4.8 MB
Open: suratu al qasas.mp3
32.
suratu al ankabut
3.5 MB
Open: suratu al ankabut.mp3
33.
suratu arum
11.3 MB
Open: suratu arum.mp3
34.
suratu luqman
7.6 MB
Open: suratu luqman.mp3
35.
suratu asajdah
7.1 MB
Open: suratu asajdah.mp3
36.
suratu al ahzab
7.1 MB
Open: suratu al ahzab.mp3
37.
suratu saba a
9.6 MB
Open: suratu saba a.mp3
38.
suratu fatir
7.3 MB
Open: suratu fatir.mp3
39.
suratu yasin
10.5 MB
Open: suratu yasin.mp3
40.
suratu asafat
10.8 MB
Open: suratu asafat.mp3
41.
suratu soaad
7.2 MB
Open: suratu soaad.mp3
42.
suratu azumar
7.6 MB
Open: suratu azumar.mp3
43.
suratu gafir
8 MB
Open: suratu gafir.mp3
44.
suratu fusilat
3.7 MB
Open: suratu fusilat.mp3
45.
suratu acura
4.2 MB
Open: suratu acura.mp3
46.
suratu azuxruf
5.5 MB
Open: suratu azuxruf.mp3
47.
suratu aduxan
4.6 MB
Open: suratu aduxan.mp3
48.
suratu al jasiya
4.5 MB
Open: suratu al jasiya.mp3
49.
suratu al ahqaf
3.2 MB
Open: suratu al ahqaf.mp3
50.
suratu muhammad
3.3 MB
Open: suratu muhammad.mp3
51.
suratu al fath
3.4 MB
Open: suratu al fath.mp3
52.
suratu al hujrat
3.1 MB
Open: suratu al hujrat.mp3
53.
suratu qaaf
3 MB
Open: suratu qaaf.mp3
54.
suratu ajariyat
3.1 MB
Open: suratu ajariyat.mp3
55.
suratu atuwr
4.3 MB
Open: suratu atuwr.mp3
56.
suratu annjm
4.4 MB
Open: suratu annjm.mp3
57.
suratu annjm
4.9 MB
Open: suratu annjm.mp3
58.
suratu al qamar
4.3 MB
Open: suratu al qamar.mp3
59.
suratu a rhman
3.9 MB
Open: suratu a rhman.mp3
60.
suratu al waqiaah
3.3 MB
Open: suratu al waqiaah.mp3
61.
suratu al hadid
2 MB
Open: suratu al hadid.mp3
62.
suratu al mujadalah
1.5 MB
Open: suratu al mujadalah .mp3
63.
suratu alhacri
1.7 MB
Open: suratu alhacri.mp3
64.
suratu al mumtahinah
2.2 MB
Open: suratu al mumtahinah.mp3
65.
suratu asafu
2.5 MB
Open: suratu asafu.mp3
66.
suratu al jumaah
2.3 MB
Open: suratu al jumaah.mp3
67.
suratu al munafiquwn
2.9 MB
Open: suratu al munafiquwn.mp3
68.
suratu atagabun
3.1 MB
Open: suratu atagabun.mp3
69.
suratu atalaaq
2.6 MB
Open: suratu atalaaq.mp3
70.
suratu atahrim
2.2 MB
Open: suratu atahrim.mp3
71.
suratu al mulk
2 MB
Open: suratu al mulk.mp3
72.
suratu al qalam
2.4 MB
Open: suratu al qalam.mp3
73.
suratu al haqah
1.7 MB
Open: suratu al haqah.mp3
74.
suratu al ma arij
2.4 MB
Open: suratu al ma arij.mp3
75.
suratu nuwh
1.5 MB
Open: suratu nuwh.mp3
76.
suratu al jinni
2.3 MB
Open: suratu al jinni.mp3
77.
suratu al muzamml
2.1 MB
Open: suratu al muzamml.mp3
78.
surat al mdathr
1.7 MB
Open: surat al mdathr.mp3
79.
suratu al qiyamah
1.6 MB
Open: suratu al qiyamah.mp3
80.
suratu al insan
1.4 MB
Open: suratu al insan.mp3
81.
suratu al mursalat
1.1 MB
Open: suratu al mursalat.mp3
82.
suratu annabai
903.3 KB
Open: suratu annabai.mp3
83.
suratu annazaat
1.9 MB
Open: suratu annazaat.mp3
84.
suratu abasa
1 MB
Open: suratu abasa.mp3
85.
suratu atakwir
1.1 MB
Open: suratu atakwir.mp3
86.
surat al inftar
655 KB
Open: surat al inftar.mp3
87.
suratu al mutafifin
690.4 KB
Open: suratu al mutafifin.mp3
88.
suratu al incqaq
926 KB
Open: suratu al incqaq.mp3
89.
suratu al buruj
1.4 MB
Open: suratu al buruj.mp3
90.
suratu a tarq
800.6 KB
Open: suratu a tarq.mp3
91.
suratu al aala
568.1 KB
Open: suratu al aala.mp3
92.
surstu algacyah
746.9 KB
Open: surstu algacyah.mp3
93.
suratu al fajiri
454.4 KB
Open: suratu al fajiri.mp3
94.
suratu al balad
312.2 KB
Open: suratu al balad.mp3
95.
suratu acams
431.9 KB
Open: suratu acams.mp3
96.
suratu allail
654 KB
Open: suratu allail.mp3
97.
suratu a duha
322.3 KB
Open: suratu a duha.mp3
98.
suratu a carh
826.6 KB
Open: suratu a carh.mp3
99.
suratu atin
399.1 KB
Open: suratu atin.mp3
100.
surat alajq
456.1 KB
Open: surat alajq.mp3
101.
surat al qadar
434.8 KB
Open: surat al qadar.mp3
102.
suratu albayinnah
388.2 KB
Open: suratu albayinnah.mp3
103.
suratu a zalzalah
206.2 KB
Open: suratu a zalzalah.mp3
104.
suratu al aadiyat
389.9 KB
Open: suratu al aadiyat.mp3
105.
suratu al qariaah
324.1 KB
Open: suratu al qariaah.mp3
106.
suratu a takathr
302.7 KB
Open: suratu a takathr.mp3
107.
suratu al aasr
373.7 KB
Open: suratu al aasr.mp3
108.
surat al hummzah
193.1 KB
Open: surat al hummzah.mp3
109.
suratu al fil
373.7 KB
Open: suratu al fil.mp3
110.
surat quraic
250.2 KB
Open: surat quraic.mp3
111.
suratu al maown
287.8 KB
Open: suratu al maown.mp3
112.
surat al kawthr
183.3 KB
Open: surat al kawthr.mp3
113.
suratu al kafiruwn
241.8 KB
Open: suratu al kafiruwn.mp3
114.
suratu annsr
335.7 KB
Open: suratu annsr.mp3
Go to the Top