දාඊවරුන්ට අවශ්ය් උතුම් ගුණාංග

පවර් පොයින්ට් Card Assembly
මාතෘකාව: දාඊවරුන්ට අවශ්ය් උතුම් ගුණාංග
භාෂාව: සිංහල
කර්තෘත්වය: ජාසිම් බි දඉයාන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
කෙටි විස්තර: අල්ලාහ්ගේ මාර්ගයට ජනතාවට ආරාධනා කරන දාඊ වරු සහ දඅවා සංවිධාන මුහුණ දෙන පීඩා සහ ඔවුන් වෙත තිබිය යුතු වැදගත් ගුණාංගයන් කිහිපයන්
එකතු කළ දිනය: 2014-10-15
Short Link: http://IslamHouse.com/733341
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 1 )
1.
දාඊවරුන්ට අවශ්ය් උතුම් ගුණාංග
925 KB
Open: දාඊවරුන්ට අවශ්ය් උතුම් ගුණාංග.ppt
Go to the Top