ഖുര്‍ആന്‍ പാരായണത്തിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠതകള്‍

ലേഖനങ്ങള്‍ ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: ഖുര്‍ആന്‍ പാരായണത്തിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠതകള്‍
ഭാഷ: റഷ്യന്‍
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2008-01-13
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/73673
താഴെ വരുന്ന ഇനങ്ങള് വിഷയാടസ്ഥാനത്തില് ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടവ
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: റഷ്യന്‍ - അറബി - തായ്‌ - ബെങ്കാളി - ബോസ്നിയന്‍ - തുര്‍കിഷ്‌
കൂടെയുള്ള അറ്റാച്മെന്റ് ( 2 )
1.
ДОСТОИНСТВА ЧТЕНИЯ БЛАГОРОДНОГО КОРАНА
198.9 KB
: ДОСТОИНСТВА ЧТЕНИЯ БЛАГОРОДНОГО КОРАНА.pdf
2.
ДОСТОИНСТВА ЧТЕНИЯ БЛАГОРОДНОГО КОРАНА
443 KB
: ДОСТОИНСТВА ЧТЕНИЯ БЛАГОРОДНОГО КОРАНА.doc
സംക്ഷിപ്തങ്ങളുടെ വിവരണം

Всевышний Аллах сказал: ("Когда ты читаешь Коран, Мы устанавливаем между тобой и теми, кто не верует в будущую жизнь, завесу, прикрывающую тебя. И кладем на их сердца покрывала и в уши их глухоту, чтобы они на понимали его, а когда ты упомянешь о Господе твоем в Коране, что Он Един, тогда они обратятся к тебе своими спинами, убегая").

Абу Амама аль-Бахли говорил, что он слышал, как Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: “Читайте Коран, потому как он явится в День Страшного Суда заступником для своего владельца”.

Салиму от отца его было известно, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: “Зависть может быть хорошей только в двух случаях – к человеку, которому Аллах дал Коран, и он читает его днем и ночью, и к человеку, которому Аллах дал богатство, и он расходует его днем и ночью (на угодные Аллаху дела)”.

Абдуллах ибн Амри говорил, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: “Пост и Коран – они оба ходатайствуют за раба божьего в День Страшного Суда. Пост говорит – о, Господь мой! Я удерживал его от пищи и от желаний днем, сделай меня ходатаем за него. И Коран говорит – я удерживал его от сна ночью, сделай меня ходатаем за него. И так они оба ходатайствуют за него”.

От Анаса (да будет доволен им Аллах) известно, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: “Истинно, у Аллаха два типа людей”, и тогда его спросили: “кто они, эти люди Аллаха?”. Он ответил: “Читающие Коран – это они люди Аллаха и Его свита”.

Абу Хурайра сообщил, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: “Явится Коран в День Страшного Суда и скажет: о, Господь мой! Одень его, – тогда наденут на него корону чести. И скажет потом: о, Господь мой! Добавь ему, – тогда облачат его в одеяния чести. Еще скажет: о, Господь мой! Будь доволен им – тогда Он будет доволен им и скажет ему: читай и возвышайся, и да пребудет тебе с каждым аятом благое.”

От Абу Хурайры известно, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) говорил: “Не собираются люди в одном из домов Аллаха читать Книгу Аллаха и совместно изучать ее без того, чтобы не было ниспослано на них спокойствие и не были охвачены они милостью, и не окружены были ангелами; Аллах вспомнит всех, кто был при этом”.

Абу Муса аль-Ашари (да будет доволен им Аллах) поведал, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: “Мусульманин, который читает Коран, подобен райхану – у того и запах приятный, и вкус; а верующий, который не читает Коран, похож на финик – аромата нет, а вкус сладкий”.

Айша (да будет доволен ею Аллах) сказала, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) говорил: “Знающий Коран в одном ряду с благочестивыми, правдивыми писцами, а кто читает Коран, запинаясь и преодолевая трудности при этом, тому два вознаграждения”.

Абдуллах ибн Амри передает слова Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), который говорил: “Скажут владельцу Корана – читай и возвышайся, и читай нараспев, как ты читал нараспев на земле, истинно, твое место вровень с последним аятом Корана из тех, что ты прочел”

ДОСТОИНСТВО ЧТЕНИЯ ХОТЯ БЫ  ОДНОЙ БУКВЫ ИЗ КОРАНА

Абдаллах ибн Масъуд говорит, что Посланник   Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: "Кто прочел одну букву из Книги   Аллаха, тому зачтется этим одно благое, а за каждое благое дело воздается в десять раз больше. Я не говорю, что {"Алиф, лам, мим"}это одна буква, но "алиф" есть буква, и "лам" – буква, и "мим" – буква."

ДОСТОИНСТВО ЧТЕНИЯ ДВУХ, ИЛИ ТРЕХ, ИЛИ ЧЕТЫРЕХ АЯТОВ ИЗ КНИГИ АЛЛАХА

От   Укбы ибн Амира известно, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) говорил: "Если кто из вас отправится утром в мечеть и узнает или прочитает два аята из Книги Всемогущего и Великого Аллаха, то не лучше ли это двух верблюдиц; а если три аята – не лучше ли трех верблюдиц; а четыре аята -не лучше ли четырех; и любое число аятов не лучше ли будет такого же количества верблюдов?!"

Абу     Хурайра   сообщает,    что Посланник   Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: "Не захочет ли кто из вас, вернувшись к своей семье, найти   там   три   огромных   тучных верблюда?" Мы ответили – "да". Он сказал: "Три аята Корана, которые кто-то из вас прочтет в своей молитве, будут лучше ему, чем три огромных тучных верблюда."

ДОСТОИНСТВО ЧТЕНИЯ СТА АЯТОВ КОРАНА

От Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) известно, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: "Кто прочтет ночью сто аятов Корана, тот не будет записан в беспечные, а будет записан в набожные".

Тамим ад-Дари  сообщает,    что Посланник  Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)  сказал:   "Кто прочтет сто аятов ночью, тому записано будет служение Богу на протяжении всей ночи".

ДОСТОИНСТВО СОВЕРШЕНИЯ МОЛИТВЫ С ЧТЕНИЕМ ДЕСЯТИ ИЛИ СОТНИ АЯТОВ КОРАНА

От Абдаллаха ибн Амру ибн аль-Ас (да будет доволен им Аллах) известно, что Посланник  Аллаха (да благословит его Аллах   и приветствует) сказал: "Кто совершит молитву с десятью аятами, тот не будет записан в беспечные, а кто совершит  молитву с сотней аятов, тот записан будет в набожные, а тот, кто прочтет тысячи аятов, записан будет, как накопивший."

И   Абу   Хурайра передал слова Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), который сказал: "Кто    соблюдает   эти   предписанные молитвы,   тот   не будет записан в беспечные, а кто прочитает ночью сто аятов, тот записан будет в набожные."

Go to the Top