muhaf qaranteke na qaranwana nya da muhammad caban abu qarn ti hafs filndu filiya ado cabahbaka aasm

qurana dare Subject Information
tuyade: muhaf qaranteke na qaranwana nya da muhammad caban abu qarn ti hafs filndu filiya ado cabahbaka aasm
qaranwana: muhammad caban abu qarn
fo deppe: muhaf qaranteke na qaranwana nya da muhammad caban abu qarn ti hafs filndu filiya ado cabahbaka aasm akembe gati qanne sirenwa mp3 128 kbps.
kafu nde tarixi: 2014-11-20
siti fo deppe: http://IslamHouse.com/782242
fo kafunto ( 114 )
1.
suratu al fatiha
971.4 KB
Open: suratu al fatiha.mp3
2.
suratu al fatiha
120.6 MB
Open: suratu al fatiha.mp3
3.
suratu al fatiha
68.2 MB
Open: suratu al fatiha.mp3
4.
suratu al baqarah
74.9 MB
Open: suratu al baqarah.mp3
5.
suratu aali imran
57.5 MB
Open: suratu aali imran.mp3
6.
suratu a nnisai
66.6 MB
Open: suratu a nnisai.mp3
7.
suratu al maidah
70.6 MB
Open: suratu al maidah.mp3
8.
suratu al an aam
26.5 MB
Open: suratu al an aam.mp3
9.
suratu al a arafu
51.7 MB
Open: suratu al a arafu.mp3
10.
suratu al anfal
39.3 MB
Open: suratu al anfal.mp3
11.
suratu ataubah
39 MB
Open: suratu ataubah.mp3
12.
suratu yunus
38.3 MB
Open: suratu yunus.mp3
13.
suratu huud
18.8 MB
Open: suratu huud.mp3
14.
suratu yusfu
17.4 MB
Open: suratu yusfu.mp3
15.
suratu arad
15.1 MB
Open: suratu arad.mp3
16.
suratu ibrahim
37.3 MB
Open: suratu ibrahim.mp3
17.
suratu al hijr
32.2 MB
Open: suratu al hijr.mp3
18.
suratu anahal
34.7 MB
Open: suratu anahal.mp3
19.
suratu al israa
20.8 MB
Open: suratu al israa.mp3
20.
suratu al kahaf
27.9 MB
Open: suratu al kahaf.mp3
21.
suratu marym
27.8 MB
Open: suratu marym.mp3
22.
suratu taha
26.3 MB
Open: suratu taha.mp3
23.
suratu taha
24.3 MB
Open: suratu taha.mp3
24.
suratu al anbiyaa
31.1 MB
Open: suratu al anbiyaa.mp3
25.
suratu al haji
17.6 MB
Open: suratu al haji.mp3
26.
suratu al mu minuna
31 MB
Open: suratu al mu minuna.mp3
27.
suratu annur
25.5 MB
Open: suratu annur.mp3
28.
suratu al furqan
27.9 MB
Open: suratu al furqan.mp3
29.
suratu acoaraa
20.8 MB
Open: suratu acoaraa.mp3
30.
suratu annmul
17.7 MB
Open: suratu annmul.mp3
31.
suratu al qasas
10.9 MB
Open: suratu al qasas.mp3
32.
suratu al ankabut
7.2 MB
Open: suratu al ankabut.mp3
33.
suratu arum
26.6 MB
Open: suratu arum.mp3
34.
suratu luqman
19.3 MB
Open: suratu luqman.mp3
35.
suratu asajdah
16.4 MB
Open: suratu asajdah.mp3
36.
suratu al ahzab
17.8 MB
Open: suratu al ahzab.mp3
37.
suratu saba a
22.8 MB
Open: suratu saba a.mp3
38.
suratu fatir
16.5 MB
Open: suratu fatir.mp3
39.
suratu yasin
23.6 MB
Open: suratu yasin.mp3
40.
suratu asafat
26.8 MB
Open: suratu asafat.mp3
41.
suratu soaad
17.7 MB
Open: suratu soaad.mp3
42.
suratu azumar
18.2 MB
Open: suratu azumar.mp3
43.
suratu gafir
20 MB
Open: suratu gafir.mp3
44.
suratu fusilat
8.6 MB
Open: suratu fusilat.mp3
45.
suratu acura
9.4 MB
Open: suratu acura.mp3
46.
suratu azuxruf
14.1 MB
Open: suratu azuxruf.mp3
47.
suratu aduxan
11.6 MB
Open: suratu aduxan.mp3
48.
suratu al jasiya
11.5 MB
Open: suratu al jasiya.mp3
49.
suratu al ahqaf
6.9 MB
Open: suratu al ahqaf.mp3
50.
suratu muhammad
8.5 MB
Open: suratu muhammad.mp3
51.
suratu al fath
8.6 MB
Open: suratu al fath.mp3
52.
suratu al hujrat
7.4 MB
Open: suratu al hujrat.mp3
53.
suratu qaaf
7.2 MB
Open: suratu qaaf.mp3
54.
