പാശ്ചാതപിക്കുന്നവര്‍ക്കുള്ള സുപ്രധാന ഫത്’വകള്‍

ഫത്‘വകള്‍ ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: പാശ്ചാതപിക്കുന്നവര്‍ക്കുള്ള സുപ്രധാന ഫത്’വകള്‍
ഭാഷ: റഷ്യന്‍
മുഫ്‌തി: മുഹമ്മദ്‌ സ്വാലിഹ്‌ അല്‍-മുന്‍ജിദ്‌
സംക്ഷിപ്തം: പാശ്ചാതാപത്തിന്‍റെ വിധികള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്ന നിരവധി ഫത്’വകള്‍.ശൈഖ് മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹ് മുനജിദിന്‍റെ ഗ്രന്ഥത്തിന്‍റെ പരിഭാഷയാണിത്.
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2008-01-13
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/73758
താഴെ വരുന്ന ഇനങ്ങള് വിഷയാടസ്ഥാനത്തില് ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടവ
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: റഷ്യന്‍ - അറബി - തായ്‌ - ബെങ്കാളി - ബോസ്നിയന്‍
സംക്ഷിപ്തങ്ങളുടെ വിവരണം

Вопрос: Я пребывал в грехе и покаялся в нём, но затем моя повелевающая зло душа одолела меня, и я вновь согрешил. Становится ли моё первое покаяние недействительным? Остаётся ли на мне первый грех и всё, что было после него?

Ответ: Большинство учёных считают, что условием достоверности покаяния является отказ от совершения греха, раскаяние в нём и твёрдая решимость не возвращаться к нему. Тот, кто вернулся к нему, становится подобен тому, кто совершает новый грех, требующий нового покаяния, а первое покаяние остаётся действительным.
 

Вопрос: Является ли покаяние за грех правильным, если я привержен к другому греху?

Ответ: Покаяние является верным, даже если ты привержен к другому греху, но в том случае, если он не является разновидностью первого греха и не связан с ним. Например, если человек, зарабатывающий на процентах (риба) и пьющий вино, покаялся за риба и не покаялся в употреблении вина, то его покаяние за риба остаётся в силе, и наоборот. Если же он покаялся за риба посредством наценки, но продолжает зарабатывать на процентах посредством отсрочки, то его покаяние не принимается. Не принимается и покаяние того, кто покаялся в употреблении гашиша, но продолжает пить вино, или наоборот, кто покаялся в совершении прелюбодеяния с одной женщиной, но продолжает грешить с другой.

Подобные покаяния не имеют силы, и более того, эти люди перешли от одного греха к другому.[41]
 

Вопрос: Каким должно быть покаяние, если грех коснулся права другого человека?

Ответ: Следует основываться на хадисе посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «Кто поступил несправедливо со своим братом, посягнув на его честь или имущество, пусть возместит это и попросит прощения сегодня, до того, как с него будет удержано за это в день, когда не будет ни динара, ни дирхама. В тот день, если будет у него праведное деяние, то он лишится его в зависимости от степени своей несправедливости; если же у него не будет праведного деяния, то станут брать плохие деяния его брата (которому он причинил зло) и прибавлять их к его плохим деяниям». (аль-Бухари 2449). Покаявшийся может искупить совершённую несправедливость либо вернув полагающееся его хозяевам, либо попросив у них прощения, если же они не простят ему материальный ущерб, то необходимо вернуть полагающееся им.
 

Вопрос: Как покаяться в воровстве?

Ответ: Если украденная вещь осталась у совершившего воровство, то он должен вернуть её хозяину.

Если же она пропала или упала в цене из-за использования или по прошествии какого-то времени, то он обязан компенсировать убытки, если только хозяин не простил его, за что он должен воздавать хвалу Аллаху.
 

Вопрос: В прошлом я оставил все обязанности перед Аллахом, не совершал молитв, не постился, не выплачивал закят. Что же мне делать сейчас?

Ответ: Более предпочтительное мнение об оставившем молитву состоит в том, что он не должен восполнять пропущенные молитвы, поскольку время их уже упущено. Их следует возместить частыми покаяниями, мольбой о прощении и множеством дополнительных молитв. Может быть, Аллах простит это...

