അല്ലാഹുവിന്‍റെ തൃപ്തി

ഫത്‘വകള്‍ ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: അല്ലാഹുവിന്‍റെ തൃപ്തി
ഭാഷ: റഷ്യന്‍
മുഫ്‌തി: മുഹമ്മദ്‌ സ്വാലിഹ്‌ അല്‍-മുന്‍ജിദ്‌
സംക്ഷിപ്തം: അല്ലാഹുവിന് അടിമയെ കുറിച്ചുള്ള തൃപ്തി മനസ്സിലാക്കുന്നതെങ്ങിനെ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ശൈഖ് സ്വാലിഹ് മുനജിദ് നല്‍കുന്ന മറുപടി .
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2008-01-13
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/73621
താഴെ വരുന്ന ഇനങ്ങള് വിഷയാടസ്ഥാനത്തില് ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടവ
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: റഷ്യന്‍ - അറബി - തായ്‌ - ബെങ്കാളി - ബോസ്നിയന്‍ - തുര്‍കിഷ്‌
സംക്ഷിപ്തങ്ങളുടെ വിവരണം

Как человек может узнать о том, что Аллах им доволен?
 

Хвала Аллаху!

Один из признаков того, что Господь доволен своим рабом - это что Он приводит его к совершению благих поступков и удерживает его от дурных поступков. Это подтверждается словами Аллаха:

"Тем, кто следует прямым путем, Он увеличивает их приверженность прямому пути и дарует им богобоязненность." (Мухаммад, 47:17)

"А тех, которые сражаются ради Нас, Мы непременно поведем Нашими путями. Воистину, Аллах – с творящими добро!" (Аль-Анкабут, 29:69)

Но если человек испытывает затруднения, мешающие совершать благие дела, и сторониться запрещенного - да упасет нас от этого Аллах - тогда это признак того, что Аллах не доволен им.

Аллах также разъяснил в Своей Книге, что признаком довольства Аллаха Своим рабом и Его руководства служит то, что Он открывает его сердце для истинного руководства и истинной веры. А признаком заблуждения и удаленности от Прямого Пути является ощущение душевных страданий и сжатия в сердце.

Аллах говорит (перевод смысла):
"Кого Аллах желает наставить на прямой путь, тому Он раскрывает грудь для ислама, а кого Он желает ввести в заблуждение, тому Он сдавливает и сжимает грудь, словно тот забирается на небо. Так Аллах насылает скверну (или наказание) на тех, кто не верует."
(Аль-Анам, 6:125)

Комментируя аят "Кого Аллах желает наставить на прямой путь...", Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, сказал: "Он раскрывает его сердце для Таухида и Веры (в Аллаха)."
Тафсир Ибн Касир, 2/175

Другим признаком любви Аллаха к Своему рабу и Его довольства им служит то, что Он делает его любимым Своими рабами. Аль-Бухари (3209) и Муслим (2637) передали от Абу Хурайры что Пророк, мир ему и благословение от Аллаха, сказал: "Если Аллах испытывает любовь к рабу, Он обращается к Джибрилу (и говорит): "Поистине, Аллах любит такого-то, полюби же его и ты", (после чего) Джибрил (начинает) любить его, и Джибрил обращается к обитателям небес (со словами): "Поистине, Аллах любит такого-то, полюбите же его и вы", и обитатели небес (начинают) либить его, а потом ему оказывают хороший прием и на земле".

Ан-Навави сказал: слова "а потом ему оказывают хороший прием и на земле" означают то, что люди любят его и рады видеть его, поэтому их сердца склоняются к нему. Это говорится в другом хадисе: "и он находит любовь на земле".

А Аллах знает лучше!

Шейх Мухаммад Салих аль-Мунаджид

Go to the Top