ദുല്‍ ഹജ്ജ് മാസത്തിലെ തുടക്കത്തില്‍ എട്ട് നോമ്പുകള്‍ അനുഷ്ഠിക്കല്‍

ഫത്‘വകള്‍ ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: ദുല്‍ ഹജ്ജ് മാസത്തിലെ തുടക്കത്തില്‍ എട്ട് നോമ്പുകള്‍ അനുഷ്ഠിക്കല്‍
ഭാഷ: റഷ്യന്‍
മുഫ്‌തി: മുഹമ്മദ്‌ സ്വാലിഹ്‌ അല്‍-മുന്‍ജിദ്‌
പ്രസാധകര്‍: ഇസ്’ലാമിക് കാള്‍ ആന്‍റ് ഗൈഡന്‍സ് സെന്‍റര്‍ - റബ്’വ
സംക്ഷിപ്തം: ദുല്‍ ഹജ്ജ് മാസത്തിലെ തുടക്കത്തില്‍ എട്ട് നോമ്പുകള്‍ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് ശൈഖ് മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹ് മുനജിദ് നല്‍കുന്ന മറുപടി.
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2008-01-09
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/72878
താഴെ വരുന്ന ഇനങ്ങള് വിഷയാടസ്ഥാനത്തില് ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടവ
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: റഷ്യന്‍ - അറബി - തായ്‌ - ബെങ്കാളി - ബോസ്നിയന്‍
കൂടെയുള്ള അറ്റാച്മെന്റ് ( 2 )
1.
Желательность поста в первые восемь дней месяца Зуль-Хиджжа
89 KB
: Желательность поста в первые восемь дней месяца Зуль-Хиджжа.pdf
2.
Желательность поста в первые восемь дней месяца Зуль-Хиджжа
644 KB
: Желательность поста в первые восемь дней месяца Зуль-Хиджжа.doc
സംക്ഷിപ്തങ്ങളുടെ വിവരണം

Как я знаю, паломнику нежелательно поститься в День ‘Арафа (9-ое Зуль-Хиджжа). А как расценивается соблюдение им поста в первых восьми днях месяца Зуль-Хиджжа?

Ответ:

Вся хвала принадлежит Аллаху!

Пост в первых восьми днях месяца Зуль-Хиджжа желателен и для паломника, и для других людей. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Нет таких дней, благие дела в которых были бы любимее для Аллаха, чем в эти десять дней!» Его спросили: «О Посланник Аллаха, даже если это джихад на пути Аллаха?» Посланник Аллаха, мир ему и благословение, ответил: «даже если это джихад на пути Аллаха, кроме как в том случае, когда человек выходит сам, со своим имуществом, однако ни он сам, ни его имущество от туда не возвращаются». Этот хадис приводят аль-Бухари (№ 969) и ат-Тирмизи (№ 757), со слов Ибн ‘Аббаса, да будет доволен Аллах им и его отцом.

В «маусу’ати-ль-фикхийа» (28/91) указано: «Специалисты по мусульманскому праву (фукаха’и) единогласно признали желательность поста в первых восьми днях месяца Зуль-ХиджжаМаликиты и шафи’иты утверждают, что для паломника также является сунной поститься в эти дни» — конец цитаты.

Автор «нихайат аль-мухтадж» (3/207) говорит: «Сунной является поститься восемь дней до Дня ‘Арафа, как об этом говорится в «ар-раудат». Это правило распространяется как на паломников, так и на других людей. Определённо не является сунной для паломника – поститься в День ‘Арафа. Наоборот, хоть у него и будет достаточно сил для поста, ему желательно не поститься в этот день. В этом для него следование за Посланником Аллаха, мир ему и благословение, и так у него будет больше сил, чтобы обращаться к Аллаху с мольбами» — конец цитаты.

А Аллах же знает лучше!

Go to the Top