Пропустивший пост, если был в это время мусульманином, должен возместить его и накормить бедняка за каждый пропущенный в месяце рамадан день, до того, как наступит следующий рамадан.

Пример: человек пропустил три дня в рамадане 1400 г.х. и 5 дней в рамадане 1401 г.х. по небрежности. Спустя несколько лет он покаялся перед Аллахом. Ему следует возместить пост за восемь дней и накормить одного бедняка за каждый из восьми дней.

Другой пример: девушка достигла совершеннолетия в 1400 г.х. и постеснялась сообщить об этом семье. Она постилась в запрещенном состоянии (во время месячных) восемь дней (например) и не возместила их. Затем она покаялась перед Аллахом, и теперь на неё тоже распространяется предыдущее постановление. Следует знать, что между оставившим молитву и оставившим пост есть разница.

Что же касается не выплатившего обязательное ежегодное пожертвование (закят), то он обязан выплатить его пусть даже позже, ибо это является правом Аллаха с одной стороны и правом нуждающихся – с другой. За дополнительной информацией обратитесь к труду "Мадариджус-Саликин" 1/383.
 

Вопрос: Я погряз в сплетнях об одном или о нескольких лицах, других я оклеветал в том, к чему они были непричастны... Является ли условием покаяния сообщить им об этом и попросить прощения, а если нет, то как мне покаяться?!

Ответ: Ответ на этот вопрос опирается на оценку пользы и вреда от этого.

Если ты сообщишь им о том, в чём заключались твои сплетни и клевета на них, и они не будут разгневаны или опечалены, то сообщи им обо всём откровенно и попроси прощения. Скажи, например, что ты совершил данный грех в прошлом, посягнул на его право или был несправедлив к нему в своих речах, но теперь покаялся перед Аллахом и просишь прощения у него. Можно при этом не раскрывать все подробности своего греха.

Если же, при сообщении о том, в чём именно заключались сплетни и клевета, обиженные разгневаются (как правило, так и происходит), или они не удовлетворятся поверхностными объяснениями и потребуют подробного изложения всего, услышав которое, усилит лишь их ненависть, то совершенно необязательно сообщать им об этом, потому что шариат не повелевает преумножения вреда. Сообщать человеку то, что может вызвать в нём ненависть, противоречит цели шариата, состоящей в сплочении сердец и укреплении братских чувств между мусульманами. Возможно, что это приведёт к вражде, после которой сердце его никогда не очистится в отношении сплетника. В таких ситуациях для покаяния достаточно:

Раскаяться и молить Аллаха о прощении, осознав мерзость содеянного и иметь убеждённость в запретности этого.
Признать свою вину перед теми, кто слышал от тебя сплетню либо клевету на брата и оправдать оклеветанного.
Хвалить того, о ком ты сплетничал в том окружении, где ты был несправедлив к нему, и упомянуть перед ними о его благих делах.

Защищать того, о ком ты сплетничал и возражать, если кто-либо захочет опорочить его.

Молить Аллаха о прощении для него в его отсутствии.

(См. “аль-Мадаридж” 1/291, “аль-Мугъни” с комментариями 12/78).

О брат-мусульманин, обрати внимание на разницу между имущественными и телесными преступлениями с одной стороны и между сплетней и пересудом – с другой. Имущественные права отличаются тем, что их обладатели извлекают пользу из того, что им сообщили о покаянии и вернули принадлежащее им по праву, и они рады этому. Поэтому не разрешается сокрытие этого в отличие от прав в вопросах, касающихся чести, сообщение о которых, может быть, не добавит ничего, кроме вреда и раздражения.
 

Вопрос: Я ощущаю сильное стеснение, когда оказываюсь лицом к лицу с тем, у кого я украл, и не могу ни признаться ему, ни попросить у него прощения. Что же мне делать?

Ответ: Не запрещается искать пути для того, чтобы избежать подобного стеснения, с которым ты не можешь справиться. Ты можешь вернуть то, что по праву принадлежит хозяину, через другого человека и попросить его не упоминать твоего имени. Можешь переслать это почтой, можешь скрытно оставить украденное у них, можешь схитрить[42] и сказать: “Эта вещь, принадлежащая вам, была у одного человека, но он не хотел, чтобы я упоминал его имени”. Самое главное – это возврат того, что принадлежит владельцу.
 

