ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಜರುಗುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ವರ್ಗೀಕರಣ ವಿಷಯ ಮಾಹಿತಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಜರುಗುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ: ಈ ಕಡತವು ಕಾಲಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ: ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ರಮದಾನ್ ತಿಂಗಳ ಕಡತಗಳು, ಶವ್ವಾಲ್ ತಿಂಗಳ ಕಡತಗಳು, ಹಜ್ಜ್ ಮತ್ತು ಉಮ್ರಃದ ಕಡತಗಳು, ಆಶೂರಾ ಮತ್ತು ಮುಹರ್ರಮ್ ತಿಂಗಳ ಕಡತಗಳು, ರಜಬ್ ತಿಂಗಳ ಮತ್ತು ಇಸ್ರಾ ಹಾಗೂ ಮಿಅರಾಜ್ ನ ಕಡತಗಳು, ಶಅಬಾನ್ ತಿಂಗಳ ಕಡತಗಳು, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆಯ ಕಡತಗಳು, ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದ ಕಡತಗಳು, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದರ ಮತ್ತು ಎಪ್ರಿಲ್ ಫೂಲ್ ನ ಕಡತಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕೊಂಡಿ: http://IslamHouse.com/731436
Go to the Top