ದಿಕ್ರ್ ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ(ಸ)ಯವರು ತೋರಿಸಿದ ಮಾದರಿ

Go to the Top