kurana kalan ko gnuman Basil Abdurahim Arrawi fe.

kurana ba bakruba carti
lagniniw: kurana kalan ko gnuman Basil Abdurahim Arrawi fe.
kalan kela: Basil Abdourahman Ar-raawi
niefoli suruman: kurana kalan ko gnuman Basil Abdurahim Arrawi fe,Ni Hafsi kanlan tiokoya ye kabo Asim fe,Ni Mp3 , 128kbps, tiokoya gnuma ye.
farankan wati: 2014-11-10
sira surun: http://IslamHouse.com/743173
blan few ( 114 )
1.
suratul fatiaha
900.7 KB
Open: suratul fatiaha .mp3
2.
suratul bakarat
135 MB
Open: suratul bakarat.mp3
3.
suratul Aali imrane
82.7 MB
Open: suratul Aali imrane.mp3
4.
suratu nisaai
91.4 MB
Open: suratu nisaai.mp3
5.
suratul Maida
65.1 MB
Open: suratul Maida.mp3
6.
suratul An aam
73.8 MB
Open: suratul An aam.mp3
7.
suratul Aaraf
84.2 MB
Open: suratul Aaraf.mp3
8.
suratul Anfaal
33.3 MB
Open: suratul Anfaal.mp3
9.
suratu tawbah
66.9 MB
Open: suratu tawbah.mp3
10.
suratu Yunus
47.8 MB
Open: suratu Yunus.mp3
11.
suratu hudu
51.7 MB
Open: suratu hudu.mp3
12.
suratu Yusuf
47.8 MB
Open: suratu Yusuf.mp3
13.
suratu Raad
23.5 MB
Open: suratu Raad.mp3
14.
suratu Ibrahim
23.3 MB
Open: suratu Ibrahim.mp3
15.
suratul Hidjri
20.9 MB
Open: suratul Hidjri.mp3
16.
suratu Nahal
53.1 MB
Open: suratu Nahal.mp3
17.
suratul Israi
42.9 MB
Open: suratul Israi.mp3
18.
suratul Kahaf
40.7 MB
Open: suratul Kahaf.mp3
19.
suratu Mariam
24.8 MB
Open: suratu Mariam.mp3
20.
suratu Tooha
35.2 MB
Open: suratu Tooha.mp3
21.
suratul Anbiya
34.9 MB
Open: suratul Anbiya.mp3
22.
suratul Hadji
37.9 MB
Open: suratul Hadji.mp3
23.
suratul Muminuna
31.9 MB
Open: suratul Muminuna.mp3
24.
suratu Nurre
38.1 MB
Open: suratu Nurre.mp3
25.
suratul Furkan
24.5 MB
Open: suratul Furkan.mp3
26.
suratu chuara
38.3 MB
Open: suratu chuara.mp3
27.
suratu Namli
31.7 MB
Open: suratu Namli.mp3
28.
suratul kasosi
39.2 MB
Open: suratul kasosi.mp3
29.
suratul Ankabuti
27.4 MB
Open: suratul Ankabuti.mp3
30.
suratu Rumi
23.2 MB
Open: suratu Rumi.mp3
31.
suratu lukmane
14.3 MB
Open: suratu lukmane.mp3
32.
suratu sadjdah
10.7 MB
Open: suratu sadjdah.mp3
33.
suratul Ahzab
37.1 MB
Open: suratul Ahzab.mp3
34.
suratu Sabai
23.5 MB
Open: suratu Sabai.mp3
35.
suratu Faatir
21.6 MB
Open: suratu Faatir.mp3
36.
suratu Yaasine
21.4 MB
Open: suratu Yaasine.mp3
37.
suratu Safat
27.8 MB
Open: suratu Safat.mp3
38.
suratu sood
21.2 MB
Open: suratu sood.mp3
39.
souratu zumar
6.2 MB
Open: souratu zumar.mp3
40.
suratu gaafir
33.9 MB
Open: suratu gaafir.mp3
41.
suratu Fusilate
22.6 MB
Open: suratu Fusilate.mp3
42.
suratu chura
23.5 MB
Open: suratu chura.mp3
43.
suratu zukruf
25.1 MB
Open: suratu zukruf.mp3
44.
suratu dukane
10.9 MB
Open: suratu dukane.mp3
45.
suratu djaasia
14.3 MB
Open: suratu djaasia.mp3
46.
suratul ahkaaf
18.5 MB
Open: suratul ahkaaf.mp3
47.
suratu muhamad
15 MB
Open: suratu muhamad.mp3
48.
suratul Fathi
16.1 MB
Open: suratul Fathi.mp3
49.
suratul Hudjrate
10.6 MB
Open: suratul Hudjrate.mp3
50.
suratu kaaf
10.6 MB
Open: suratu kaaf.mp3
51.
suratu zaariyatte
11.3 MB
Open: suratu zaariyatte.mp3
52.
suratu tuur
9.5 MB
Open: suratu  tuur.mp3
53.
suratu Nadjmi
9.6 MB
Open: suratu Nadjmi.mp3
54.
suratul kamar
9.3 MB
Open: suratul kamar.mp3
55.
