మస్జిదులో ప్రవేశించేటప్పుడు మరియు మస్జిదు నుండి బయటికి వచ్చేటప్పుడు చేసే దుఆలు

Go to the Top