അറഫാദിനവും അന്ത്യദിനവും

ലേഖനങ്ങള്‍ ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: അറഫാദിനവും അന്ത്യദിനവും
ഭാഷ: ഫ്രെഞ്ച്‌
എഴുതിയ വ്യക്തി: അബ്ദു റസാഖ് ബ്നു അബ്ദുല്‍ മുഹ്’സിന്‍ അല്‍ ഇബാദുല്‍ ബദര്‍
പരിഭാഷകര്‍: കരീം സന്‍ത്തീസി
പരിശോധകര്‍: അബൂ ഹംസത്തുല്‍ ജര്‍മ്മനി
പ്രസാധകര്‍: ഇസ്’ലാമിക് കാള്‍ ആന്‍റ് ഗൈഡന്‍സ് സെന്‍റര്‍ - റബ്’വ
സംക്ഷിപ്തം: അറഫാദിനവും അന്ത്യദിനവും
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2008-03-02
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/77870
താഴെ വരുന്ന ഇനങ്ങള് വിഷയാടസ്ഥാനത്തില് ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടവ
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: ഫ്രെഞ്ച്‌ - അറബി - തായ്‌ - ബെങ്കാളി - തുര്‍കിഷ്‌
കൂടെയുള്ള അറ്റാച്മെന്റ് ( 2 )
1.
Le Jour de ’Arafa et le Jour de la Résurrection
647 KB
: Le Jour de ’Arafa et le Jour de la Résurrection.doc
2.
Le Jour de ’Arafa et le Jour de la Résurrection
211.9 KB
: Le Jour de ’Arafa et le Jour de la Résurrection.pdf
സംക്ഷിപ്തങ്ങളുടെ വിവരണം

Au nom d’Allah, l’Infiniment Mis ricordieux, le Tr s mis ricordieux

 

Le Jour de ’Arafa et le Jour de la R surrection

 

Extraits du livre intitul : el Hadj wa Tahdh b e-Nuf s

de She kh ‘Abd e-Razz q el ‘Abb d (168-176).

 

Que les pri res d’Allah et Son Salut soient sur Mohammed, ainsi que sur ses proches,

et tous ses compagnons !

 

Parmi les morales extraordinaires et les  v nements  mouvants qui ont lieu   l’occasion du Hadj, il y a ce rassemblement immense et b ni auquel assistent les p lerins, le Jour de ‘Arafa. Tout ce monde r uni en cet endroit pour r pondre   l’appel d’Allah   travers la Talbiya et pour supplier leur Seigneur, les cœurs   l’aff t de Sa Mis ricorde et emplis de crainte   l’ gard de Son Supplice. Ils implorent ainsi Sa Faveur immense lors de la plus grande manifestation islamique qui soit. Cet  v nement en rappel un autre bien plus spectaculaire ; c’est le Jour de la R surrection o  seront rassembl es les premi res et les derni res g n rations en un seul endroit, dans l’attente incessante du Grand Jugement qui d cidera du sort des hommes. Chacun saura s’il est destin    go ter aux d lices  ternels ou bien   subir les tourments les plus douloureux. Ibn el Qa yam dit   ce sujet dans sa po sie e-Nuniya :

 

Par Allah ! Cet  v nement qui est immense

Rappelle le Jour des Comptes qui est bien plus immense

    

Nul doute en effet que le Jour o  les œuvres des hommes seront expos es au Seigneur est un rendez-vous d’une grande ampleur comme le souligne le verset suivant : ( Et ils seront pr sent s en rangs devant ton Seigneur ).[1] ( Ce jour-l , vous serez pr sent s devant Allah ; rien ne Lui sera cach .).[2] Ce jour grandiose, Allah (I) rassemblera tous les hommes comme nous l’apprend le verset : (Il va vous r unir le Jour de la R surrection, et cela sans le moindre doute ).[3] (Le Jour o  Il va vous r unir pour le grand Rassemblement ; ce sera le jour de la grande perte ).[4] (C’est le jour o  les hommes seront rassembl s et c’est le jour dont chacun t moigne ).[5]

 

Tant les premiers que les derniers hommes, tous seront r unis lors de ce grand rassemblement : (Dis : les premiers et les derniers • seront r unis pour un rendez-vous dont le jour est fix ).[6] Personne ne pourra  chapper   ce rendez-vous, que l’on puisse mourir dans l’espace, s’ tre perdu dans les entrailles de la Terre, ou avoir  t  d vor  par les rapaces et les fauves ; personne ne manquera   l’appel. Allah dit (I) : (Nous les avons rassembl s sans oublier personne).[7] (O  que vous soyez, Allah vous ram nera tous, car Allah est capable de toute chose ).[8] (Tous ceux qui se trouvent dans les cieux et la terre viendront soumis au Mis ricordieux • Qui les a d nombr s et bien compt s • Chacun viendra seul le Jour de la R surrection ).[9] Ce fameux rassemblement se fera sur une terre devenue compl tement diff rente de la n tre comme le souligne le verset : (Le jour o  la terre sera chang  en une autre terre ainsi que les cieux et o  les hommes para tront devant Allah l’Unique et Dominateur ).[10]

