വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍ ഭാഗം മിപ്പതിന്‍റെ വിവരണം

ആഡിയോസ് ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍ ഭാഗം മിപ്പതിന്‍റെ വിവരണം
ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്
പ്രഭാഷകന്‍: ഡോ. സ്വാലിഹ്‌ അസ്സ്വാലിഹ്‌
പ്രസാധകര്‍: understand-islam.net
സംക്ഷിപ്തം: സൂറത്തു നബഅ് മുതല്‍ നാസ് വരെയുള്ള മുപ്പതാം ഭാഗത്തിന്‍റെ വിവരണം.
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2008-03-02
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/77717
താഴെ വരുന്ന ഇനങ്ങള് വിഷയാടസ്ഥാനത്തില് ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടവ
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: ഇംഗ്ലീഷ് - അറബി - തായ്‌ - ബെങ്കാളി
കൂടെയുള്ള അറ്റാച്മെന്റ് ( 49 )
1.
Tafseer An-Naba' ( The Great News )
4.5 MB
: Tafseer An-Naba' ( The Great News ).mp3
2.
Tafseer An-Nazi'at ( Those who Pull Out ) 1
5.2 MB
: Tafseer An-Nazi'at ( Those who Pull Out ) 1.mp3
3.
Tafseer An-Nazi'at ( Those who Pull Out ) 2
3.4 MB
: Tafseer An-Nazi'at ( Those who Pull Out ) 2.mp3
4.
Tafseer An-Nazi'at ( Those who Pull Out ) 3
8.8 MB
: Tafseer An-Nazi'at ( Those who Pull Out ) 3.mp3
5.
Tafseer An-Nazi'at ( Those who Pull Out ) 4
4.3 MB
: Tafseer An-Nazi'at ( Those who Pull Out ) 4.mp3
6.
Tafseer Abasa ( He frowned ) 1
5.5 MB
: Tafseer Abasa ( He frowned ) 1.mp3
7.
Tafseer Abasa ( He frowned ) 2
2.8 MB
: Tafseer Abasa ( He frowned ) 2.mp3
8.
Tafseer Abasa ( He frowned ) 3
1.6 MB
: Tafseer Abasa ( He frowned ) 3.mp3
9.
Tafseer At-Takwir ( The Overthrowing ) 1
6 MB
: Tafseer At-Takwir ( The Overthrowing ) 1.mp3
10.
Tafseer At-Takwir ( The Overthrowing ) 2
3.2 MB
: Tafseer At-Takwir ( The Overthrowing ) 2.mp3
11.
Tafseer At-Takwir ( The Overthrowing ) 3
5.9 MB
: Tafseer At-Takwir ( The Overthrowing ) 3.mp3
12.
Tafseer Al-Infitar ( The Cleaving )
3.8 MB
: Tafseer Al-Infitar ( The Cleaving ).mp3
13.
Tafseer Al-Mutaffifin (Those Who Deal in Fraud) 1
6.6 MB
: Tafseer Al-Mutaffifin (Those Who Deal in Fraud) 1.mp3
14.
Tafseer Al-Mutaffifin (Those Who Deal in Fraud) 2
2.1 MB
: Tafseer Al-Mutaffifin (Those Who Deal in Fraud) 2.mp3
15.
Tafseer Al-Inshiqaq (The Splitting Asunder)
4.6 MB
: Tafseer Al-Inshiqaq (The Splitting Asunder).mp3
16.
Tafseer Al-Burooj ( The Big Stars ) 1
8.7 MB
: Tafseer Al-Burooj ( The Big Stars ) 1.mp3
17.
Tafseer Al-Burooj ( The Big Stars ) 2
10.7 MB
: Tafseer Al-Burooj ( The Big Stars ) 2.mp3
18.
Tafseer At-Tariq ( The Night-Comer ) 1
3.4 MB
: Tafseer At-Tariq ( The Night-Comer ) 1.mp3
19.
Tafseer At-Tariq ( The Night-Comer ) 2
2.9 MB
: Tafseer At-Tariq ( The Night-Comer ) 2.mp3
20.
Tafseer Al-A'la ( The Most High ) 1
8.4 MB
: Tafseer Al-A'la ( The Most High ) 1.mp3
21.
Tafseer Al-A'la ( The Most High ) 2
3 MB
: Tafseer Al-A'la ( The Most High ) 2.mp3
22.
Tafseer Al-Ghashiya ( The Overwhelming ) 1
3.9 MB
: Tafseer Al-Ghashiya ( The Overwhelming ) 1.mp3
23.
