kurana kalan ko gnuman Amad zuheir Hafiz fe.

kurana ba bakruba carti
lagniniw: kurana kalan ko gnuman Amad zuheir Hafiz fe.
kalan kela: Imad Zouhayri Hafi
niefoli suruman: kurana kalan ko gnuman Amad zuheir Hafiz fe,Ni Hafsi kanlan tiokoya ye kabo Asim fe,Ni Mp3 , 128kbps, tiokoya gnuma ye.
farankan wati: 2014-11-10
sira surun: http://IslamHouse.com/743165
blan few ( 114 )
1.
suratul fatiaha
1 MB
Open: suratul fatiaha .mp3
2.
suratul bakarat
125.9 MB
Open: suratul bakarat.mp3
3.
suratul Aali imrane
73.1 MB
Open: suratul Aali imrane.mp3
4.
suratu nisaai
74 MB
Open: suratu nisaai.mp3
5.
suratul Maida
57.9 MB
Open: suratul Maida.mp3
6.
suratul An aam
64.4 MB
Open: suratul An aam.mp3
7.
suratul Aaraf
69.6 MB
Open: suratul Aaraf.mp3
8.
suratul Anfaal
25.4 MB
Open: suratul Anfaal.mp3
9.
suratu tawbah
49.9 MB
Open: suratu tawbah.mp3
10.
suratu Yunus
36.5 MB
Open: suratu Yunus.mp3
11.
suratu hudu
38.1 MB
Open: suratu hudu.mp3
12.
suratu Yusuf
34.4 MB
Open: suratu Yusuf.mp3
13.
suratu Raad
18.1 MB
Open: suratu Raad.mp3
14.
suratu Ibrahim
17.9 MB
Open: suratu Ibrahim.mp3
15.
suratul Hidjri
14.4 MB
Open: suratul Hidjri.mp3
16.
suratu Nahal
36.6 MB
Open: suratu Nahal.mp3
17.
suratul Israi
29 MB
Open: suratul Israi.mp3
18.
suratul Kahaf
30.6 MB
Open: suratul Kahaf.mp3
19.
suratu Mariam
17.4 MB
Open: suratu Mariam.mp3
20.
suratu Tooha
23 MB
Open: suratu Tooha.mp3
21.
suratul Anbiya
23 MB
Open: suratul Anbiya.mp3
22.
suratul Hadji
23.6 MB
Open: suratul Hadji.mp3
23.
suratul Muminuna
21.6 MB
Open: suratul Muminuna.mp3
24.
suratu Nurre
25.7 MB
Open: suratu Nurre.mp3
25.
suratul Furkan
16.2 MB
Open: suratul Furkan.mp3
26.
suratu chuara
29.5 MB
Open: suratu chuara.mp3
27.
suratu Namli
23.9 MB
Open: suratu Namli.mp3
28.
suratul kasosi
26.4 MB
Open: suratul kasosi.mp3
29.
suratul Ankabuti
19 MB
Open: suratul Ankabuti.mp3
30.
suratu Rumi
16.2 MB
Open: suratu Rumi.mp3
31.
suratu lukmane
10.2 MB
Open: suratu lukmane.mp3
32.
suratu sadjdah
7.9 MB
Open: suratu sadjdah.mp3
33.
suratul Ahzab
26.2 MB
Open: suratul Ahzab.mp3
34.
suratu Sabai
17.6 MB
Open: suratu Sabai.mp3
35.
suratu Faatir
15.5 MB
Open: suratu Faatir.mp3
36.
suratu Yaasine
15.4 MB
Open: suratu Yaasine.mp3
37.
suratu Safat
21 MB
Open: suratu Safat.mp3
38.
suratu sood
14.8 MB
Open: suratu sood.mp3
39.
souratu zumar
22.7 MB
Open: souratu zumar.mp3
40.
suratu gaafir
23.7 MB
Open: suratu gaafir.mp3
41.
suratu Fusilate
15.6 MB
Open: suratu Fusilate.mp3
42.
suratu chura
16.5 MB
Open: suratu chura.mp3
43.
suratu zukruf
18.1 MB
Open: suratu zukruf.mp3
44.
suratu dukane
8.2 MB
Open: suratu dukane.mp3
45.
suratu djaasia
10 MB
Open: suratu djaasia.mp3
46.
suratul ahkaaf
12.5 MB
Open: suratul ahkaaf.mp3
47.
suratu muhamad
10.7 MB
Open: suratu muhamad.mp3
48.
suratul Fathi
11.1 MB
Open: suratul Fathi.mp3
49.
suratul Hudjrate
7.5 MB
Open: suratul Hudjrate.mp3
50.
suratu kaaf
7.6 MB
Open: suratu kaaf.mp3
51.
suratu zaariyatte
7.8 MB
Open: suratu zaariyatte.mp3
52.
suratu tuur
6.9 MB
Open: suratu  tuur.mp3
53.
suratu Nadjmi
6.5 MB
Open: suratu Nadjmi.mp3
54.
suratul kamar
6.9 MB
Open: suratul kamar.mp3
55.
