ആശൂറാ ദിനം മനസ്സിലാക്കുന്നതെങ്ങനെ?

ഫത്‘വകള്‍ ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: ആശൂറാ ദിനം മനസ്സിലാക്കുന്നതെങ്ങനെ?
ഭാഷ: റഷ്യന്‍
മുഫ്‌തി: മുഹമ്മദ്‌ സ്വാലിഹ്‌ അല്‍-മുന്‍ജിദ്‌
പ്രസാധകര്‍: www.islam-qa.com
സംക്ഷിപ്തം: ആശൂറാ ദിനം മനസ്സിലാക്കുന്നതെങ്ങനെ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ശൈഖ് മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹ് മുനജിദ് നല്‍കുന്ന മറുപടി.
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2008-01-20
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/74934
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: റഷ്യന്‍ - അറബി - തായ്‌ - ബെങ്കാളി
കൂടെയുള്ള അറ്റാച്മെന്റ് ( 2 )
1.
Как мы можем узнать о наступлении Дня ‘Ашура в этом году?
91.2 KB
: Как мы можем узнать о наступлении Дня ‘Ашура в этом году?.pdf
2.
Как мы можем узнать о наступлении Дня ‘Ашура в этом году?
650.5 KB
: Как мы можем узнать о наступлении Дня ‘Ашура в этом году?.doc
സംക്ഷിപ്തങ്ങളുടെ വിവരണം

Вопрос № 10263: Как мы можем узнать о наступлении Дня ‘Ашура в этом году?

Как должны мы соблюдать пост Дня ‘Ашура в этом году? Мы до сих пор не знаем, когда наступил месяц и сколько дней было в Зуль-Хиджже – двадцать девять или тридцать. Как же нам теперь определить День ‘Ашура и поститься?

Ответ:

Вся хвала принадлежит Аллаху!

Если мы не знаем, каким был месяц Зуль-Хиджжа – полноценным (30-ти дневным) или неполноценным (29-ти дневным), – и никто нам не сообщал о факте наблюдения появления луны месяца Мухаррам, когда таковое имело место, то в таком случае мы следуем за основой (асл), согласно которой месяц завершается по истечении тридцати дней. Потом, исходя из этого, мы исчисляем и День ‘Ашура.

Если же мусульманин желает добросовестно отнестись к соблюдению поста в День ‘Ашура, так чтобы быть твёрдо уверенным [в исключении возможности его пропуска], тогда ему следует поститься два, следующие друг за другом, дня, исчислив их, как предполагаемые числа Дня ‘Ашура, исходя из соотношения к двадцати девяти и тридцати дневному месяцу Зуль-Хиджжа. В этом случае он обязательно застанет День ‘Ашура, и независимо от того, будет ли он поститься девятого и десятого числа, или десятого и одиннадцатого числа, в обоих случаях его постигнет благо (тайиб). Если же ему, помимо этого, захочется не упустить еще и День Тасу’а (9-й день Мухаррама), то тогда мы ему говорим: непрерывно постись два дня в вышеуказанном порядке, плюс еще один день до них. Тут также, независимо от того, в какие дни он будет поститься – 8-го, 9-го и 10-го, или 9-го, 10-го и 11-го, – в обоих случаях он, несомненно, застанет девятый и десятый день.

Если кто-то скажет: «Условия моей работы и другие обстоятельства не позволяют мне соблюдать пост более одного дня, так в какой же тогда день мне предпочтительнее поститься?» – то мы ему ответим: Определи Зуль-Хиджжу как тридцатидневный месяц, затем отсчитай от него десятый день и соблюдай в нём пост.

Это краткое изложение того, что я слышал от нашего шейха ‘Абдель-‘Азиза б. ‘Абд Аллаха б. База (да помилует его Аллах!), когда обратился к нему с похожим вопросом.

Если же от заслуживающего доверия мусульманина придёт известие о назначении начала месяца Мухаррама в соответствии с наблюдением появления луны, то мы поступаем в соответствие с этим известием.

А вообще, соблюдение поста в любой день месяца Мухаррам является сунной, так как Пророк (мир ему и благословение Аллаха!) сказал: «После поста в месяце Рамадан, самым достойным является пост в месяце Аллаха Мухарраме!» (Муслим, № 1163).

Аллах же знает лучше!

പരിഭാഷകള് ( 1 )
Go to the Top