Le Messager (r) nous a fait la description de cette fameuse terre o  se tiendra le rassemblement. D’apr s Sah h el Bukh r , et Sah h Muslim, selon Sahl ibn Sa’d, j’ai entendu dire le Messager d’Allah (r) :

 

  Les hommes seront rassembl s le Jour de la R surrection sur une terre blanch tre et vierge comme une galette de pain, et il n’y aura aucun rep re pour personne.  [11]

 

Autrement dit, le sol sera plat ; il n’y aura ni vall e ni montagne et aucun signe d’habitation. Les hommes seront ressuscit s enti rement nus ; ils n’auront ni v tements ni chaussures ; comme ils seront incirconcis. Toujours d’apr s les deux recueils e-Sah h d’el Bukh r  et de Muslim, selon ibn ‘Abb s (t), le Proph te (r) a fait savoir :   Vous serez rassembl s le corps nu, les pieds nus, et incirconcis.  [12] Puis, il a r cit : ( Tout comme Nous avons commenc  la premi re cr ation, ainsi Nous la r p terons. C’est une promesse qui Nous incombe et Nous l’accomplirons !).[13] El Bukh r  et Muslim rapportent  galement selon ‘ isha, j’ai entendu dire le Proph te (r) :   Les hommes seront rassembl s nus, pieds nus, et incirconcis le Jour de la R surrection.

-                 Messager d’Allah ! Les hommes et les femmes ne vont-ils pas se voir les uns les autres, s’est-elle  cri e ?

-               isha ! L’ v nement est bien plus grave pour qu’ils puissent se regarder ainsi les uns les autres ! [14]

 

 

Ce jour-l , le soleil se rapprochera des  tres vivants pour se retrouver   un mile au-dessus de leurs t tes. Ce jour-l , il n’y aura point d’ombre si ce n’est l’ombre du Tr ne du Mis ricordieux. Certains hommes seront certes recouverts de son ombre, mais la plupart d’entre eux seront expos s   la chaleur du soleil qui va les accabler, et les jeter encore plus profond ment dans le d sarroi et la peine. Pour ajouter   ce climat, les peuples seront entass s les uns aux autres, les gens vont se pouss s et se marcher sur les pieds, sans compter qu’ils seront pris par la soif. Le soleil torride, la chaleur des corps compress s et alarm s seront ajout s   leur d tresse. D s lors, la transpiration cumul e des hommes se r pandra sur la surface de la terre. Elle atteindra les pieds de certains hommes qui seront  prouv s en fonction du rang et de la place qu’ils occuperont aupr s de leur Seigneur ; les uns seront les   heureux   et les autres les   malheureux  . La sueur montera pour atteindre chez certains les hanches, les  paules, et m me les oreilles. Les plus malheureux seront submerg s par leur sudation qu’Allah nous pr serve et nous  pargne de cet horrible sort ![15]

 

Selon Ab  Hura ra (t), le Messager d’Allah a dit :   Le Jour de la R surrection, les gens sueront   tel point que leur sueur s’infiltrera dans la terre   une distance de soixante-dix coud es. Elle les envahira[16] jusqu’  parvenir aux oreilles.   Rapport  par el Bukh r .[17].

 

 Selon el Miqd d ibn el Aswad (t), le Messager d’Allah (r) a affirm :   Le soleil se rapprochera de la cr ation, le Jour de la R surrection et se retrouvera   un mile au-dessus d’eux. D s lors, les hommes seront tremp s dans leur sueur en fonction de leurs actes ; les uns seront tremp s jusqu’aux chevilles, d’autres jusqu’aux genoux, d’autres jusqu’aux hanches, et les derniers seront submerg s par leur sueur.  [18] Pour l’expliquer, le Messager d’Allah (r) a montr  du doigt sa bouche. Ce jour-l  durera cinquante mille ans comme le formule le verset : (Les anges et l’Esprit remontent vers lui en un jour qui vaut cinquante mille ans ).[19] Dans Sah h Muslim, le Proph te (r) a dit :   Il sera r serv    quiconque d tient de l’or ou de l’argent, et qui ne verse pas son d , des plaques de feu tremp es dans les flammes de la G henne ; elles lui seront coll es sur les c t s, le dos, et le front.   chaque fois qu’elles se refroidiront, elles seront de nouveau tremp es, en un jour qui va durer cinquante mille ans. Puis, il y aura le jugement entre les hommes o  chacun verra sa place ; il ira soit au Paradis soit en Enfer.  [20] Cependant, Allah (I) va faciliter cette attente aux croyants, qu’Allah nous fasse don de Sa Gr ce ! D’apr s el Mustadrak d’el H kim en effet, selon Ab  Hura ra (t), le Messager d’Allah (r) a dit :   Le Jour de la R surrection durera pour les croyants comme la dur e entre le Dhurh et le ‘Asr.  [21]

