സൂറത്തുല്‍ യാസീന്‍ വിവരണം

ആഡിയോസ് ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: സൂറത്തുല്‍ യാസീന്‍ വിവരണം
ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്
പ്രഭാഷകന്‍: ഡോ. സ്വാലിഹ്‌ അസ്സ്വാലിഹ്‌
പ്രസാധകര്‍: understand-islam.net
സംക്ഷിപ്തം: സൂറത്തുല്‍ യാസീന്‍ സമ്പൂര്‍ണ്ണ വിവരണം.
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2008-03-02
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/77783
താഴെ വരുന്ന ഇനങ്ങള് വിഷയാടസ്ഥാനത്തില് ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടവ
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: ഇംഗ്ലീഷ് - അറബി - തായ്‌ - ബെങ്കാളി - തുര്‍കിഷ്‌
കൂടെയുള്ള അറ്റാച്മെന്റ് ( 38 )
1.
Explanation of Surah Ya-seen 01 to 04
7.6 MB
: Explanation of Surah Ya-seen 01 to 04.mp3
2.
Explanation of Surah Ya-seen 05
2.4 MB
: Explanation of Surah Ya-seen 05.mp3
3.
Explanation of Surah Ya-seen 06
2.9 MB
: Explanation of Surah Ya-seen 06.mp3
4.
Explanation of Surah Ya-seen 07
1.2 MB
: Explanation of Surah Ya-seen 07.mp3
5.
Explanation of Surah Ya-seen 08 and 09
1.3 MB
: Explanation of Surah Ya-seen 08 and 09.mp3
6.
Explanation of Surah Ya-seen 10 and 11
6.1 MB
: Explanation of Surah Ya-seen 10 and 11.mp3
7.
Explanation of Surah Ya-seen 12
4.4 MB
: Explanation of Surah Ya-seen 12.mp3
8.
Explanation of Surah Ya-seen 13 to 17
5.5 MB
: Explanation of Surah Ya-seen 13 to 17.mp3
9.
Explanation of Surah Ya-seen 18 and 19
2.4 MB
: Explanation of Surah Ya-seen 18 and 19.mp3
10.
Explanation of Surah Ya-seen 20 to 22
4.9 MB
: Explanation of Surah Ya-seen 20 to 22.mp3
11.
Explanation of Surah Ya-seen 23
6.2 MB
: Explanation of Surah Ya-seen 23.mp3
12.
Explanation of Surah Ya-seen 24 to 27
5.5 MB
: Explanation of Surah Ya-seen 24 to 27.mp3
13.
Explanation of Surah Ya-seen 28 to 30
7.5 MB
: Explanation of Surah Ya-seen 28 to 30.mp3
14.
Explanation of Surah Ya-seen 31
1.1 MB
: Explanation of Surah Ya-seen 31.mp3
15.
Explanation of Surah Ya-seen 32 to 35
3.3 MB
: Explanation of Surah Ya-seen 32 to 35.mp3
16.
Explanation of Surah Ya-seen 35 continued
7.6 MB
: Explanation of Surah Ya-seen 35 continued.mp3
17.
Explanation of Surah Ya-seen 36 to 38
7.4 MB
: Explanation of Surah Ya-seen 36 to 38.mp3
18.
Explanation of Surah Ya-seen 39 and 40
1 MB
: Explanation of Surah Ya-seen 39 and 40.mp3
19.
Explanation of Surah Ya-seen 40 and 41
2 MB
: Explanation of Surah Ya-seen 40 and 41.mp3
20.
Explanation of Surah Ya-seen 42 to 46
4.9 MB
: Explanation of Surah Ya-seen 42 to 46.mp3
21.
Explanation of Surah Ya-seen 47
1.4 MB
: Explanation of Surah Ya-seen 47.mp3
22.
Explanation of Surah Ya-seen 48 to 51
4.9 MB
: Explanation of Surah Ya-seen 48 to 51.mp3
23.
Explanation of Surah Ya-seen 52
2.9 MB
: Explanation of Surah Ya-seen 52.mp3
24.
Explanation of Surah Ya-seen 53 and 54
1.4 MB
: Explanation of Surah Ya-seen 53 and 54.mp3
25.
Explanation of Surah Ya-seen 55 and 56
3.3 MB
: Explanation of Surah Ya-seen 55 and 56.mp3
26.
Explanation of Surah Ya-seen 57 and 58
4.5 MB
: Explanation of Surah Ya-seen 57 and 58.mp3
27.
Explanation of Surah Ya-seen 59 to 62
4.7 MB
: Explanation of Surah Ya-seen 59 to 62.mp3
28.
Explanation of Surah Ya-seen 62 and 63
2.6 MB
: Explanation of Surah Ya-seen 62 and 63.mp3
29.
Explanation of Surah Ya-seen 64 and 65
3.8 MB
: Explanation of Surah Ya-seen 64 and 65.mp3
30.
Explanation of Surah Ya-seen 66 to 68
3.3 MB
: Explanation of Surah Ya-seen 66 to 68.mp3
31.
Explanation of Surah Ya-seen 69
6.7 MB
: Explanation of Surah Ya-seen 69.mp3
32.
Explanation of Surah Ya-seen 70 and 71 - Hands of Allaah
8 MB
: Explanation of Surah Ya-seen 70 and 71 - Hands of Allaah.mp3
33.
Explanation of Surah Ya-seen 71 - part 2
1.7 MB
: Explanation of Surah Ya-seen 71 - part 2.mp3
34.
Explanation of Surah Ya-seen 71 - part 3
7.6 MB
: Explanation of Surah Ya-seen 71 - part 3.mp3
35.
Explanation of Surah Ya-seen 72 and 73
4.8 MB
: Explanation of Surah Ya-seen 72 and 73.mp3
36.
Explanation of Surah Ya-seen 74 and 75
3.8 MB
: Explanation of Surah Ya-seen 74 and 75.mp3
37.
Explanation of Surah Ya-seen 76 to 79
6.4 MB
: Explanation of Surah Ya-seen 76 to 79.mp3
38.
Explanation of Surah Ya-seen 80 to 83
1.2 MB
: Explanation of Surah Ya-seen 80 to 83.mp3
അനുബന്ധ വിഷയങ്ങള് ( 1 )
Go to the Top