ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച അസ്ബാനിയുമായുള്ള സംഭാഷണം

ലേഖനങ്ങള്‍ ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച അസ്ബാനിയുമായുള്ള സംഭാഷണം
ഭാഷ: റഷ്യന്‍
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2008-01-13
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/73735
താഴെ വരുന്ന ഇനങ്ങള് വിഷയാടസ്ഥാനത്തില് ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടവ
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: റഷ്യന്‍ - അറബി - തായ്‌ - ബെങ്കാളി - ബോസ്നിയന്‍ - തുര്‍കിഷ്‌ - ഇംഗ്ലീഷ് - അംഹറിക്‌
സംക്ഷിപ്തങ്ങളുടെ വിവരണം

Мы беседуем с Мухаммад Мухиддином, испанцем проживающим и обучающимся в городе Каир Египет.  Мухаммад Мухиддин отец четверых мальчиков и одной девочки.

Ты из Испании которая как известно была частью исламского государства в течении многих веков, какие следы в культуре испанцев остались от этого периода истории?

Во-первых, в Испании, в Куртабе и Гранаде поныне стоят построенные мусульманами мечети. К сожалению, они не работают сейчас по прямому назначению, однако туристы заходят в них и узнают о том периоде когда на территории Испании правил ислам.

Также есть некоторые слова, которые носят исламское или точнее арабское происхождение.

Как в Испании протекает призыв к религии Аллаха?

Десять лет назад любой призыв был запрещен, однако сейчас для этого появляются возможности. К примеру, если часть учеников школы пожелает обучаться исламу, администрация должна будет пригласить для них преподавателя.

Когда ты принял ислам и что побудило тебя к этому?

Стал мусульманином я более 6 лет назад. Я познакомился с мусульманами и стал периодически навещать их. Первое, что меня привлекло, это простота их жилья: небольшое количество мебели, на полу коврики для молитвы. Когда я смотрел на их молитву, то чувствовал какое-то удивительное спокойствие и с каждым посещением я все больше засиживался у моих новых друзей.

Постепенно я узнал о единобожии в исламе и стал сравнивать с известным мне христианством. Оказалось, что понимание Бога в исламе намного проще и лишено всяких недомолвок как троица и тому подобное. Я услышал Коран, суру Аль-Мульк, где Всевышний призывает обратить взор на Вселенную и попытаться найти хоть одну ошибку в создании Аллаха. Я понял, что это божественные слова и что лучше этих слов просто ничего не может быть.

Как прореагировала твоя жена и твоя семья на твой выбор?

В то время я еще не был женат, поэтому я смог сразу подыскать себе исламскую невесту. Она американка, но родилась в Саудии в городе Медина. Родители и другие родственники отнеслись нормально. Я стараюсь делать им даъват, призывать их к исламу. Правда ислам они еще не приняли хотя и на пути к этому, однако по моему наставлению мой папа и моя сестра бросили курить.

Ислам религия реальная. Мне часто приходилось слышать, как запрещая для себя браки, христианские священники  затем уличались в связях с девушками а то и мальчиками. Ислам предписал брак и запретил все мерзкое и гнусное.

Тебе, конечно же, известно Мухаммад в каком состоянии находятся сейчас мусульмане. Подвергаясь постоянным угрозам и давлению извне, они испытывают также раскол изнутри. Какой выход ты мог бы обрисовать современной мусульманской молодежи?

Ну конечно всем мусульманам необходимо вернуться к Корану и сунне. Только это выход для нас, надо вернуться к Аллаху. Тот, кто придерживается предписаний Корана и сунны у того силы многократно увеличиваются.

Все наши проблемы в том, что мы не подчиняем себя полностью Корану, а следуем своим изменчивым желаниям и страстям.

Чтобы ты хотел пожелать мусульманам из России?

Желаю всем мусульманам счастья в дунья и ахирате. Желаю всем устремляться к делам религии, а не прельщаться этим дунья, ведь награда Аллаха велика - Его Рай.

Сколько времени ты планируешь провести в Египте и когда намереваешься вернуться?

Я не вернусь домой, пока не приобрету столько знаний, чтобы я смог быть полезен своему народу! 

Беседовал Идрис Магомедов

Go to the Top