ఇంగ్లీషు అనువాదంతో సహా ఖుర్ఆన్ లోని చివరి పదవ భాగం పఠనం

ఆడియోలు విషయపు వివరణ
పేరు: ఇంగ్లీషు అనువాదంతో సహా ఖుర్ఆన్ లోని చివరి పదవ భాగం పఠనం
భాష: ఇంగ్లీష్
పఠించినకర్త: సయీద్ అల్ ఖామ్దీ
సంక్షిప్త వివరణ: ఇంగ్లీషు అనువాదంతో సహా ఖుర్ఆన్ చివరి పదవ భాగం వివరణ పఠనం - షేఖ్ సాద్ అల్ గామ్దీ కంఠస్వరంలో
చేర్చబడిన తేదీ: 2014-07-30
షార్ట్ లింకు: http://IslamHouse.com/721534
క్రింది విభజన ప్రకారం ఇది విషయపరంగా వర్గీకరించబడని వాటిని సంబోధిస్తున్నది
క్రింది భాషలలో ఇది అనువదించబడింది: ఇంగ్లీష్ - అరబిక్
దీనితో జతచేయబడిన విషయాలు ( 58 )
1.
Surah Al-Mujadilah ( She That Disputeth )
12.9 MB
: Surah Al-Mujadilah ( She That Disputeth ).mp3
2.
Surah Al-Hashr ( The Gathering )
11.7 MB
: Surah Al-Hashr ( The Gathering ).mp3
3.
Surah Al-Mumtahanah ( The Woman to be examined )
9.6 MB
: Surah Al-Mumtahanah ( The Woman to be examined ).mp3
4.
Surah As-Saff ( The Row )
5.7 MB
: Surah As-Saff ( The Row ).mp3
5.
Surah Al-Jumu’ah ( Friday )
4.4 MB
: Surah Al-Jumu’ah ( Friday ).mp3
6.
Surah Al-Munafiqoon ( The Hypocrites )
4.6 MB
: Surah Al-Munafiqoon ( The Hypocrites ).mp3
7.
Surah At-Taghabun ( Mutual Loss & Gain )
6.5 MB
: Surah At-Taghabun ( Mutual Loss & Gain ).mp3
8.
Surah At-Talaq ( The Divorce )
7.5 MB
: Surah At-Talaq ( The Divorce ).mp3
9.
Surah At-Tahrim ( The Prohibition )
6.8 MB
: Surah At-Tahrim ( The Prohibition ).mp3
10.
Surah Al-Mulk ( Dominion )
8.8 MB
: Surah Al-Mulk ( Dominion ).mp3
11.
Surah Al-Qalam ( The Pen )
8.5 MB
: Surah Al-Qalam ( The Pen ).mp3
12.
Surah Al-Haaqqah ( The Inevitable )
7.8 MB
: Surah Al-Haaqqah ( The Inevitable ).mp3
13.
Surah Al-Ma’arij (The Ways of Ascent )
6.4 MB
: Surah Al-Ma’arij (The Ways of Ascent ).mp3
14.
Surah Nooh
6.1 MB
: Surah Nooh.mp3
15.
Surah Al-Jinn ( The Jinn )
7.2 MB
: Surah Al-Jinn ( The Jinn ).mp3
16.
Surah Al-Muzzammil (The One wrapped in Garments)
5.5 MB
: Surah Al-Muzzammil (The One wrapped in Garments).mp3
17.
Surah Al-Muddaththir ( The One Enveloped )
7.1 MB
: Surah Al-Muddaththir ( The One Enveloped ).mp3
18.
Surah Al-Qiyamah ( The Resurrection )
4.5 MB
: Surah Al-Qiyamah ( The Resurrection ).mp3
19.
Surah Al-Insan ( Man )
6.8 MB
: Surah Al-Insan ( Man ).mp3
20.
Surah Al-Mursalat ( Those sent forth )
5.8 MB
: Surah Al-Mursalat ( Those sent forth ).mp3
21.
Surah An-Naba’ ( The Great News )
5.5 MB
: Surah An-Naba’ ( The Great News ).mp3
22.
Surah An-Nazi’at ( Those who Pull Out )
5.4 MB
: Surah An-Nazi’at ( Those who Pull Out ).mp3
23.
Surah Abasa ( He frowned )
4.5 MB
: Surah Abasa ( He frowned ).mp3
24.
Surah At-Takwir ( The Overthrowing )
3.1 MB
: Surah At-Takwir ( The Overthrowing ).mp3
25.
Surah Al-Infitar ( The Cleaving )
2.4 MB
: Surah Al-Infitar ( The Cleaving ).mp3
26.