Вопрос: Как покаяться в преднамеренном убийстве?

Ответ: Совершивший преднамеренное убийство имеет три обязанности: перед Аллахом, перед убитым и перед его родственниками.

Обязанность перед Аллахом можно выполнить только искренним покаянием.

Обязанность же перед родными и близкими убитого состоит в том, чтобы отдаться в их руки для возмещения их прав местью, выкупом или прощением.

Остаётся обязанность перед убитым, отплатить которую невозможно в мирской жизни. Учёные сказали, что если покаяние убийцы было искренним, то Аллах избавит его от обязанности перед убитым, а убитому Великий и Всемогущий Аллах возместит благом от Себя в День воскресения. Это является предпочтительным мнением по данному вопросу. См. "аль-Мадаридж" 1/299.
 

Вопрос: Я тайно украл деньги из кармана моего отца и хочу покаяться, но я не знаю точно сколько я украл. Я стесняюсь признаться ему в лицо...

Ответ: Ты должен вернуть примерную сумму, или же вернуть больше предполагаемой суммы, которую ты взял. Нет ничего страшного в том, что ты вернёшь деньги отцу тайно, как и взял их.
 

Вопрос: Что делать с богатством, которое является прибылью от торговли сигаретами, а также, если оно смешанно с другим имуществом, приобретённым разрешённым путём?

Ответ: Кто торговал запрещёнными изделиями, например, музыкальными инструментами, запрещёнными кассетами, сигаретами, зная о шариатском запрете на это, а затем покаялся, тому следует потратить прибыль, полученную от запрещённой торговли на благие дела для избавления от него, но не имея намерения получить за это награду, как за садакъу,[43] потому что “Аллах Всевышний – Благой и Он не принимает ничего, кроме благого”. (Хадис пророка, да благословит его Аллах и приветствует, который приводит имам Муслим 2/1015).

Если же незаконно приобретённое имущество смешалось с законно приобретённым, например, когда деньги хозяина бакалейной лавки, полученные от продажи сигарет, смешиваются с прибылью от торговли свободными (разрешёнными) товарами, то он должен определить сумму незаконно приобретённого имущества, исходя из своих возможностей и извлечь его, будучи уверенным, что очистил своё состояние от незаконной прибыли. Всевышний же возместит это добром, ибо Он – Всеобъемлющий, Всеблагой.

В целом, если имеющий незаконно приобретённое имущество хочет покаяться, то ему следует:

Если он был неверным, когда приобретал его, то нет необходимости при покаянии изымать его, потому что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует не обязывал своих сподвижников поступать так, когда они принимали Ислам.

Если же при приобретении незаконного имущества, он был мусульманином и знал о шариатском запрете, то он должен при покаянии извлечь всё имущество, заработанное незаконным (запретным) путём.
 

Вопрос: Я воровал у многих людей, но не знаю их адресов...

Другой вопрос: Я присвоил имущество компании путём хищения, но теперь компания закрылась, а я переехал в другую страну...

Третий вопрос: Я украл товары в торговой фирме, а она сменила адрес, и я не знаю её хозяина...

Ответ: Ты должен искать их по мере своих возможностей и способностей. Если ты найдёшь их, то выплати им должное и восславь Аллаха. Если хозяин имущества умер, то верни это его наследнику. Если же, несмотря на упорные поиски, ты не смог найти их, то пожертвуй это имущество за них, имея на это намерение, даже если они являются неверными, потому что Аллах одаряет их в мирской жизни и не одарит в будущей.[44]

Этот вопрос похож на то, о чём упомянул Ибн аль-Къайим (да смилостивится над ним Аллах) в книге "аль-Мадаридж" (1/388).

Один мусульманин украл один из трофеев, а затем покаялся спустя некоторое время. Он пришёл с тем, что украл к амиру войска, но тот отказался принять у него это, сказав: "Как я доставлю это в то войско, когда оно уже распущено?" Тогда он (покаявшийся) пришёл к Хаджаджу ибн аш-Ша'иру (прося его вынести фатуа). Он сказал ему: "Поистине, Аллах знает это войско, имена солдат и их родственников, поэтому заплати пятую часть этого “обладателю пятой части” и пожертвуй оставшуюся часть, а Аллах доведёт её до них". Он сделал это. Когда он сообщил об этом Му'ауии, тот сказал: "Если бы я издал для тебя такое же фатуа, то это было бы для меня желаннее, чем половина моего владения". Подобное фатуа вынес и шейх-уль-ислам Ибн Теймийа (да смилостивится над ним Аллах).
 

