රමදානින් පසුව කුමක් ද?

ලිපි Card Assembly
මාතෘකාව: රමදානින් පසුව කුමක් ද?
භාෂාව: සිංහල
පරිවර්තනය: ජාසිම් බි දඉයාන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
කෙටි විස්තර: රමදාන් මාසයෙන් අපි රැගෙන ආවේ කුමක් ද?
1.තරාවිහ් නැමදුම් තහජ්ජුද් නැමදුමක් (කියාම් අල් ලයිල්) බවට පත් කර ගත හැක.
2.සුන්නාහ් උපවාසයේ යෙදීම සඳහා අවස්ථාවන්.
3.අල් කුර්ආනය පාරායනය කිරීම
එකතු කළ දිනය: 2014-08-21
Short Link: http://IslamHouse.com/722797
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
රමදානින් පසුව කුමක් ද
436.1 KB
Open: රමදානින් පසුව කුමක් ද.pdf
2.
රමදානින් පසුව කුමක් ද
2.9 MB
Open: රමදානින් පසුව කුමක් ද.doc
Go to the Top