വാലന്‍റയ്ന്‍ ദിനം

ലേഖനങ്ങള്‍ ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: വാലന്‍റയ്ന്‍ ദിനം
ഭാഷ: റഷ്യന്‍
എഴുതിയ വ്യക്തി: ഇല്‍മീസ് കോളിഫ്
പരിശോധകര്‍: അബൂ അബ്ദു റഹ്’മാന്‍ ദാഗിസ്താനി
പ്രസാധകര്‍: ഇസ്’ലാമിക് കാള്‍ ആന്‍റ് ഗൈഡന്‍സ് സെന്‍റര്‍ - റബ്’വ
സംക്ഷിപ്തം: സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ ദിനം എന്ന പേരില്‍ വാനന്‍റയ്ന്‍ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നതിന്‍റെ ഇസ്ലാമിക വിധിയും പ്രസ്തുത ആഘോഷത്തിന്‍റെ ചരിത്രവും വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2008-03-02
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/77742
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: റഷ്യന്‍ - അറബി - തായ്‌ - ബെങ്കാളി
കൂടെയുള്ള അറ്റാച്മെന്റ് ( 2 )
1.
Разрешается ли праздновать день св. Валентина?
107.5 KB
: Разрешается ли праздновать день св. Валентина?.pdf
2.
Разрешается ли праздновать день св. Валентина?
556.5 KB
: Разрешается ли праздновать день св. Валентина?.doc
സംക്ഷിപ്തങ്ങളുടെ വിവരണം

     Разрешается ли праздновать "День св. Валентина"?

Мусульмане не имеют права отмечать День св. Валентина, который также называют "праздником любви", потому что он относится к еретическим обычаям немусульманских народов. В исламе есть всего два праздника, и в этом вопросе нет места для самостоятельного суждения или личного мнения. Всевышний сказал: «Для каждой общины Мы установили обряды, которые они отправляют, и пусть они не спорят с тобой по этому поводу» (аль-Хаджж, 67).

Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, запретил мусульманам подражать неверующим в их обрядах и традициях, поскольку внешнее сходство с ними непременно влечет за собой духовное сближение и вынуждает мусульман соглашаться с их поведением и поступками. И, наоборот, внешнее отличие от них помогает верующим не соглашаться с ними в душе и сторониться их дурных поступков, навлекающих на людей гнев Аллаха и лишающих их Божьего благословения. Абу Давуд передал со слов Ибн Умара, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если кто-либо уподобляется другому народу, он и сам является одним из них». Аль-Албани назвал этот хадис достоверным.

Вместе с тем, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, предупредил нас о том, что среди мусульман будут такие, которые будут уподобляться приверженцам других религий, - в том числе иудеям и христианам. Аль-Бухари и Муслим передали со слов Абу Саида аль-Худри, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Вы обязательно последуете путями ваших предшественников: пядь за пядью, локоть за локтем. Даже если они войдут в нору ящерицы, вы все равно последуете за ними». Люди спросили: «Посланник Аллаха, ты имеешь в виду иудеев и христиан?» Он ответил: «А кого же еще?»

В другом предании сообщается, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Судный Час не наступит до тех пор, пока люди из моей общины не последуют путем их предыдущих народов: пядь за пядью, локоть за локтем». Его спросили: «Посланник Аллаха, персов и римлян?» Он ответил: «А кого же еще?» (Хадис передал аль-Бухари со слов Абу Хурейры).

К сожалению, это предсказание уже стало реальностью, и уподобление неверующим получило широкое распространение во многих мусульманских странах. Среди мусульман находятся такие, которые перенимают чужие обряды, традиции и даже образ жизни, подражая неверующим, помимо всего прочего, в организации и проведении праздников. Празднование Дня св. Валентина тоже относится к опасным явлениям, распространившимся среди мусульманской молодежи в последнее время.

История этого праздника восходит к Древнему Риму. В середине февраля римляне праздновали фестиваль Луперкалия, принося жертву Пану - мифическому богу, покровителю пастухов и охотников. В жертву приносили собак и козлов, после чего двое мускулистых юношей (как правило, из знатных семей) смазывали свои тела их кровью. Перед жаркой с козлов снимали кожу, из которой делали длинные полосы. После пира обнаженные юноши брали полосы из козьей кожи, и начиналось большое шествие. Юноши били кусками кожи каждого, кто пытался пересечь им дорогу, и женщины охотно подставляли себя, полагая, что эти удары исцелят их от бесплодия и принесут легкие роды. В конце концов, женщины тоже раздевались догола.

Другой праздничный ритуал заключался в том, что женщины складывали в коробку записки со своими именами, и каждый желающий вытягивал одну из них. Так он находил себе пару на время праздника, а иногда - на предстоящий год. Согласно утверждениям историков, этот обычай существовал еще в V веке до рождества Христова.

Фестиваль Луперкалия был настолько любим римлянами, что они не отказались от его празднования даже после обращения в христианство. Однако эта традиция была узаконена только в 469 году, когда император Геласиус объявил 14 февраля Днем св. Валентина. Существуют различные предания о священниках по имени Валентин, с которыми христиане связывают название так называемого "праздника любви".

Согласно одной из легенд, император Клавдий II запретил римским солдатам вступать в брак, поскольку семейные обязанности отвлекали их от несения воинской повинности. Воле императора воспротивился священник по имени Валентин, который тайно венчал солдат. Узнав об этом, император упрятал его в темницу, приговорив к смертной казни. В тюрьме Валентин влюбился в дочь тюремщика, но не разглашал своей тайны, поскольку, в соответствии с христианскими законами, католическим священникам и монахам было запрещено жениться. Он остался верен своей религии даже тогда, когда император предложил ему отречься от христианства и признать римских богов в обмен на жизнь. Валентин был казнен

14 февраля 269 года, накануне фестиваля Луперкалия. Позднее католическая церковь возвела его в ранг "святого", а народ стал отмечать 14 февраля как "праздник любви".

Поначалу церковь протестовала против ритуалов этого праздника, оказывавших развращающее влияние на моральные устои общества. Под влиянием духовенства "праздник любви" даже был запрещен в некоторых европейских странах, но в XVIII-XIX веках, когда появились так называемые "книги Валентина", содержавшие любовные стихи и рекомендации по сочинению любовных писем, забытая традиция была восстановлена.

Таким образом, история "праздника любви" тесно переплетается с языческими верованиями и легендами древних римлян, которые противоречат не только мусульманскому шариату, но и здравому смыслу. Принять языческий праздник полностью означает согласиться с язычеством в его самых отвратительных проявлениях. Принять некоторые из его ритуалов означает согласиться с частью неверия. Поэтому мусульмане не имеют права, уподобляясь неверующим, отмечать так называемый "праздник любви", поздравлять в этот день друг друга, отправлять любовные письма и т.п.

А лучше всего об этом известно Аллаху.

Go to the Top