Вопрос: Человек работает на воздушной погрузке. Однажды там были забыты товары, и он похитил оттуда магнитофон. Спустя несколько лет он покаялся. Должен ли он вернуть сам магнитофон, или его стоимость, или похожий на него магнитофон, если знает, что такие модели на рынке закончились?

Ответ: Он должен вернуть магнитофон и компенсировать приемлемым образом, разницу за то, что его цена упала из-за использования или в связи с прошествием времени. Если же не удастся сделать это, то следует пожертвовать его стоимость от имени истинного владельца.
 

Вопрос: У меня было имущество, заработанное на процентах, но я израсходовал его полностью, и у меня ничего из него не осталось. Сейчас я покаялся перед Аллахом. Что мне надо сделать?

Ответ: Ты должен только принести искреннее покаяние Великому Аллаху. Ростовщичество – опасный грех, и Аллах не объявил войну в Благородном Къуране никому, кроме погрязших в этом грехе. Твоё имущество, заработанное на процентах не сохранилось, а исчезло целиком, поэтому ты ничего не должен предпринимать в этой ситуации.
 

Вопрос: Я купил машину на деньги, часть которых заработана дозволенным путём, а часть – запрещённым, и сейчас она находится у меня. Что мне делать?

Ответ: Кто приобрёл вещь, которую невозможно разделить, например, дом или машину, на имущество, часть которого заработана дозволенным путём, а часть – запрещённым, то человеку достаточно изъять из любого другого имущества сумму соответствующую той, что заработана запрещённым путём и пожертвовать её для очищения своего имущества. Если часть имущества, приобретённого запрещённым путём, по праву принадлежит другим людям, то необходимо вернуть им эту часть, как это было описано ранее.
 

Вопрос: Я совершил греховные деяния, в результате чего приобрёл имущество. Теперь я покаялся. Обязан ли я вернуть это имущество тем, от кого приобрёл его?

Ответ: Человек, который совершает греховные деяния или оказывает греховные услуги и получает за них плату, а затем, одумавшись кается перед Аллахом, должен избавиться от греховного заработка, если он сохранился, и не возвращать тем, от кого получил.

Прелюбодейка, которая получила вознаграждение за прелюбодеяние не должна возвращать его прелюбодею, когда приносит покаяние. Певец, который вознаграждён за исполнение греховных песен, не должен возвращать его организатору представления, когда приносит покаяние. Купивший вино (алкогольные напитки) или наркотики не должен возвращать их продавцу, когда приносит покаяние. Лжесвидетель, получивший за лжесвидетельство вознаграждение, не должен возвращать имущество тому, кто использовал его для дачи ложного свидетельства. Разумность такого решения состоит в том, что возвращение незаконно приобретённого имущества грешнику, который заплатил его, приводит к совмещению греховного с греховным. Это помогает грешнику в неповиновении Аллаху, поэтому следует ограничиться избавлением от него. Это мнение шейхуль-ислама Ибн Теймийи и его ученика Ибн аль-Къайима. (См. "аль-Мадаридж" 1/390).
 

Вопрос: Это уже произошло, и теперь я прошу прощения у Аллаха. Я совершил распутный поступок и женился на женщине, с которой до этого совершил прелюбодеяние. Прошло уже много лет, и мы оба искренне покаялись пред Аллахом. Что я должен делать?

Ответ: Пока покаяние обоих сторон остаётся истинным, они должны повторить брачный договор на основании шариатских условий в присутствии опекуна невесты и двух свидетелей. Не обязательно, чтобы это происходило в суде, и достаточно, если брачный договор будет подписан дома.
 

Вопрос: Женщина сообщила, что вышла замуж за праведного человека, но до замужества она совершила ряд деяний, которые не угодны Аллаху. Сейчас она испытывает угрызения совести, и она спрашивает, должна ли она сообщить мужу о том, что произошло с ней в прошлом?

Ответ: Ни муж, ни жена не обязаны сообщать друг другу о грехах, которые они совершили в прошлом. Тот, кто совершил один из порочных поступков, пусть скроет его, как укрывает его Аллах. Для него достаточно принести искреннее покаяние.