 

Allah (I) couvrira les croyants de Son ombre, ce Jour terrible o  il n’y aura d’autre ombre que la sienne :   O  sont ceux qui s’aiment au nom de Ma Majest . Aujourd’hui, je les couvre de Mon ombre alors qu’il n’y a aucune ombre en dehors de la mienne.  [22] Ce fameux jour, les hommes accourront vers les proph tes pour leur supplier d’interc der aupr s d’Allah afin qu’Il entame le Jugement. Cependant, ces derniers vont tous se d sister   l’exception de notre Proph te Mohammed (r) qui dira :   Cela me revient !   Puis, il va s’ crouler prosterner sous le Tr ne du Seigneur de l’Univers. Allah va lui inspirer des  loges et des louanges en Son Honneur que personne n’aura jamais prononc es avant lui. Puis, Allah lui dira :   Rel ve la t te et implore, il te sera donn ! Interc de, il te sera exauc !   D s lors, Le Tout-Puissant viendra pour trancher entre les hommes. Celui-ci r v le   ce propos : ( Quand ton Seigneur viendra ainsi que les anges, rang par rang,• Et quand on am nera alors l’Enfer, ce jour-l , l’homme se rappellera. Mais   quoi lui servira-t-il de se rappeler ? • Il dira :   H las ! Si seulement j’avais fait du bien pour ma vie future !  )[23]

 

Pense   ce jour o  tu viendras   Dieu seul,

Quand les balances du jugement seront pos es

Quand la faute ne sera plus dissimul e,

Quand le voile des p ch s sera arrach [24]

 

M dite un peu sur ce jour dont je viens de parler, pense   ta situation future, et remplis d s   pr sent tes bagages avec la crainte du Seigneur, car tu ne peux avoir de meilleure provision : (Craignez Allah et sachez que vous Lui serez rassembl s ).[25] Qu’Allah nous compte parmi Ses pieux serviteurs ! Qu’Il nous pr serve   tous des tourments du Jour du Jugement ! Qu’Il nous mette   l’abri par Sa Faveur et Sa Gr ce, des frayeurs de ce fameux Jour !

 

Que les pri res d’Allah et Son Salut soient sur Mohammed, ainsi que sur ses proches,

et tous ses Compagnons !

 

Extraits du livre : Pr ches et sermons extraits du P lerinage de l’Adieu du She kh ‘Abd e-Razzaq el Badr

 

Traduit et adapt  pour islamhouse par :

Karim ZENTICI

Relu par Abu Hamza Al-Germ ny  

 

  Publi  par le bureau de pr che de Rabwah (Ryadh)

old.islamhouse.com  

 

L’islam   la port e de tous ![1] La caverne ; 48

[2] L’In luctable ; 18

[3] Les femmes ; 87

[4] La grande perte ; 9

[5] H d ; 103

[6] L’Ech ance ; 49, 50

[7] La caverne ; 47

[8] La vache ; 148

[9] Mariam ; 93-95

[10] Ibr h m ; 48

[11] Sah h el Bukh r  (6521) et Sah h Muslim (2790).

[12] Sah h el Bukh r  (3349) et Sah h Muslim (2860).

[13] Les proph tes ; 104

[14] Sah h el Bukh r  (6527) et Sah h Muslim (2859).

[15] Voir : e-Tadhkira d’el Kurtub  (1/28).

[16] Le terme arabe est le verbe Aljama qui signifie brider dans le sens de g ner, ou encore de ce qui les emp che de parler. Voir : e-Nih ya f  Ghar b el Hadith d’ibn el Ath r (N. du T.).

[17] Sah h el Bukh r  (6532).

[18] Sah h Muslim (2864).

[19] El Ma’ rij ; 4

[20] Sah h Muslim (987).

[21] El Mustadrak d’el H kim (1/84) ; She kh el Alb n  l’a authentifi  dans Sah h el J mi’ (8193).

[22] Sah h Muslim (987).

[23] L’aube ; 22-24

[24] Voir pour ces vers : e-Tadhkira d’el Kurtub  (2/17).

[25] La vache ; 203

അനുബന്ധ വിഷയങ്ങള് ( 9 )
Go to the Top