ദുല്‍ ഹജ്ജിലെ പത്ത് ദിവസങ്ങളുടെ ശ്രേഷ്ഠത

ലേഖനങ്ങള്‍ ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: ദുല്‍ ഹജ്ജിലെ പത്ത് ദിവസങ്ങളുടെ ശ്രേഷ്ഠത
ഭാഷ: റഷ്യന്‍
എഴുതിയ വ്യക്തി: ളമീര്‍ ഖൈറുദീന്‍
സംക്ഷിപ്തം: പുണ്യങ്ങളുടെ സീസണായി കണക്കാക്കുന്ന അതിനായി പ്രവാചകന്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച മഹത്തായ പ്രതിഫലം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത പ്രസ്തുത ദിവസങ്ങളുടെ ശ്രേഷ്ഠതകള്‍ വിവരിക്കുന്ന പ്രഭാഷണം.
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2008-01-13
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/73626
താഴെ വരുന്ന ഇനങ്ങള് വിഷയാടസ്ഥാനത്തില് ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടവ
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: റഷ്യന്‍ - അറബി - തായ്‌ - ബെങ്കാളി - ബോസ്നിയന്‍
സംക്ഷിപ്തങ്ങളുടെ വിവരണം

1. Всевышний Аллах поклялся этими днями в Священном Коране, а Его клятва является указанием на важность и великое благо, содержащееся в предмете клятвы. Так, Аллах говорит (перевод смысла): "Клянусь зарею! Клянусь десятью ночами!" (сура "Заря", аяты 1-2).

Передается, что Масрук и Мухаммад бин Ка'б считали, что слово ''аль-фаджр'' (заря) относится в данном аяте именно ко Дню Жертвоприношения, которому предшествует последняя из десяти ночей месяца зуль-хиджжа. Что касается слов ''десятью ночами'', то они, согласно Ибн Аббасу, Ибн аз-Зубайру, Муджахиду и другим знатокам Корана из ранних и поздних поколений, относятся к первым десяти дням месяца Зуль-Хиджжа. Приведя вышеупомянутые сообщения, Ибн Кясир сказал: "Это правильное мнение" ("Тафсир" Ибн Кясира, 8/413).

2. Праведные дела, совершенные в эти дни, наиболее любимы Аллахом.
Передают со слов Ибн Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими, что (однажды) Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
"В какие бы дни ни совершались праведные дела, больше всего Аллах любит (совершение их) в эти дни", - имея в виду (первые) десять дней (месяца Зуль-Хиджжа. Люди) спросили: "И даже Джихад на пути Аллаха?" (т.е. неужели даже джихад Аллах любит меньше, если он совершается в иное время?) (Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует,) сказал: "И даже джихад на пути Аллаха, если только (речь не идёт о) человеке, (который рисковал ради Аллаха) и собой, и своим имуществом и не принёс назад ни того, ни другого" (иначе говоря, если только речь не идёт о человеке, который был убит на поле битвы и стал мучеником). (Аль-Бухари).

3. Праведные дела, совершенные в эти дни, в наибольшей степени вознаграждаются Аллахом.
Передают со слов Ибн Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими, что Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
"Нет более достойного дела пред Аллахом и нет более великой награды (за него), чем праведное дело, совершенное в течение десяти дней Жертвоприношения (т.е. в течение девяти дней, предшествующих Празднику Жертвоприношения, и в 10-й день Зуль-Хиджжа, являющийся Праздником Жертвоприношения). Его спросили: "И даже Джихад на пути Аллаха?" (Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует,) сказал: И даже джихад на пути Аллаха, если только (речь не идёт о) человеке, (который рисковал ради Аллаха) и собой, и своим имуществом и не принёс назад ни того, ни другого" (Ад-Дарими, 1/357. Цепочка этого хадиса (иснад) является хорошей, как на то указал шейх аль-Албани в "Аль-Ирва'", 3/398).

4. Великое благо, заключенное в поминании Аллаха в эти дни.
Абдуллах ибн Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, передал, что Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
"Нет дней, более великих, нет дней, в которых дела, совершенные в них, были бы более любимыми Аллахом Всевышним, чем эти десять дней (Зуль-Хиджжа). Так почаще произносите в них слова тахлиля (т.е. ''Ля иляха илля-Ллах''), такбира (т.е. ''Аллаху Акбар'') и тахмида (т.е. ''Аль-хамду ли-Ллях'')" (Ахмад, 7/224. Ахмад Шакир указал на достоверность этого хадиса).

5. В эти дни совершается хадж, а после праздничной молитвы начинает совершаться обряд жертвоприношения.

6. Эти дни включают в себя День 'Арафа и День Жертвоприношения, достоинства которых будут отдельно разъяснены далее, ин ша'а-Ллах.

അനുബന്ധ വിഷയങ്ങള് ( 2 )
Go to the Top