කව්ම් ලූත්

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: කව්ම් ලූත්
භාෂාව: සිංහල
පරිවර්තනය: ජාසිම් බි දඉයාන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
කෙටි විස්තර: 1. අපි සාකච්ඡා කරන තරම ට එය බරපතළ එකක් ද?
2. මෙය ට ප්රරතිකර්මය කුමක් ද?
3. එයින් අප ආරක්ෂා ව ලබන්නේ කෙසේ ද?
4. එම පාපයෙන් සිදු වන ප්රලතිවිපාක හා අනතුරු කුමක් ද?
එකතු කළ දිනය: 2014-11-06
Short Link: http://IslamHouse.com/736002
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
කව්ම් ලූත්
517.5 KB
Open: කව්ම් ලූත්.pdf
2.
කව්ම් ලූත්
3.6 MB
Open: කව්ම් ලූත්.doc
Go to the Top