സ്ത്രീയുടെ സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലെ ഇണ

ഫത്‘വകള്‍ ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: സ്ത്രീയുടെ സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലെ ഇണ
ഭാഷ: റഷ്യന്‍
മുഫ്‌തി: മുഹമ്മദ്‌ സ്വാലിഹ്‌ അല്‍-മുന്‍ജിദ്‌
സംക്ഷിപ്തം: ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം വിവാഹിതയായ സ്ത്രീക്ക് സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലെ ഇണ ആരായിരിക്കുമെന്ന ചോദ്യത്തിന് ശൈഖ് മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹ് മുനജിദ് നല്‍കുന്ന മറുപടി.
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2008-01-13
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/73614
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: റഷ്യന്‍ - അറബി - തായ്‌ - ബെങ്കാളി - ബോസ്നിയന്‍ - തുര്‍കിഷ്‌
സംക്ഷിപ്തങ്ങളുടെ വിവരണം

С кем будет женщина в Раю, если при жизни у нее было несколько мужей, за которых она после смерти предыдущего выходила замуж?

Относительно этого вопроса ученые высказали три различных мнения.

Первое мнение состоит в том, что женщина будет в Раю с тем мужем, у которого был наилучший нрав. В доказательство сторонники этого мнения приводят следующий хадис: "Сообщается, что Умм Хабиба (да будет доволен ею Аллах) однажды спросила пророка (мир ему и благословение Аллаха): “С кем будет женщина в Раю, если при жизни у нее было два мужа?” На это пророк (мир ему и благословение Аллаха) ответил: «Она будет с тем, у кого был лучший нрав, о Умм Хабиба, ибо лучший нрав есть самое лучшее в мире этом и в мире ином!"

Этот хадис недостоверный, о чем сказали имамы Абу Хатим, Яхъя ибн Ма’ин, ан-Насаи, аль-Бухари, аль-Азди, ад-Даракутни, Ибн ‘Ади, аз-Захаби и мн. др. имамы.

(См. “ад-Ду’афа” 2/171, “ад-Джарху уа-тта’диль” 5/401, “аль-Камиль” 5/347).

В связи с тем, что данный хадис не является достоверным, это мнение не берется в расчет!

Второе мнение состоит в том, что женщина будет выбирать сама, с каким мужем она хочет быть. Однако это мнение вообще не опирается ни на что. Шейх аль-Мунаджид сказал: “Я не видел у сторонников этого мнения никакого доказательства!” (См. “Суаль уа джауаб” № 8068).

Из тех ученых, которые отдали предпочтение этому мнению был шейх Ибн Усаймин. Однако это мнение также не берется в расчет, поскольку не имеет под собой никакой основы!

И наконец, третье мнение и единственно правильное, на которое указывают доказательства, состоит в том, что женщина будет в Раю с тем мужем, кто был ее последним мужем в мире этом.

Сообщается, что Му’ауия после смерти Абу ад-Дарда посватался к Умм ад-Дарда (да будет доволен ими всеми Аллах), и она сказала: “Поистине, я слышала, как Абу ад-Дарда говорил, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Любая женщина, чей муж умер, и которая вышла замуж после него, будет с тем, кто был ее последним мужем!» Умм ад-Дарда сказала: “Я не хочу менять Абу д-Дарду на тебя” (ат-Табарани в “аль-Аусат” 3/275, аль-Асбахани в “ат-Табакъат” 4/36, аль-Хатыб в “ат-Тарих” 9/228) .

Также и от Аиши (да будет доволен ею Аллах)  сообщается, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Женщина будет женой последнего мужа». аль-Хараиты.

Эти хадисы имеют несколько путей передач, которые усиливают друг друга, в связи с чем, имам Абу аш-Шейх, хафиз ас-Суюты и шейх аль-Альбани подтвердили достоверность хадиса. (См. “ас-Сильсиля ас-сахиха” 1281 и «Сахихуль-джами’» 2704, 6691).

Также эти хадисы усиливаются сообщениями от сподвижников пророка (мир ему и благословение Аллаха). Сообщается, что Хузайфа (да будет доволен им Аллах) говорил своей жене: “Если ты желаешь быть моей женой в Раю, то не выходи замуж после моей смерти, ибо женщина в Раю будет с последним мужем. И именно по этой причине Аллах запретил женам пророка (мир ему и благословение Аллаха) выходить замуж после него, ибо они будут его женами в Раю!” (аль-Байхакъи в “ас-Сунан” 7/69) .

Также сообщается, что когда Асма хотела развестись с аз-Зубаиром, ее отец Абу Бакр (да будет доволен ими всеми Аллах) отговорил ее и сказал: “О доченька, терпи, ибо поистине, если у женщины был праведный муж, после смерти которого она замуж не выходила, то Аллах соберет их вместе в Раю!” (Ибн ‘Асакир 1/193) .

Заключение:

Шейх Салих аль-Мунаджид сказал: “Что касается того, что женщина будет с тем мужем, который обладал наилучшим нравом, то доказательство этого мнения не является достоверным. Мнение, которое состоит в том, что женщина будет выбирать сама между мужьями, вообще не имеет никакого доказательства. И мнение о том, что женщина будет с последним ее мужем ближе всего к истине, поскольку опирается на хадис Умм ад-Дарды, которая ссылается на пророка (мир ему и благословение Аллаха) и подкрепляется сообщениями от сподвижников: Хузайфы и Асмы”. (См. “Суаль уа джауаб” № 8068).

Go to the Top