ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ഇബ്’നു സ്വാലിഹ് ഉഥൈമീന്‍ റഹിമഹുല്ലാഹ്

ലേഖനങ്ങള്‍ ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ഇബ്’നു സ്വാലിഹ് ഉഥൈമീന്‍ റഹിമഹുല്ലാഹ്
ഭാഷ: റഷ്യന്‍
സംക്ഷിപ്തം: ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ഇബ്’നു സ്വാലിഹ് ഉഥൈമീന്‍റെ ജീവിതത്തില്‍ നിന്നുള്ള ചില ചരിത്രം വിവരിക്കുന്നു.
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2008-01-13
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/73766
താഴെ വരുന്ന ഇനങ്ങള് വിഷയാടസ്ഥാനത്തില് ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടവ
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: റഷ്യന്‍ - അറബി - തായ്‌ - ബെങ്കാളി - ബോസ്നിയന്‍
സംക്ഷിപ്തങ്ങളുടെ വിവരണം

Великий ученый нашего времени, факих, муфассир, аскет. Его полное имя Мухаммад бин Салих бин Мухаммад бин Сулайман бин Абдур-Рахман Аль Усаймин, происходящий из рода Уахба, из племени Бани Тамим. Родился ночью 27 рамадана в 1347 году по хиджре в городе Унайза.

Он полностью выучил Коран еще до того, как ему исполнилось 11 лет. Учился в кружке своего шейха Абдур-Рахмана бин Насир ас-Саади, да смилостивится над ним Аллах. Ибн Усаймин изучал у него тафсир, хадис, сиру, таухид, фикх и его основы (методологию), фараид (науку о наследовании) и арабскую граматику. Он также выучил основные книги по этим наукам.

Он также учился у других шейхов, из них: шейх Абдур-Рахман бин Али Аудан (он изучал у него фараид), шейх Абдур-Раззак Афифи (уроки по граматике и красноречию), Мухаммад Амин аш-Шанкити, известный ученый-муфассир, шейх-факих Абдуль Азиз бин Насир бин Рашид, шейх-мухаддис Абдур-Раззак аль-Африки, шейх  Абдуль Азиз бин Абдулла бин Баз, под руководством которого он изучал Сахих аль-Бухари, послания ибн Таймийи, да смилостивится над ними Аллах. Учеба у шейха ибн База оказала большое влияние и принесла много пользы ибн Усаймину, поэтому ибн Баз является вторым по значимости учителем ибн Усаймина после ас-Саади.

Ибн Усаймин преподовал  в двух священных мечетях в периоды хаджа, в Рамадан и во время летних  каникул, начиная с 1402 года по хиджре вплоть до самой смерти.

Он умер в среду 15 шаууаля 1421 года по хиджре.

Мухаммад бин Салих бин Усаймин оставил после себя богатое научное наследство из множества книг, посланий и аудиозаписей, да смилостивится над ним Аллах.

വീണ്ടും കാണുക ( 2 )
Go to the Top