Если же мужчина полагал, что женится на девственнице, а после входа к ней выяснилось, что она не была такой, в следствии содеянного ею в прошлом распутства, то он имеет право забрать назад махр (калым), который дал ей и расстаться с ней. Если же он видит, что она искренне покаялась, пусть скрывает её прошлое и остаётся с ней, за что он заслужит вознаграждение от Аллаха.
 

Вопрос: Есть деяние, которое меня беспокоит, оно обременило меня и лишило сна. Я совершил распутное деяние с женщиной, как мне покаяться? Могу ли я жениться на ней, чтобы скрыть это?

Другой вопрос: Я совершил распутное деяние за границей, и женщина забеременела от меня. Считается ли этот ребёнок моим сыном, и должен ли я отправлять ей алименты?

Ответ: Печальным является тот факт, что в последнее время возросло число вопросов на тему распутства и прелюбодеяния.[45] Это обязывает всех мусульман пересмотреть своё положение и исправить его в соответствии с наставлениями Къурана и Сунны. Важное значение приобретают вопросы, имеющие отношение к морали и истинной вере:

Потупление взора и уединение посторонних мужчин и женщин;[46]

Запретность регулярного общения посторонних мужчин и женщин;

Отказ от нелепой традиции рукопожатия между мужчинами и женщинами;

Ношение женской одежды в соответствии с нормами шариата;

Отказа от поездок в страны, где Вера человека может быть подвергнута искушению;

Создание стабильных, праведных семей и воспитание детей в согласии с духом Ислама.

Что же касается самого вопроса, то совершивший распутство (прелюбодеяние) относится к одной из двух категорий:

1. Если он совершил прелюбодеяние, насильно принудив женщину (и об этом никто не узнал), то он должен заплатить ей калым, возместив причинённый вред и искренне покаяться перед Аллахом. Если же дело дошло до имама, судьи или другого замещающего его лица (в исламском Государстве), то необходимо привести в исполнение соответствующее наказание. (См. "аль-Мадаридж" 1/366).

2. Если же человек совершил прелюбодеяние с согласия женщины, то в таком случае он обязан лишь покаяться. Прелюбодей не имеет никаких прав на ребёнка, а ребёнок не имеет к нему никакого отношения. Он не должен выплачивать алиментов, потому что ребёнок, родившийся в результате прелюбодеяния связан родством только с матерью. Не разрешается устанавливать родственные связи ребёнка с прелюбодеем.

Покаявшийся не имеет права жениться на ней для сокрытия греха, потому что Аллах сказал: «Прелюбодей женится только на прелюбодейке или многобожнице, а прелюбодейка – на ней женится только прелюбодей или многобожник[47]». (Свет 24: 3).

Не разрешается заключать брак с женщиной, когда не известно, беременна она или нет.

Если же мужчина и женщина искренне покаялись, и определено, что она никого не носит в своём чреве, то ему разрешается жениться на ней и начать с ней новую жизнь, которая угодна Аллаху.
 

Вопрос: Я покаялся пред Аллахом, и у меня есть некоторые запрещённые (греховные) вещи, например, музыкальные инструменты, кассеты и фильмы. Могу ли я, например, продать их, потому что это составит крупную сумму?

Ответ: Нельзя продавать греховные предметы, и назначать за них цену запрещено. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует сказал: «Поистине, если Аллах запретил что-то, то он запретил и назначение цены за это». (ад-Даракъутни 3/7. Достоверный хадис). Если ты знаешь, что кто-то будет использовать вещь в греховных целях, то нельзя продавать её ему, потому что Аллах запретил это, сказав: «Не помогайте друг другу в грехе и вражде». (Трапеза 5: 2).

Сколько бы убытков ты ни понёс в ближней жизни, то, что у Аллаха – лучше и дольше. Он возместит тебе это из Своих даров, благ и милостей!
 

Вопрос: Я был в глубоком заблуждении и распространял еретические мысли. Я писал атеистические рассказы и статьи, использовал свой разум для распространения вольнодумства и разврата. Но Аллах Своей милостью исправил меня, вывел из тьмы к свету и наставил на истинный путь. Как мне покаяться?