suratu ajariyat
7.5 MB
Open: suratu ajariyat.mp3
55.
suratu atuwr
9.5 MB
Open: suratu atuwr.mp3
56.
suratu annjm
10.4 MB
Open: suratu annjm.mp3
57.
suratu annjm
12.1 MB
Open: suratu annjm.mp3
58.
suratu al qamar
9.5 MB
Open: suratu al qamar.mp3
59.
suratu a rhman
9.8 MB
Open: suratu a rhman.mp3
60.
suratu al waqiaah
7.5 MB
Open: suratu al waqiaah.mp3
61.
suratu al hadid
5 MB
Open: suratu al hadid.mp3
62.
suratu al mujadalah
3.4 MB
Open: suratu al mujadalah .mp3
63.
suratu alhacri
4.2 MB
Open: suratu alhacri.mp3
64.
suratu al mumtahinah
5.1 MB
Open: suratu al mumtahinah.mp3
65.
suratu asafu
6.6 MB
Open: suratu asafu.mp3
66.
suratu al jumaah
5.9 MB
Open: suratu al jumaah.mp3
67.
suratu al munafiquwn
7.2 MB
Open: suratu al munafiquwn.mp3
68.
suratu atagabun
7.2 MB
Open: suratu atagabun.mp3
69.
suratu atalaaq
6.1 MB
Open: suratu atalaaq.mp3
70.
suratu atahrim
5.2 MB
Open: suratu atahrim.mp3
71.
suratu al mulk
4.9 MB
Open: suratu al mulk.mp3
72.
suratu al qalam
7.5 MB
Open: suratu al qalam.mp3
73.
suratu al haqah
4.1 MB
Open: suratu al haqah.mp3
74.
suratu al ma arij
5.4 MB
Open: suratu al ma arij.mp3
75.
suratu nuwh
3.8 MB
Open: suratu nuwh.mp3
76.
suratu al jinni
5.6 MB
Open: suratu al jinni.mp3
77.
suratu al muzamml
4.9 MB
Open: suratu al muzamml.mp3
78.
surat al mdathr
3.8 MB
Open: surat al mdathr.mp3
79.
suratu al qiyamah
3.6 MB
Open: suratu al qiyamah.mp3
80.
suratu al insan
3.1 MB
Open: suratu al insan.mp3
81.
suratu al mursalat
2.4 MB
Open: suratu al mursalat.mp3
82.
suratu annabai
2.1 MB
Open: suratu annabai.mp3
83.
suratu annazaat
4.6 MB
Open: suratu annazaat.mp3
84.
suratu abasa
2.3 MB
Open: suratu abasa.mp3
85.
suratu atakwir
2.4 MB
Open: suratu atakwir.mp3
86.
surat al inftar
1.5 MB
Open: surat al inftar.mp3
87.
suratu al mutafifin
1.4 MB
Open: suratu al mutafifin.mp3
88.
suratu al incqaq
1.9 MB
Open: suratu al incqaq.mp3
89.
suratu al buruj
3 MB
Open: suratu al buruj.mp3
90.
suratu a tarq
1.9 MB
Open: suratu a tarq.mp3
91.
suratu al aala
1.4 MB
Open: suratu al aala.mp3
92.
surstu algacyah
1.7 MB
Open: surstu algacyah.mp3
93.
suratu al fajiri
1 MB
Open: suratu al fajiri.mp3
94.
suratu al balad
619.9 KB
Open: suratu al balad.mp3
95.
suratu acams
902 KB
Open: suratu acams.mp3
96.
suratu allail
1.5 MB
Open: suratu allail.mp3
97.
suratu a duha
815.8 KB
Open: suratu a duha.mp3
98.
suratu a carh
1.8 MB
Open: suratu a carh.mp3
99.
suratu atin
866.9 KB
Open: suratu atin.mp3
100.
surat alajq
1008.1 KB
Open: surat alajq.mp3
101.
surat al qadar
1.1 MB
Open: surat al qadar.mp3
102.
suratu albayinnah
785.2 KB
Open: suratu albayinnah.mp3
103.
suratu a zalzalah
386.4 KB
Open: suratu a zalzalah.mp3
104.
suratu al aadiyat
1007.3 KB
Open: suratu al aadiyat.mp3
105.
suratu al qariaah
650.1 KB
Open: suratu al qariaah.mp3
106.
suratu a takathr
634.6 KB
Open: suratu a takathr.mp3
107.
suratu al aasr
752.2 KB
Open: suratu al aasr.mp3
108.
surat al hummzah
359.9 KB
Open: surat al hummzah.mp3
109.
suratu al fil
902.8 KB
Open: suratu al fil.mp3
110.
surat quraic
537.1 KB
Open: surat quraic.mp3
111.
suratu al maown
613.8 KB
Open: suratu al maown.mp3
112.
surat al kawthr
412.6 KB
Open: surat al kawthr.mp3
113.
suratu al kafiruwn
505.6 KB
Open: suratu al kafiruwn.mp3
114.
suratu annsr
694.2 KB
Open: suratu annsr.mp3
Go to the Top