പ്രാര്‍ത്ഥനകളില്‍ സംഭവിക്കുന്ന പിഴവുകള്‍

ലേഖനങ്ങള്‍ ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: പ്രാര്‍ത്ഥനകളില്‍ സംഭവിക്കുന്ന പിഴവുകള്‍
ഭാഷ: റഷ്യന്‍
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2008-01-13
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/73618
താഴെ വരുന്ന ഇനങ്ങള് വിഷയാടസ്ഥാനത്തില് ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടവ
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: റഷ്യന്‍ - അറബി - തായ്‌ - ബെങ്കാളി - ബോസ്നിയന്‍ - തുര്‍കിഷ്‌
സംക്ഷിപ്തങ്ങളുടെ വിവരണം

1. Чтобы мольба содержала нововведения или элементы ширка.

2. Пожелание смерти и выпрашивание её у Аллаха.

3. Просить ускорить наказание.

4. Просить того, что противоречит шариату, разуму или выходит за рамки привычного.

5. Просить о деле, которое уже свершилось и закончилось.

6. Просить то, о чём шариат сказал о его невозможности.

7. Просить против своей семьи, имущества или самого себя.

8. Просить греховного, наподобие того, чтобы кто-то был поражён совершением грехов.

9. Просить разрыва родственных связей.

10.  Просить распространения грехов.

11.  Концентрирование милости только на себе, наподобие слов : " О Аллах, прости только меня!" или " О Аллах, надели пропитанием одного меня".

12. Чтобы имам выделил одного себя в молитве, не упомянув молящихся за ним, если молитва коллективная.

13. Оставление этики в мольбе наподобие слов : " О Господь собак!" или " О Господь свиней и обезьян".

14. Взывать к Аллаху, совершая тем самым эксперимент и испытывая Аллаха. Наподобие того, кто говорит: "Я попрошу Аллаха, чтобы посмотреть даст Он мне ответ или нет".

15. Если цель мольбы порочная.

16. Чтобы раб Аллаха постоянно полагался на мольбы других и не просил сам.

17. Множество ошибок в мольбе, особенно меняющих смысл. Что же касается невежественного человека, непонимающего смысл, из-за незнания языка, то ему простительно.

18. Невнимательность в выборе подходящих имён и качеств Аллаха во время мольбы.

19. Упоминание ненужных подробнстей в мольбе, наподобие слов : " О Аллах! Прости нашим отцам, матерям, дедам, бабушкам, тёткам по матери и дядям по матери и т.д.,"- с подробным упоминанием родственников, соседей и т.п. Если же подробности находятся в здоровых рамках, то нет ничего страшного в них.

20. Отчаяние или слабая убеждённость в ответе на мольбы.

21. Призывать Аллаха именами, которые не упоминаются в Коране и Сунне.

22. Чрезмерно повышать голос.

23. Слова некоторых : " О Аллах! Я не прошу Тебя изменить судьбу, но прошу мягкости в ней".

24. Связывать ответ на мольбу с желанием Аллаха, наподобие слов : " О Аллах! Прости меня, если пожелаешь!" Обязательным является твёрдость в мольбе.

25. Притворный плач и повышение им голоса.

26. Чтобы имам не поднимал руки, когда он просит дождя в пятничной проповеди.

27. Удлинение мольбы во время кунута и мольба тем, что не соответствует её смыслу.

   И мир и благословение нашему пророку Мухаммаду, его семье и сподвижникам.    

Go to the Top