suratu rahmani
10.2 MB
Open: suratu rahmani.mp3
56.
suratul waakiate
10.3 MB
Open: suratul waakiate.mp3
57.
suratul Hadid
12.2 MB
Open: suratul Hadid.mp3
58.
suratul mudjadala
9.7 MB
Open: suratul mudjadala.mp3
59.
suratul Hachri
9.4 MB
Open: suratul Hachri.mp3
60.
suratul mumtahana
7.3 MB
Open: suratul mumtahana.mp3
61.
suratu soofi
4.4 MB
Open: suratu soofi.mp3
62.
suratul djumaat
3.6 MB
Open: suratul djumaat.mp3
63.
suratul munafikuna
3.8 MB
Open: suratul munafikuna.mp3
64.
suratu tagabuni
5 MB
Open: suratu tagabuni.mp3
65.
suratu toolaki
5.8 MB
Open: suratu toolaki.mp3
66.
suratu tahrim
5.5 MB
Open: suratu tahrim.mp3
67.
suratul mulki
6.6 MB
Open: suratul mulki.mp3
68.
suratul Qualami
7.1 MB
Open: suratul Qualami.mp3
69.
suratul haakati
6.1 MB
Open: suratul haakati.mp3
70.
suratul Maaridji
5.2 MB
Open: suratul Maaridji.mp3
71.
suratu Nuh
4.8 MB
Open: suratu Nuh.mp3
72.
suratul djini
5 MB
Open: suratul djini.mp3
73.
suratul muzamil
4 MB
Open: suratul muzamil.mp3
74.
suratul Mudasir
5.6 MB
Open: suratul Mudasir.mp3
75.
suratul kiyamah
3.6 MB
Open: suratul kiyamah.mp3
76.
suratul Insani
5.1 MB
Open: suratul Insani.mp3
77.
suratul Mursalati
4.6 MB
Open: suratul Mursalati.mp3
78.
suratu Nabai
4.1 MB
Open: suratu Nabai.mp3
79.
suratul Naaziaati
4 MB
Open: suratul Naaziaati.mp3
80.
suratu Abas
3.4 MB
Open: suratu Abas.mp3
81.
suratu Takwir
2.6 MB
Open: suratu Takwir.mp3
82.
suratul Infitar
2 MB
Open: suratul Infitar.mp3
83.
suratul Mutafifiin
4.5 MB
Open: suratul Mutafifiin.mp3
84.
suratul Inchikak
2.5 MB
Open: suratul Inchikak.mp3
85.
suratul Burudji
2.7 MB
Open: suratul Burudji.mp3
86.
suratu Toorik
1.6 MB
Open: suratu Toorik.mp3
87.
suratul Aalaa
1.7 MB
Open: suratul Aalaa.mp3
88.
suratul Gaachiya
2.1 MB
Open: suratul Gaachiya.mp3
89.
suratul Fadjri
3.1 MB
Open: suratul Fadjri.mp3
90.
suratul Baladi
1.7 MB
Open: suratul Baladi.mp3
91.
suratul Chamsi
1.4 MB
Open: suratul Chamsi.mp3
92.
suratul leyli
1.8 MB
Open: suratul leyli.mp3
93.
suratu Duha
1.1 MB
Open: suratu Duha.mp3
94.
suratu Charhi
717.8 KB
Open: suratu Charhi.mp3
95.
suratu tiini
984.5 KB
Open: suratu tiini.mp3
96.
suratul Alaki
1.6 MB
Open: suratul Alaki.mp3
97.
suratul kadri
713.9 KB
Open: suratul kadri.mp3
98.
suratul Bayinati
2 MB
Open: suratul Bayinati.mp3
99.
suratul Zal zalati
968.7 KB
Open: suratul Zal zalati.mp3
100.
suratul Aadiyati
1.1 MB
Open: suratul Aadiyati.mp3
101.
suratul Kaariati
1016 KB
Open: suratul Kaariati.mp3
102.
suratu Takaasur
935 KB
Open: suratu Takaasur.mp3
103.
suratul Asri
460.8 KB
Open: suratul Asri.mp3
104.
suratul Humaza
851.2 KB
Open: suratul Humaza.mp3
105.
suratul Fiili
728 KB
Open: suratul Fiili.mp3
106.
suratu Kuraychi
656.5 KB
Open: suratu Kuraychi.mp3
107.
suratul Maaun
851.2 KB
Open: suratul Maaun.mp3
108.
suratul Kawsar
395.5 KB
Open: suratul Kawsar.mp3
109.
suratuk Kaafiruna
707.2 KB
Open: suratuk Kaafiruna.mp3
110.
suratu Nasri
557 KB
Open: suratu Nasri.mp3
111.
suratul Masadi
605.3 KB
Open: suratul Masadi.mp3
112.
suratul Ikhlasi
445 KB
Open: suratul Ikhlasi.mp3
113.
suratul Falaki
554.7 KB
Open: suratul Falaki.mp3
114.
suratu Naasi
792.6 KB
Open: suratu Naasi.mp3
Go to the Top