Kurana kalan ko gnuman Fuad Al kamiri fe .

kurana ba bakruba carti
lagniniw: Kurana kalan ko gnuman Fuad Al kamiri fe .
kalan kela: Fuad Al kamiri
niefoli suruman: Kurana kalan ko gnuman Fuad Al kamiri fe ,Ni Hafsi kanlan tiokoya ye kabo Asim fe,Ni Mp3 , 128kbps, tiokoya gnuma ye.
farankan wati: 2014-11-10
sira surun: http://IslamHouse.com/743172
blan few ( 114 )
1.
suratul fatiaha
719.8 KB
Open: suratul fatiaha .mp3
2.
suratul bakarat
104.8 MB
Open: suratul bakarat.mp3
3.
suratul Aali imrane
54.7 MB
Open: suratul Aali imrane.mp3
4.
suratu nisaai
80.1 MB
Open: suratu nisaai.mp3
5.
suratul Maida
64.2 MB
Open: suratul Maida.mp3
6.
suratul An aam
61.3 MB
Open: suratul An aam.mp3
7.
suratul Aaraf
51.3 MB
Open: suratul Aaraf.mp3
8.
suratul Anfaal
19 MB
Open: suratul Anfaal.mp3
9.
suratu tawbah
37.6 MB
Open: suratu tawbah.mp3
10.
suratu Yunus
27.3 MB
Open: suratu Yunus.mp3
11.
suratu hudu
28.5 MB
Open: suratu hudu.mp3
12.
suratu Yusuf
25.8 MB
Open: suratu Yusuf.mp3
13.
suratu Raad
13 MB
Open: suratu Raad.mp3
14.
suratu Ibrahim
12.4 MB
Open: suratu Ibrahim.mp3
15.
suratul Hidjri
10.5 MB
Open: suratul Hidjri.mp3
16.
suratu Nahal
26.7 MB
Open: suratu Nahal.mp3
17.
suratul Israi
21.6 MB
Open: suratul Israi.mp3
18.
suratul Kahaf
22.9 MB
Open: suratul Kahaf.mp3
19.
suratu Mariam
14.2 MB
Open: suratu Mariam.mp3
20.
suratu Tooha
18.6 MB
Open: suratu Tooha.mp3
21.
suratul Anbiya
17.7 MB
Open: suratul Anbiya.mp3
22.
suratul Hadji
19.1 MB
Open: suratul Hadji.mp3
23.
suratul Muminuna
16.3 MB
Open: suratul Muminuna.mp3
24.
suratu Nurre
20.5 MB
Open: suratu Nurre.mp3
25.
suratul Furkan
13.4 MB
Open: suratul Furkan.mp3
26.
suratu chuara
20.7 MB
Open: suratu chuara.mp3
27.
suratu Namli
16.7 MB
Open: suratu Namli.mp3
28.
suratul kasosi
22.2 MB
Open: suratul kasosi.mp3
29.
suratul Ankabuti
15.1 MB
Open: suratul Ankabuti.mp3
30.
suratu Rumi
12.1 MB
Open: suratu Rumi.mp3
31.
suratu lukmane
7.5 MB
Open: suratu lukmane.mp3
32.
suratu sadjdah
5.6 MB
Open: suratu sadjdah.mp3
33.
suratul Ahzab
19.7 MB
Open: suratul Ahzab.mp3
34.
suratu Sabai
12.9 MB
Open: suratu Sabai.mp3
35.
suratu Faatir
11.7 MB
Open: suratu Faatir.mp3
36.
suratu Yaasine
11.1 MB
Open: suratu Yaasine.mp3
37.
suratu Safat
13.8 MB
Open: suratu Safat.mp3
38.
suratu sood
10.7 MB
Open: suratu sood.mp3
39.
souratu zumar
17.1 MB
Open: souratu zumar.mp3
40.
suratu gaafir
17.5 MB
Open: suratu gaafir.mp3
41.
suratu Fusilate
12.1 MB
Open: suratu Fusilate.mp3
42.
suratu chura
12.6 MB
Open: suratu chura.mp3
43.
suratu zukruf
12.9 MB
Open: suratu zukruf.mp3
44.
suratu dukane
5.7 MB
Open: suratu dukane.mp3
45.
suratu djaasia
7.2 MB
Open: suratu djaasia.mp3
46.
suratul ahkaaf
9.5 MB
Open: suratul ahkaaf.mp3
47.
suratu muhamad
7.9 MB
Open: suratu muhamad.mp3
48.
suratul Fathi
8.1 MB
Open: suratul Fathi.mp3
49.
suratul Hudjrate
5.4 MB
Open: suratul Hudjrate.mp3
50.
suratu kaaf
5.6 MB
Open: suratu kaaf.mp3
51.
suratu zaariyatte
5.6 MB
Open: suratu zaariyatte.mp3
52.
suratu tuur
5 MB
Open: suratu  tuur.mp3
53.
suratu Nadjmi
5.3 MB
Open: suratu Nadjmi.mp3
54.
suratul kamar
5.5 MB
Open: suratul kamar.mp3
55.
