ബോസ്നിയന്‍ ഭാഷയിലുള്ള വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍ ആശയ വിവര്‍ത്തനം

ആഡിയോസ് ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: ബോസ്നിയന്‍ ഭാഷയിലുള്ള വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍ ആശയ വിവര്‍ത്തനം
ഭാഷ: ബോസ്നിയന്‍
പരിഭാഷകര്‍: ബസീം കോര്‍കോത്
പരിശോധകര്‍: യൂസുഫ് ബാര്‍ത്ഷീതസ്
പ്രസാധകര്‍: മലിക്‌ ഫഹദ്‌ പ്രിന്‍റിങ്ങ്‌ കോം,പ്ലെക്സ്‌ ഫോര്‍ ഹോലി ഖുര്‍ആന്‍
സംക്ഷിപ്തം: ബോസ്നിയന്‍ ഭാഷയിലുള്ള വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍ ആശയ വിവര്‍ത്തനം(ഓഡിയോ).
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2008-02-12
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/76078
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: ബോസ്നിയന്‍ - അറബി - തായ്‌ - ബെങ്കാളി - തുര്‍കിഷ്‌ - ഇംഗ്ലീഷ്
കൂടെയുള്ള അറ്റാച്മെന്റ് ( 114 )
1.
El-Fatiha
1021.9 KB
: El-Fatiha.mp3
2.
El-Bekara
102.1 MB
: El-Bekara .mp3
3.
Ali-’Imran
56.9 MB
: Ali-’Imran.mp3
4.
En-Nisa’
62.4 MB
: En-Nisa’.mp3
5.
El-Ma’ide
45.6 MB
: El-Ma’ide.mp3
6.
El-En’am
50.2 MB
: El-En’am.mp3
7.
El-Araf
53.7 MB
: El-Araf.mp3
8.
El-Enfal
20 MB
: El-Enfal.mp3
9.
Et-Tevba
39.6 MB
: Et-Tevba.mp3
10.
Junus
27.4 MB
: Junus.mp3
11.
Hud
28.7 MB
: Hud.mp3
12.
Jusuf
25 MB
: Jusuf.mp3
13.
Er-Ra’d
12.7 MB
: Er-Ra’d.mp3
14.
Ibrahim
12.9 MB
: Ibrahim.mp3
15.
El-Hidžr
10.7 MB
: El-Hidžr.mp3
16.
En-Nahl
28.3 MB
: En-Nahl.mp3
17.
El-Isra’
24 MB
: El-Isra’.mp3
18.
El-Kehf
24.5 MB
: El-Kehf.mp3
19.
Merjem
16.8 MB
: Merjem.mp3
20.
Ta-Ha
23.5 MB
: Ta-Ha.mp3
21.
El-Enbija’
19.8 MB
: El-Enbija’.mp3
22.
El-Hadždž
21.3 MB
: El-Hadždž.mp3
23.
El-Mu’minun
17.8 MB
: El-Mu’minun.mp3
24.
En-Nur
19.1 MB
: En-Nur.mp3
25.
El-Furkan
14.1 MB
: El-Furkan.mp3
26.
Eš-Šu’ara
22 MB
: Eš-Šu’ara.mp3
27.
En-Neml
18.8 MB
: En-Neml.mp3
28.
El-Kasas
21.1 MB
: El-Kasas.mp3
29.
El-’Ankebut
15.5 MB
: El-’Ankebut.mp3
30.
Er-Rum
12.4 MB
: Er-Rum.mp3
31.
Lukman
8.2 MB
: Lukman.mp3
32.
Es-Sedžda
5.8 MB
: Es-Sedžda.mp3
33.
El-Ahzab
20.6 MB
: El-Ahzab.mp3
34.
Saba
15.3 MB
: Saba.mp3
35.
Fatir
13.2 MB
: Fatir.mp3
36.
Ja-Sin
11.8 MB
: Ja-Sin.mp3
37.
Es-Saffat
14 MB
: Es-Saffat.mp3
38.
Sad
12.6 MB
: Sad.mp3
39.
Ez-Zumer
19.8 MB
: Ez-Zumer.mp3
40.
Gafir
20.2 MB
: Gafir.mp3
41.
Fusilet
13.3 MB
: Fusilet.mp3
42.
Eš-Šura
13.5 MB
: Eš-Šura.mp3
43.
Ez-Zuhruf
14.7 MB
: Ez-Zuhruf.mp3
44.
Ed-Duhan
6.2 MB
: Ed-Duhan.mp3
45.
El-Gašije
7.8 MB
: El-Gašije.mp3
46.
El-Ahkaf
10.1 MB
: El-Ahkaf.mp3
47.
Muhammed
8.6 MB
: Muhammed.mp3
48.
El-Feth
9 MB
: El-Feth.mp3
49.
El-Hudžurat
5.7 MB
: El-Hudžurat.mp3
50.
