നാവിനാല്‍ ഉണ്ടാകുന്ന ആപത്തുകള്‍

ലേഖനങ്ങള്‍ ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: നാവിനാല്‍ ഉണ്ടാകുന്ന ആപത്തുകള്‍
ഭാഷ: ചൈന
എഴുതിയ വ്യക്തി: സ്വാലിഹ് ഇബ്നു ഫൗസാന്‍ അല്‍ ഫൗസാന്‍
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2008-01-15
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/74331
താഴെ വരുന്ന ഇനങ്ങള് വിഷയാടസ്ഥാനത്തില് ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടവ
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: ചൈന - അറബി - തായ്‌ - ബെങ്കാളി - ബോസ്നിയന്‍ - തുര്‍കിഷ്‌ - ഇംഗ്ലീഷ്
കൂടെയുള്ള അറ്റാച്മെന്റ് ( 1 )
1.
口舌的灾害
241.2 KB
: 口舌的灾害.pdf
സംക്ഷിപ്തങ്ങളുടെ വിവരണം

人们啊!你们应该敬畏真主,应看守自己的口舌,你们的每一句话都已被记录。清高的真主说:他每说一句话,他面前都有天使当场监察。】戛弗章:第18节)清高的真主说:【我要记录他们所说的话。】(伊姆兰的家属章:第181节)清高的真主又说:【当时,你们道听而途说,无知而妄言,你们以为这是一件小事;在真主看来,确是一件大事。】(光明章:第15节)

主的使者(愿主赐福之)命令人们当保持沉默,除非是为了说好话。艾布胡莱赖(愿主喜悦他)的传述,主的使者(愿主赐福之)说:“谁归信真主与末日,让他说好话或让他保持沉默。”《穆斯林圣训集》

清高的真主说:他们的秘密谈话,大半是无益的;劝人施舍,或劝人行善、或劝人和解者(秘密的谈话)除外。谁为真主的喜悦而作此事,我要赏赐谁重大的报酬。】妇女章:第114节)一个人对主的使者(愿主赐福之)说:“您指引我一件工作,它能使我进入天堂,好吗?”使者说:“你当管住这个。”他用手指着自己的舌头,那人再次问使者时,主的使者说:“可悲啊!人们往往因为口舌的原故,而被倒拖着投入火狱之中。”《题勒秘日圣训集》口舌的原故:非法言语的报酬和惩罚;人们以自己的言行而栽种善功或罪恶,然后他将在复生日收获自己的栽种,谁栽种的是优美的言行,他收获的是荣誉;谁栽种的是罪恶的言行,他收获的是悔恨交加。

说违背真主的话,举伴属于其中的一种,它在真主跟前是最大的罪恶;无知地假借真主的名义造谣也属于其中的一种,它是举伴的伙伴;相当于举伴真主的伪证也属于其中的一种;魔术和诽谤属于其中的一种,撒谎、背谈和中伤均属于其中的一种。艾布胡莱赖(愿主喜悦他)的传述,主的使者(愿主赐福之)说:“一个人说出一句话,而不考虑它是句好话还是坏话,他将因此而堕入火狱之中,其距离比东西方还远。”《布哈里圣训集》和《穆斯林圣训集》艾布胡莱赖(愿主喜悦他)的传述,主的使者(愿主赐福之)说:“一个人说出一句话,而不考虑它的危害性,他将因此而堕入七十年深的火狱之中。”《题勒秘日圣训集》

众穆斯林啊!的确,先贤们曾经非常害怕口舌的灾难。艾布白克尔(愿主喜悦他)曾经抓住自己的舌头说:“它为我带来了各种资源。”伊本阿巴斯(愿主喜悦他俩)曾经抓着自己的舌头说:“你真可怜!你当说好话,你就能获利;或者你当沉默寡言,不要说坏话,你就能获得平安;否则,你将悔恨不已。”有人对他说:“伊本阿巴斯啊!您没有说这个话吗?”他说:“它告诉我人身上没有任何东西比舌头更受恼怒了,除非是它说好话,或者是让它说好话。” 伊本麦斯欧德(愿主喜悦他俩)曾经指独一无二的真主发誓说:“在大地上没有任何事物,比舌头更需要长时间的监禁。”哈三说:“舌头是身体的领袖,如果它犯罪了,其它的肢体也就犯罪了;如果它是清白的,其它的肢体也都是清白的。”

众穆斯林啊!过多地说无益的言词会导致心变得僵硬。伊本欧麦尔(愿主喜悦他俩)的传述,主的使者(愿主赐福之)说:“除了记念真主,你们不要过多地说话,的确,不是因为记念真主而过多地说话会导致心变得僵硬,距离真主最远的人,就是心僵硬者。”《题勒秘日圣训集》

欧麦尔(愿主喜悦他)说:“谁的话多,谁的错误就多;谁的错误多,谁的罪恶就多;谁的罪恶多,火狱就最适合他。”穆罕默德·本·阿杰岚说:“言语有四种:记念真主,诵读《古兰经》,询求知识并传播它,或者是说对你有益的今世事情。”没有绝对被命令的言语,也没有绝对被命令的沉默。无论早晚都必须说好话,不能说坏话;舌头是心的讲解者和表达者,的确,我们奉命必须要口舌和心端正。艾奈斯(愿主喜悦他)的传述,主的使者(愿主赐福之)说:“只有心正,信仰才能正确;也只有口舌正,心才能端正。”《艾哈默德圣训集》在《题勒秘日圣训集》中,主的使者(愿主赐福之)说:“早晨起来,人所有的肢体都对舌头谦恭,它们说:‘你当因为我们而敬畏真主,我们都与你联系在一起,如果你端正了,我们也就正直了;如果你偏离了正道,我们也就跟着倾斜了’。”