suratu rahmani
6.9 MB
Open: suratu rahmani.mp3
56.
suratul waakiate
6.9 MB
Open: suratul waakiate.mp3
57.
suratul Hadid
8.3 MB
Open: suratul Hadid.mp3
58.
suratul mudjadala
7.3 MB
Open: suratul mudjadala.mp3
59.
suratul Hachri
6.6 MB
Open: suratul Hachri.mp3
60.
suratul mumtahana
5.5 MB
Open: suratul mumtahana.mp3
61.
suratu soofi
3.2 MB
Open: suratu soofi.mp3
62.
suratul djumaat
2.5 MB
Open: suratul djumaat.mp3
63.
suratul munafikuna
2.8 MB
Open: suratul munafikuna.mp3
64.
suratu tagabuni
3.5 MB
Open: suratu tagabuni.mp3
65.
suratu toolaki
4.2 MB
Open: suratu toolaki.mp3
66.
suratu tahrim
3.9 MB
Open: suratu tahrim.mp3
67.
suratul mulki
4.7 MB
Open: suratul mulki.mp3
68.
suratul Qualami
4.7 MB
Open: suratul Qualami.mp3
69.
suratul haakati
4.3 MB
Open: suratul haakati.mp3
70.
suratul Maaridji
3.6 MB
Open: suratul Maaridji.mp3
71.
suratu Nuh
3.4 MB
Open: suratu Nuh.mp3
72.
suratul djini
4.2 MB
Open: suratul djini.mp3
73.
suratul muzamil
2.9 MB
Open: suratul muzamil.mp3
74.
suratul Mudasir
3.9 MB
Open: suratul Mudasir.mp3
75.
suratul kiyamah
2.5 MB
Open: suratul kiyamah.mp3
76.
suratul Insani
3.9 MB
Open: suratul Insani.mp3
77.
suratul Mursalati
3.2 MB
Open: suratul Mursalati.mp3
78.
suratu Nabai
3 MB
Open: suratu Nabai.mp3
79.
suratul Naaziaati
2.9 MB
Open: suratul Naaziaati.mp3
80.
suratu Abas
2.4 MB
Open: suratu Abas.mp3
81.
suratu Takwir
1.7 MB
Open: suratu Takwir.mp3
82.
suratul Infitar
1.4 MB
Open: suratul Infitar.mp3
83.
suratul Mutafifiin
2.9 MB
Open: suratul Mutafifiin.mp3
84.
suratul Inchikak
1.7 MB
Open: suratul Inchikak.mp3
85.
suratul Burudji
1.7 MB
Open: suratul Burudji.mp3
86.
suratu Toorik
1.1 MB
Open: suratu Toorik.mp3
87.
suratul Aalaa
1.2 MB
Open: suratul Aalaa.mp3
88.
suratul Gaachiya
1.4 MB
Open: suratul Gaachiya.mp3
89.
suratul Fadjri
2.2 MB
Open: suratul Fadjri.mp3
90.
suratul Baladi
1.3 MB
Open: suratul Baladi.mp3
91.
suratul Chamsi
973.8 KB
Open: suratul Chamsi.mp3
92.
suratul leyli
1.3 MB
Open: suratul leyli.mp3
93.
suratu Duha
729.8 KB
Open: suratu Duha.mp3
94.
suratu Charhi
479.8 KB
Open: suratu Charhi.mp3
95.
suratu tiini
617.8 KB
Open: suratu tiini.mp3
96.
suratul Alaki
1.1 MB
Open: suratul Alaki.mp3
97.
suratul kadri
501.8 KB
Open: suratul kadri.mp3
98.
suratul Bayinati
1.3 MB
Open: suratul Bayinati.mp3
99.
suratul Zal zalati
655.8 KB
Open: suratul Zal zalati.mp3
100.
suratul Aadiyati
725.8 KB
Open: suratul Aadiyati.mp3
101.
suratul Kaariati
667.8 KB
Open: suratul Kaariati.mp3
102.
suratu Takaasur
573.8 KB
Open: suratu Takaasur.mp3
103.
suratul Asri
311.8 KB
Open: suratul Asri.mp3
104.
suratul Humaza
611.8 KB
Open: suratul Humaza.mp3
105.
suratul Fiili
455.8 KB
Open: suratul Fiili.mp3
106.
suratu Kuraychi
415.8 KB
Open: suratu Kuraychi.mp3
107.
suratul Maaun
503.8 KB
Open: suratul Maaun.mp3
108.
suratul Kawsar
271.8 KB
Open: suratul Kawsar.mp3
109.
suratuk Kaafiruna
523.8 KB
Open: suratuk Kaafiruna.mp3
110.
suratu Nasri
383.8 KB
Open: suratu Nasri.mp3
111.
suratul Masadi
441.8 KB
Open: suratul Masadi.mp3
112.
suratul Ikhlasi
261.8 KB
Open: suratul Ikhlasi.mp3
113.
suratul Falaki
389.8 KB
Open: suratul Falaki.mp3
114.
suratu Naasi
473.8 KB
Open: suratu Naasi.mp3
a file tougouni ( 1 )
Go to the Top