Ответ: Человек, который использовал свой язык и своё перо в борьбе с Исламом, для распространения ложных вероубеждений и ереси сбивающей с прямого пути, для разврата и беспутства, обязан поступить следующим образом:

Объявить о своём раскаянии в содеянном перед обществом всеми возможными способами; извиниться перед теми, кого он ввёл в заблуждение, и раскрыть сущность лжи, на которую он опирался, – быть может, тот, кто ранее оказался подвержен этому одумается и изменится. Он должен изучить сомнения, которые он сеял и ошибки, которые он совершал; разъяснить их и отречься от них. Подобное разъяснение является обязательным для покаяния. Всевышний сказал: «Кроме тех, которые покаялись и творили благое и разъяснили... Их покаяния Я приму, ведь Я – Принимающий покаяния, Милостивый!» (Корова 2: 160).

Мобилизовать своё перо и язык для распространения Ислама; направить свои силы и способности в помощь религии Аллаха для обучения людей истине и призыва к ней; использовать свои силы для разоблачения врагов Аллаха и их планов, и бороться вместе со сторонниками истины против приверженцев лжи.

Каждый, кто убедил хотя бы одного человека в том, что греховное деяние является благом, например, такое как ростовщичество, обязан вернуться и разъяснить ему истину точно также, как и ввёл его в заблуждение ранее.

 

[40] Все фатауа взяты из книги “Уриду ан Атуба уа лякин!” шейха аль-Мунаджида.

[41] Один из наших праведных предшественников сказал: “Ни темнота лица, ни недостаток денег не являются проклятием, проклятием является лишь такое положение, когда стоит тебе прекратить совершать какой-нибудь грех, как ты неизбежно совершаешь такой же или худший”. (См. “Наставление верующим”550).

[42] В отличие от лжи, прибегать к хитрости в определённой ситуации дозволенно.

[43] Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Тот, кто накопил запретное имущество и раздал его в качестве милостыни (садакъа), не получит за это никакой награды и понесёт на себе бремя этого (греха)». (аль-Байхакъи, Ибн Хиббан, Ибн Хузайма. Имам аль-Хаким назвал иснад хадиса достоверным. См. также “ат-Таргъиб уа-Тархиб” 1/266).

[44] Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, если неверный сделает доброе дело, за это он получит удел свой только в мире этом. Что же касается верующего, то поистине, Аллах запасает для него его благие дела в мире вечном, даруя ему за его повиновение его удел и в мире этом». (Муслим 2808).

[45] Прелюбодеяние (аз-зина) является одним из величайших грехов, и по шариату за него следует великое наказание. Так, например, прелюбодей, состоящий в браке, в исламском Государстве, подвергается самому суровому наказанию – побиванию камнями до смерти. Умирая, он испытывает тяжесть того, что совершил и каждая часть его тела испытывает мучения, подобно тому, как каждая часть его тела наслаждалась. Что же касается прелюбодея, не состоящего в браке, то его надлежит бить сотней ударов, максимальным количеством из существующих. Мало того он испытывает позор и унижение, поскольку наказание происходит при свидетелях из числа праведных мусульман, и он изгоняется из того места, где жил сроком на целый год. И всё это ничто, по сравнению с теми великими мучениями, которые ожидают прелюбодеев после смерти... (См. “Мухаррамат” 33).

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, рассказывал, что во время его сна, когда он путешествовал с двумя, которые пришли к нему, он увидел обнажённых мужчин и женщин, которые находились в некоем подобии печи, к которым подступал огонь. Когда он подбирался к ним совсем близко, они начинали кричать. В конце этого путешествия эти двое сказали пророку , да благословит его Аллах и приветствует: «Что касается нагих мужчин и женщин, которые находились в огненной печи, то поистине, они – прелюбодеи и прелюбодейки». (аль-Бухари 1386. Да убережёт нас Аллах от этого великого греха!)

[46] Посторонними являются все те, которым дозволенно вступать в брачный союз между собой.

[47] Это означает, что тот, кто покаялся уже не является прелюбодеем и он не может жениться на той, которая не покаялась. И наоборот: покаявшаяся не может выйти замуж за не покаявшегося прелюбодея.

Все фатауа взяты из книги “Уриду ан Атуба уа лякин!” шейха аль-Мунаджида.

Go to the Top