众穆斯林啊!的确,口舌的灾难多种多样,千变万化:

第一种灾难:无意义的言语。艾布胡莱赖(愿主喜悦他)的传述,他说:主的使者(愿主赐福之)说:“在一个人完美的信仰中就有放弃无意义的事情。”《题勒秘日圣训集》

第二种灾难:随心所欲、胡言乱语。它就是违背真主的言语,谈论为了让它在人们之间传播,在人们之间散播丑事;其中有:在社会里有部分犯罪者违法乱纪,他们在各种场合中谈论它,是为了让恶人与伪信者们高兴,在信士中间散播丑事。清高的真主说:凡爱在信士之间传播丑事的人,在今世和后世,必受痛苦的刑罚。真主知道,你们却不知道。】(光明章:第19节)

谁知道自己的兄弟失足,他就应该为其遮盖,并忠言劝告,或者把他的事情举报到主管事务者那里,如果需要那样改善的话。至于把他的失足当作话柄在各种场合畅谈的内容,那确是最丑陋的品性和最卑贱的行为。主的使者(愿主赐福之)说:“你们不要伤害真主的仆人,不要侮辱他们,不要寻找令他们感到害羞的事情;的确,谁寻找让自己的穆斯林兄弟感到害羞的事情,真主就寻找让他感到害羞的事情,甚至还要揭露在他家里的丑事。”《艾哈默德圣训集》

第三种灾难:污言秽语和辱骂。部分人习惯咒骂他人、地方和牲畜,辱骂成为他的口头禅,也许有时他会咒骂自己的朋友、伙伴和心爱的人。伊本麦斯欧德(愿主喜悦他俩)的传述,先知穆罕默德(愿主赐福之)说:“诅咒穆斯林如同杀之。”使者(愿主赐福之)又说:“信士绝不是诽谤、诅咒、丑恶和说下流话的人。”《题勒秘日圣训集》曾经有一个女人咒骂她自己的骆驼,先知(愿主赐福之)命令人取下它背上的东西,放开了它,他说:“不要让这个遭到诅咒的骆驼与我们同行。”部分人当他与自己的穆斯林兄弟发生争执时,就咒骂他,污蔑他一些虚有的可耻品性。这个可怜的人,他也不知道他污蔑的是他自身,他将承担他所说的罪恶。清高的真主确已命令以着更好的言语去消除这些诅咒的言词,清高的真主说:你应当以最优美的品行去对付恶劣的品行。】奉绥来特章:第34节)当他遭到恶言攻击时,他奉命以最优美的品行去对付恶劣的品行,远离污言秽语,即使是杀头也罢!那个开口说污言秽语的人又能怎么样呢?!

从口舌的灾难中,第四种灾难:过多地开玩笑。过分和持久地开玩笑,这两种都是被禁止的行为,因为那样会失去庄重,导致厌恶和仇恨。至于纯洁而少的玩笑,没有关系,因为其中可以使内心喜悦。先知穆罕默德(愿主赐福之)曾经也开玩笑,但是,他只说真理。

第五种灾难:讽刺与嘲笑别人。追寻他人失足的地方,寻找别人感到害羞的事情,谈论它,藐视他们。清高的真主说:伤哉!每个诽谤者,诋毁者。】诽谤者章:第1节)意思是:藐视他人;有人说:“诽谤是言语方面,诋毁是行为方面。”真主以“伤哉”一词恐吓他,它是惩罚的言词,或者是火狱里的一道火沟。我们求真主保护,使我远离它。

第六种灾难:背谈与中伤。它俩属于大罪,背谈:就是你在自己的兄弟不在场的时候,谈论他讨厌的事情;中伤:为了做恶而在人们之间传播言论;真主确已把背谈比喻为吃尸体。主的使者(愿主赐福之)说:“你们当谨防背谈,的确,背谈比通奸更严厉;如果一个人曾经犯过通奸罪,然后他向真主悔过自新,真主就会饶恕他;如果一个人犯有诽谤罪,真主不会饶恕他,直至是被诽谤者原谅他。”侯宰费(愿主喜悦他)的传述,他说:“我听主的使者(愿主赐福之)说:‘诽谤者不能进入天堂’。”布哈里圣训集》和《穆斯林圣训集》诽谤者在人们之间作恶,在人们的心中种植仇恨和厌恶,破坏家园,毁坏国家。清高的真主说:你不要顺从每个妄誓的、卑贱的、说谎的、进馋的、吝啬的、过份的、犯罪的人。】章:第10-12节)

众穆斯林啊!你们当看守自己的口舌,当称一称自己言语的重量,人在说话之前,能控制自己的言词,但是,当他说出口之后,言语就控制了他。

我求真主保护,免遭被逐恶魔的伤害。清高的真主说:我确已创造人,我知道他心中的妄想;我比他的命脉还近于他。当坐在右边和左边的两个记录的天使记录个人的言行的时候,他每说一句话,他面前都有天使当场监察。】戛弗章:第16-18节)

清高的真主又说:信士们啊!你们应当敬畏真主,应当说正话。他就改善你们的行为,就赦宥你们的罪过。服从真主及其使者的人,确已获得伟大的成功。】同盟军章:第70-71节)

 

华豪  编译

Go to the Top