suratu rahmani
12.9 MB
Open: suratu rahmani.mp3
56.
suratul waakiate
12.8 MB
Open: suratul waakiate.mp3
57.
suratul Hadid
15.7 MB
Open: suratul Hadid.mp3
58.
suratul mudjadala
12.7 MB
Open: suratul mudjadala.mp3
59.
suratul Hachri
12.4 MB
Open: suratul Hachri.mp3
60.
suratul mumtahana
10.6 MB
Open: suratul mumtahana.mp3
61.
suratu soofi
6.3 MB
Open: suratu soofi.mp3
62.
suratul djumaat
4.8 MB
Open: suratul djumaat.mp3
63.
suratul munafikuna
5.2 MB
Open: suratul munafikuna.mp3
64.
suratu tagabuni
7 MB
Open: suratu tagabuni.mp3
65.
suratu toolaki
8.1 MB
Open: suratu toolaki.mp3
66.
suratu tahrim
7.4 MB
Open: suratu tahrim.mp3
67.
suratul mulki
9.6 MB
Open: suratul mulki.mp3
68.
suratul Qualami
10.3 MB
Open: suratul Qualami.mp3
69.
suratul haakati
8.5 MB
Open: suratul haakati.mp3
70.
suratul Maaridji
7.1 MB
Open: suratul Maaridji.mp3
71.
suratu Nuh
6.4 MB
Open: suratu Nuh.mp3
72.
suratul djini
8 MB
Open: suratul djini.mp3
73.
suratul muzamil
6.3 MB
Open: suratul muzamil.mp3
74.
suratul Mudasir
8.1 MB
Open: suratul Mudasir.mp3
75.
suratul kiyamah
5.1 MB
Open: suratul kiyamah.mp3
76.
suratul Insani
7.5 MB
Open: suratul Insani.mp3
77.
suratul Mursalati
6.9 MB
Open: suratul Mursalati.mp3
78.
suratu Nabai
5.7 MB
Open: suratu Nabai.mp3
79.
suratul Naaziaati
5.1 MB
Open: suratul Naaziaati.mp3
80.
suratu Abas
4.1 MB
Open: suratu Abas.mp3
81.
suratu Takwir
3.1 MB
Open: suratu Takwir.mp3
82.
suratul Infitar
2.6 MB
Open: suratul Infitar.mp3
83.
suratul Mutafifiin
5.8 MB
Open: suratul Mutafifiin.mp3
84.
suratul Inchikak
3.2 MB
Open: suratul Inchikak.mp3
85.
suratul Burudji
3.3 MB
Open: suratul Burudji.mp3
86.
suratu Toorik
1.9 MB
Open: suratu Toorik.mp3
87.
suratul Aalaa
2.1 MB
Open: suratul Aalaa.mp3
88.
suratul Gaachiya
2.6 MB
Open: suratul Gaachiya.mp3
89.
suratul Fadjri
4.1 MB
Open: suratul Fadjri.mp3
90.
suratul Baladi
2.2 MB
Open: suratul Baladi.mp3
91.
suratul Chamsi
1.7 MB
Open: suratul Chamsi.mp3
92.
suratul leyli
2.1 MB
Open: suratul leyli.mp3
93.
suratu Duha
1.2 MB
Open: suratu Duha.mp3
94.
suratu Charhi
816.2 KB
Open: suratu Charhi.mp3
95.
suratu tiini
1.2 MB
Open: suratu tiini.mp3
96.
suratul Alaki
1.8 MB
Open: suratul Alaki.mp3
97.
suratul kadri
844.7 KB
Open: suratul kadri.mp3
98.
suratul Bayinati
2.5 MB
Open: suratul Bayinati.mp3
99.
suratul Zal zalati
1.1 MB
Open: suratul Zal zalati.mp3
100.
suratul Aadiyati
1.3 MB
Open: suratul Aadiyati.mp3
101.
suratul Kaariati
1.1 MB
Open: suratul Kaariati.mp3
102.
suratu Takaasur
1.1 MB
Open: suratu Takaasur.mp3
103.
suratul Asri
488 KB
Open: suratul Asri.mp3
104.
suratul Humaza
1008.4 KB
Open: suratul Humaza.mp3
105.
suratul Fiili
849.6 KB
Open: suratul Fiili.mp3
106.
suratu Kuraychi
795.8 KB
Open: suratu Kuraychi.mp3
107.
suratul Maaun
948.4 KB
Open: suratul Maaun.mp3
108.
suratul Kawsar
426.4 KB
Open: suratul Kawsar.mp3
109.
suratuk Kaafiruna
983.1 KB
Open: suratuk Kaafiruna.mp3
110.
suratu Nasri
601.9 KB
Open: suratu Nasri.mp3
111.
suratul Masadi
677.8 KB
Open: suratul Masadi.mp3
112.
suratul Ikhlasi
441.9 KB
Open: suratul Ikhlasi.mp3
113.
suratul Falaki
632.1 KB
Open: suratul Falaki.mp3
114.
suratu Naasi
946 KB
Open: suratu Naasi.mp3
Go to the Top