අල් කුර්ආනයේ මානව අයිතිවාසිකම්

ලිපි Card Assembly
මාතෘකාව: අල් කුර්ආනයේ මානව අයිතිවාසිකම්
භාෂාව: සිංහල
පරිවර්තනය: ජාසිම් බි දඉයාන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: “මානව හිමිකම් පිළිබඳ ව අල් කුර්ආනය පවසන කරුණු කිසිවක් තිබේ ද?“ යන ප්රආශ්නයට පිලිතුරු
එකතු කළ දිනය: 2014-11-05
Short Link: http://IslamHouse.com/735946
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි - අෆාර් - පෘතුගීසි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
අල් කුර්ආනයේ මානව අයිතිවාසිකම්
1004.9 KB
Open: අල් කුර්ආනයේ මානව අයිතිවාසිකම්.pdf
2.
අල් කුර්ආනයේ මානව අයිතිවාසිකම්
5 MB
Open: අල් කුර්ආනයේ මානව අයිතිවාසිකම්.doc
Go to the Top