Tafseer Al-Ghashiya ( The Overwhelming ) 2
6.3 MB
: Tafseer Al-Ghashiya ( The Overwhelming ) 2.mp3
24.
Tafseer Al-Fajr ( The Dawn ) 1
8 MB
: Tafseer Al-Fajr ( The Dawn ) 1.mp3
25.
Tafseer Al-Fajr ( The Dawn ) 2
9.5 MB
: Tafseer Al-Fajr ( The Dawn ) 2.mp3
26.
Tafseer Al-Balad ( The City ) 1
1.9 MB
: Tafseer Al-Balad ( The City ) 1.mp3
27.
Tafseer Al-Balad ( The City ) 2
4.2 MB
: Tafseer Al-Balad ( The City ) 2.mp3
28.
Tafseer Ash-Shams ( The Sun )
2.9 MB
: Tafseer Ash-Shams ( The Sun ).mp3
29.
Tafseer Al-Layl ( The Night ) 1
706.9 KB
: Tafseer Al-Layl ( The Night ) 1.mp3
30.
Tafseer Al-Layl ( The Night ) 2
2 MB
: Tafseer Al-Layl ( The Night ) 2.mp3
31.
Tafseer Al-Layl ( The Night ) 3
2.6 MB
: Tafseer Al-Layl ( The Night ) 3.mp3
32.
Tafseer Ad-Dhuha ( The Forenoon )
5.7 MB
: Tafseer Ad-Dhuha ( The Forenoon ).mp3
33.
Tafseer As-Sharh ( The Opening Forth) 1
2.6 MB
: Tafseer As-Sharh ( The Opening Forth) 1.mp3
34.
Tafseer As-Sharh ( The Opening Forth) 2
6 MB
: Tafseer As-Sharh ( The Opening Forth) 2.mp3
35.
Tafseer At-Tin ( The Fig )
2.1 MB
: Tafseer At-Tin ( The Fig ).mp3
36.
Tafseer Al-'alaq ( The Clot ) 1
4.6 MB
: Tafseer Al-'alaq ( The Clot ) 1.mp3
37.
Tafseer Al-'alaq ( The Clot ) 2
4.6 MB
: Tafseer Al-'alaq ( The Clot ) 2.mp3
38.
Tafseer Al-Qadr ( The Night of Decree )
4.6 MB
: Tafseer Al-Qadr ( The Night of Decree ).mp3
39.
Tafseer Al-Bayyinah ( The Clear Evidence )
4.2 MB
: Tafseer Al-Bayyinah ( The Clear Evidence ).mp3
40.
Tafseer Az-Zalzalah ( The Earthquake )
5.9 MB
: Tafseer Az-Zalzalah ( The Earthquake ).mp3
41.
Tafseer Al-'adiyat ( Those That Run )
3.4 MB
: Tafseer Al-'adiyat ( Those That Run ).mp3
42.
Tafseer Al-Qari'ah ( The Striking Hour )
3 MB
: Tafseer Al-Qari'ah ( The Striking Hour ).mp3
43.
Tafseer At-Takathur ( The piling Up )
4.1 MB
: Tafseer At-Takathur ( The piling Up ).mp3
44.
Tafseer Al-Asr ( The Time )
3.9 MB
: Tafseer Al-Asr ( The Time ).mp3
45.
Tafseer Al-Humazah ( The Slanderer )
3.1 MB
: Tafseer Al-Humazah ( The Slanderer ).mp3
46.
Tafseer Al-Fil ( The Elephant ) & Quraish
5.2 MB
: Tafseer Al-Fil ( The Elephant ) & Quraish.mp3
47.
Tafseer Al-Ma'un ( Small Kindnesses ) & Al-Kauthor ( A River in Paradise)
6.1 MB
: Tafseer Al-Ma'un ( Small Kindnesses ) & Al-Kauthor ( A River in Paradise).mp3
48.
Tafseer Al-Kafiroon ( The Disbelievers ), An-Nasr ( The Help ), & Al-Masad ( The Palm Fibre )
7.8 MB
: Tafseer Al-Kafiroon ( The Disbelievers ), An-Nasr ( The Help ), & Al-Masad ( The Palm Fibre ).mp3
49.
Tafseer Al-Ikhlas ( Sincerity ), Al-Falaq ( The Daybreak ), & An-Nas ( Mankind )
813 KB
: Tafseer Al-Ikhlas ( Sincerity ), Al-Falaq ( The Daybreak ), & An-Nas ( Mankind ).mp3
വീണ്ടും കാണുക ( 1 )
അനുബന്ധ വിഷയങ്ങള് ( 5 )
Go to the Top