ആശൂറാഇന്‍റെയും അതിന്‍റെ മുമ്പുള്ള ദിനത്തിലും നോമ്പ് എടുക്കല്‍ സുന്നത്ത്

ഫത്‘വകള്‍ ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: ആശൂറാഇന്‍റെയും അതിന്‍റെ മുമ്പുള്ള ദിനത്തിലും നോമ്പ് എടുക്കല്‍ സുന്നത്ത്
ഭാഷ: റഷ്യന്‍
മുഫ്‌തി: മുഹമ്മദ്‌ സ്വാലിഹ്‌ അല്‍-മുന്‍ജിദ്‌
പരിഭാഷകര്‍: അര്‍ഷീന്‍ ഷാബാനോഫ്
പരിശോധകര്‍: അബൂ അബ്ദു റഹ്’മാന്‍ ദാഗിസ്താനി
പ്രസാധകര്‍: www.islam-qa.com - ഇസ്’ലാമിക് കാള്‍ ആന്‍റ് ഗൈഡന്‍സ് സെന്‍റര്‍ - റബ്’വ
സംക്ഷിപ്തം: ആശൂറാഇന്‍റെയും അതിന്‍റെ മുമ്പുള്ള ദിനത്തിലും നോമ്പ് എടുക്കുന്നതിന്‍റെ ഇസ്ലാമിക വിധി ശൈഖ് സ്വാലിഹ് മുനജിദ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2008-01-20
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/74936
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: റഷ്യന്‍ - അറബി - തായ്‌ - ബെങ്കാളി
കൂടെയുള്ള അറ്റാച്മെന്റ് ( 2 )
1.
Желательность соблюдения поста в День Тасу’а наряду с днём ‘Ашура
95 KB
: Желательность соблюдения поста в День Тасу’а наряду с днём ‘Ашура.pdf
2.
Желательность соблюдения поста в День Тасу’а наряду с днём ‘Ашура
653 KB
: Желательность соблюдения поста в День Тасу’а наряду с днём ‘Ашура.doc
സംക്ഷിപ്തങ്ങളുടെ വിവരണം

Вопрос № 21785: Желательность соблюдения поста в День Тасу’а наряду с днём ‘Ашура.

У меня есть желание в этом году поститься в День ‘Ашура, и некоторые люди сообщили мне, что сунной является поститься наряду с Днём ‘Ашура еще и день до него (День Таcу’а). Передаётся ли, что Пророк (да благословит его Аллах!) указывал на это?

Ответ:

Вся хвала принадлежит Аллаху!

Сообщается, что ‘Абд Аллах б. ‘Аббас (да будет доволен Аллах им и его отцом!) сказал: «Когда Посланник Аллаха (мир ему и благословение!) соблюдал пост в День ‘Ашура и повелел поститься нам, ему сказали: “О Посланник Аллаха, но ведь этот День почитают также иудеи и христиане”. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха!) сказал: «В следующем году, если соизволит Аллах, будем соблюдать пост еще и девятый день!» Однако не наступил еще следующий год, как Посланник Аллаха (мир ему и благословение!) скончался» (Муслим, № 1916).

Аш-Шафи’и, его последователи, также Ахмад, Исхак и другие говорили, что желательно поститься девятого и десятого числа вместе, потому что Пророк (мир ему и благословение Аллаха!) постился десятого и собирался поститься еще и девятого.

В соответствие с этим, пост ‘Ашура имеет разные степени достоинства. Наименьшая из них – это когда соблюдают пост только в этот день. Степенью выше – соблюдение поста девятого числа вместе с Днём ‘Ашура. Все увеличения поста в месяце Мухаррам достойней и блаженней.

Если Вас интересует мудрость (хикмат) соблюдения поста девятого числа вместе с десятым, то ответ будет таким:

Ан-Навави (да помилует его Аллах!) сказал:

«Ученые, – как наши товарищи, так и другие, – упомянули, что мудрость желательности поста в День Тасу’а обусловлена следующими целями:

Первой целью было отличить [нас] от иудеев, которые ограничиваются лишь десятым числом. Об это сообщает Ибн ‘Аббас

Второй целью было соединение [поста] Дня ‘Ашура с постом [другого дня], как в случае с запретом на соблюдение поста только в пятницу [, без дополнительного соблюдения поста в день предшествующий пятнице, или в день после неё]…

Третьей целью было не упустить пост десятого числа, при плохой видимости луны [месяца Мухаррам], и её неверной идентификации, [что допускает возможность] назначения девятого числа на день, который на самом деле будет десятым» (конец цитаты).

Наиболее весомая из этих категорий – это отличие от людей писания. Шейх уль-Ислам Ибн Таймийа (да помилует его Аллах!) сказал: «Пророк (мир ему и благословение Аллаха!) запретил уподобление людям Писания (ташаббух би-ахли-ль-Китаб) в большом количестве хадисов, среди них… о Дне ‘Ашура: “Если я доживу до следующего [года], то буду поститься девятый день”».

«аль-Фатава аль-кубра», Т. 6.

В комментариях к хадису «Если доживу до следующего », Ибн Хаджар (да помилует его Аллах!) пишет: «То, что он собирался соблюдать пост девятого числа не значит, что он собирался ограничиться этим, наоборот, он собирался соединить этот пост с постом десятого числа. Это могло быть вызвано тем, что он опасался упустить фактическое наступление десятого числа, или же он решил так поступить в целях расхождения с [обычаем] иудеев и христиан. Наиболее правильным, конечно же, является последнее, так как на него указывают некоторые риваяты (сообщения) Муслима».

«Фатх аль-Бари», 4 / 245.

Go to the Top