Surah Al-Mutaffifin (Those Who Deal in Fraud)
5.1 MB
: Surah Al-Mutaffifin (Those Who Deal in Fraud).mp3
27.
Surah Al-Inshiqaq (The Splitting Asunder)
3.1 MB
: Surah Al-Inshiqaq (The Splitting Asunder).mp3
28.
Surah Al-Burooj ( The Big Stars )
3.2 MB
: Surah Al-Burooj ( The Big Stars ).mp3
29.
Surah At-Tariq ( The Night-Comer )
1.8 MB
: Surah At-Tariq ( The Night-Comer ).mp3
30.
Surah Al-A’la ( The Most High )
2 MB
: Surah Al-A’la ( The Most High ).mp3
31.
Surah Al-Ghashiya ( The Overwhelming )
2.7 MB
: Surah Al-Ghashiya ( The Overwhelming ).mp3
32.
Surah Al-Fajr ( The Dawn )
4 MB
: Surah Al-Fajr ( The Dawn ).mp3
33.
Surah Al-Balad ( The City )
2.2 MB
: Surah Al-Balad ( The City ).mp3
34.
Surah Ash-Shams ( The Sun )
1.8 MB
: Surah Ash-Shams ( The Sun ).mp3
35.
Surah Al-Layl ( The Night )
2.2 MB
: Surah Al-Layl ( The Night ).mp3
36.
Surah Ad-Dhuha ( The Forenoon )
1.3 MB
: Surah Ad-Dhuha ( The Forenoon ).mp3
37.
Surah As-Sharh ( The Opening Forth)
812.7 KB
: Surah As-Sharh ( The Opening Forth).mp3
38.
Surah At-Tin ( The Fig )
1.1 MB
: Surah At-Tin ( The Fig ).mp3
39.
Surah Al-’alaq ( The Clot )
1.9 MB
: Surah Al-’alaq ( The Clot ).mp3
40.
Surah Al-Qadr ( The Night of Decree )
825.4 KB
: Surah Al-Qadr ( The Night of Decree ).mp3
41.
Surah Al-Bayyinah ( The Clear Evidence )
2.6 MB
: Surah Al-Bayyinah ( The Clear Evidence ).mp3
42.
Surah Az-Zalzalah ( The Earthquake )
1.1 MB
: Surah Az-Zalzalah ( The Earthquake ).mp3
43.
Surah Al-’adiyat ( Those That Run )
1.3 MB
: Surah Al-’adiyat ( Those That Run ).mp3
44.
Surah Al-Qari’ah ( The Striking Hour )
1.2 MB
: Surah Al-Qari’ah ( The Striking Hour ).mp3
45.
Surah At-Takathur ( The piling Up )
994.3 KB
: Surah At-Takathur ( The piling Up ).mp3
46.
Surah Al-Asr ( The Time )
491.9 KB
: Surah Al-Asr ( The Time ).mp3
47.
Surah Al-Humazah ( The Slanderer )
1 MB
: Surah Al-Humazah ( The Slanderer ).mp3
48.
Surah Al-Fil ( The Elephant )
731.5 KB
: Surah Al-Fil ( The Elephant ).mp3
49.
Surah Quraish
675.1 KB
: Surah Quraish.mp3
50.
Surah Al-Ma’un ( Small Kindnesses )
859.6 KB
: Surah Al-Ma’un ( Small Kindnesses ).mp3
51.
Surah Al-Kauthor ( A River in Paradise)
401.3 KB
: Surah Al-Kauthor ( A River in Paradise).mp3
52.
Surah Al-Kafiroon ( The Disbelievers )
847.4 KB
: Surah Al-Kafiroon ( The Disbelievers ).mp3
53.
Surah An-Nasr ( The Help )
611.1 KB
: Surah An-Nasr ( The Help ).mp3
54.
Surah Al-Masad ( The Palm Fibre )
738.8 KB
: Surah Al-Masad ( The Palm Fibre ).mp3
55.
Surah Al-Ikhlas ( Sincerity )
431.1 KB
: Surah Al-Ikhlas ( Sincerity ).mp3
56.
Surah Al-Falaq ( The Daybreak )
656.8 KB
: Surah Al-Falaq ( The Daybreak ).mp3
57.
Surah An-Nas ( Mankind )
1.6 MB
: Surah An-Nas ( Mankind ).mp3
58.
Explanation of the Last Tenth of the Quran Followed By Rulings that Concern Every Muslim
మరిన్ని అంశాలు ( 2 )
Go to the Top