Kaf
6.4 MB
: Kaf.mp3
51.
Ez-Zarijat
6.4 MB
: Ez-Zarijat.mp3
52.
Et-Tur
5.4 MB
: Et-Tur.mp3
53.
En-Nedžm
5.8 MB
: En-Nedžm.mp3
54.
El-Kamer
6.5 MB
: El-Kamer.mp3
55.
Er-Rahman
6.2 MB
: Er-Rahman.mp3
56.
El-Vaki’a
6.8 MB
: El-Vaki’a.mp3
57.
El-Hadid
9.1 MB
: El-Hadid.mp3
58.
El-Mudžadela
7.4 MB
: El-Mudžadela.mp3
59.
El-Hašr
7.5 MB
: El-Hašr.mp3
60.
El-Mutmehine
5.8 MB
: El-Mutmehine.mp3
61.
Es-Saff
3.8 MB
: Es-Saff.mp3
62.
El-Džumu’a
3 MB
: El-Džumu’a.mp3
63.
El-Munafikun
3.4 MB
: El-Munafikun.mp3
64.
Et-Tegabun
4.9 MB
: Et-Tegabun.mp3
65.
Et-Talak
4.9 MB
: Et-Talak.mp3
66.
Et-Tahrim
4.9 MB
: Et-Tahrim.mp3
67.
El-Mulk
5.7 MB
: El-Mulk.mp3
68.
El-Kalem
5.4 MB
: El-Kalem.mp3
69.
El-Hakka
4.9 MB
: El-Hakka.mp3
70.
El-Me’aridž
4 MB
: El-Me’aridž.mp3
71.
Nuh
4 MB
: Nuh.mp3
72.
El-Džin
4.8 MB
: El-Džin.mp3
73.
El-Muzemmil
3.7 MB
: El-Muzemmil.mp3
74.
El-Mudesir
4.7 MB
: El-Mudesir.mp3
75.
El-Kijameh
3.6 MB
: El-Kijameh.mp3
76.
El-Insan
4.5 MB
: El-Insan.mp3
77.
El-Murselat
3.7 MB
: El-Murselat.mp3
78.
En-Naba’
3.6 MB
: En-Naba’.mp3
79.
En-Nazi’at
3.8 MB
: En-Nazi’at.mp3
80.
’Abese
2.8 MB
: ’Abese.mp3
81.
Et-Tekvir
2.5 MB
: Et-Tekvir.mp3
82.
El-Infitar
1.8 MB
: El-Infitar.mp3
83.
El-Mutefifin
3.2 MB
: El-Mutefifin.mp3
84.
El-Inšikak
2.3 MB
: El-Inšikak.mp3
85.
El-Burudž
2.3 MB
: El-Burudž.mp3
86.
Et-Tarik
1.5 MB
: Et-Tarik.mp3
87.
El-A’la
2 MB
: El-A’la.mp3
88.
El-Gašijeh
2.1 MB
: El-Gašijeh.mp3
89.
El-Fedzr
3 MB
: El-Fedzr.mp3
90.
El-Beled
1.8 MB
: El-Beled.mp3
91.
Eš-Šems
1.5 MB
: Eš-Šems.mp3
92.
El-Lejl
1.8 MB
: El-Lejl.mp3
93.
Ed-Duha
1.2 MB
: Ed-Duha.mp3
94.
El-Inširah
911.4 KB
: El-Inširah.mp3
95.
Et-Tin
983.6 KB
: Et-Tin.mp3
96.
El-’Alek
1.7 MB
: El-’Alek.mp3
97.
El_Kadr
857.5 KB
: El_Kadr.mp3
98.
El-Bejineh
2 MB
: El-Bejineh.mp3
99.
Ez-Zilzal
1 MB
: Ez-Zilzal.mp3
100.
El-’Adijat
1.1 MB
: El-’Adijat.mp3
101.
El-Kari’ah
1008.5 KB
: El-Kari’ah.mp3
102.
Et-Tekasur
966.4 KB
: Et-Tekasur.mp3
103.
El-’Asr
623.6 KB
: El-’Asr.mp3
104.
El-Humeze
909.7 KB
: El-Humeze.mp3
105.
El-Fil
742.3 KB
: El-Fil.mp3
106.
Kurejš
586 KB
: Kurejš.mp3
107.
El-Ma’un
801.1 KB
: El-Ma’un.mp3
108.
El-Kevser
592.6 KB
: El-Kevser.mp3
109.
El-Kafirun
879.9 KB
: El-Kafirun.mp3
110.
En-Nasr
701.5 KB
: En-Nasr.mp3
111.
El-Mesed
767.7 KB
: El-Mesed.mp3
112.
El-Ihlas
638.7 KB
: El-Ihlas.mp3
113.
El-Felek
712.6 KB
: El-Felek.mp3
114.
En-Nas
716.2 KB
: En-Nas.mp3
വീണ്ടും കാണുക ( 1 )
Go to the Top