ഹജ്ജും ഉം’റയും-ഫിഖ്ഹു സുന്നയില്‍ നിന്നുള്ള സംക്ഷിപ്തം

ആഡിയോസ് ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: ഹജ്ജും ഉം’റയും-ഫിഖ്ഹു സുന്നയില്‍ നിന്നുള്ള സംക്ഷിപ്തം
ഭാഷ: ഫ്രെഞ്ച്‌
പ്രഭാഷകന്‍: അബ്ദുല്‍ അസീം ബിന്‍ ബദവി
പരിഭാഷകര്‍: യൂസുഫ് അബൂ അനസ്
പ്രസാധകര്‍: ഇസ്’ലാമിക് കാള്‍ ആന്‍റ് ഗൈഡന്‍സ് സെന്‍റര്‍ - റബ്’വ
സംക്ഷിപ്തം: ഇസ്ലാമിക കര്‍മ്മ ശാസ്ത്രത്തിലെ മഹത് ഗ്രന്ഥമാണ് ശൈഖ് അബ്ദുല്‍ അളീം ബദവിയുടെ പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥം.അതിന്‍റെ ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയിലുള്ള പരിഭാഷയാണിത്.
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2008-01-07
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/72121
താഴെ വരുന്ന ഇനങ്ങള് വിഷയാടസ്ഥാനത്തില് ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടവ
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: ഫ്രെഞ്ച്‌ - അറബി - ബെങ്കാളി - തായ്‌ - ബോസ്നിയന്‍
കൂടെയുള്ള അറ്റാച്മെന്റ് ( 13 )
1.
1. Al Wajiz73 : Chapitre de la garde des enfants – Le livre du Pèlerinage – La définition du Pèlerinage – Les mérites du Pèlerinage et de la 'Omra – Le jugement du Pèlerinage de l'enfant –Qu'est-ce que la capacité qui rend obligatoire le
23.7 MB
: 1. Al Wajiz73 : Chapitre de la garde des enfants – Le livre du Pèlerinage – La définition du Pèlerinage – Les mérites du Pèlerinage et de la 'Omra – Le jugement du  Pèlerinage de l'enfant –Qu'est-ce que la capacité qui rend obligatoire le.mp3
2.
2.Al Wajiz74 : Chapitre du Pèlerinage de l'enfant –Qu'est ce que la capacité qui rend obligatoire le Pèlerinage - Chapitre du Pèlerinage de la femme – Le Pèlerinage doit être fait au plus vite – Chapitre des « Al Mawaquites» - « Les Mawaqu
22.6 MB
: 2.Al Wajiz74 : Chapitre du  Pèlerinage de l'enfant –Qu'est ce que la capacité qui rend obligatoire le Pèlerinage - Chapitre du Pèlerinage de la femme – Le Pèlerinage doit être fait au plus vite – Chapitre des « Al Mawaquites» - « Les Mawaqu.mp3
3.
3.Al Wajiz75 : Chapitre du jugement de celui qui dépasse le Miqat sans être en état de sacralisation – Les trois façons d'accomplir le Pèlerinage - Chapitre du hadith de Jabir Ibn 'Abdillah – Qu'Allah l'agréé- sur la description du Pèlerinage
19.4 MB
: 3.Al Wajiz75 : Chapitre du jugement de celui qui dépasse le Miqat sans être en état de sacralisation – Les trois façons d'accomplir le Pèlerinage - Chapitre du hadith de Jabir Ibn 'Abdillah – Qu'Allah l'agréé- sur la description du Pèlerinage.mp3
4.
4.Al Wajiz76 : Chapitre du hadith de Jabir Ibn 'Abdillah – Qu'Allah l'agréé- sur la description du Pèlerinage du Prophète – Que la paix et le salut d'Allah soient sur lui-.
21.7 MB
: 4.Al Wajiz76 : Chapitre du hadith de Jabir Ibn 'Abdillah – Qu'Allah l'agréé- sur la description du Pèlerinage du Prophète – Que la paix et le salut d'Allah soient sur lui-..mp3
5.
5.Al Wajiz77 : Chapitre du hadith de Jabir Ibn 'Abdillah – Qu'Allah l'agréé- sur la description du Pèlerinage du Prophète – Que la paix et le salut d'Allah soient sur lui- Les recommandations à respecter avant, pendant et après l'état de sacral
20.3 MB
: 5.Al Wajiz77 : Chapitre du hadith de Jabir Ibn 'Abdillah – Qu'Allah l'agréé- sur la description du Pèlerinage du Prophète – Que la paix et le salut d'Allah soient sur lui- Les recommandations à respecter avant, pendant et après l'état de sacral.mp3
6.
6.Al Wajiz78 : Chapitre des recommandations avant l'entrée à La Mecque - Les recommandations durant le « Tawaf »( Tournées autour de la Ka'ba) – Les recommandations durant le « Sa'yi » ( allées et venues entre le mont Safa et le mont Marwa) –
18.1 MB
: 6.Al Wajiz78 : Chapitre des recommandations avant l'entrée à La Mecque - Les recommandations durant le « Tawaf »( Tournées autour de la Ka'ba) – Les recommandations durant le « Sa'yi » ( allées et venues entre le mont Safa et le mont Marwa) –.mp3
7.
7.Al Wajiz79 : Chapitre des piliers du pèlerinage – Les obligations du pèlerinage.
31.1 MB
: 7.Al Wajiz79 : Chapitre des piliers du pèlerinage – Les obligations du pèlerinage..mp3
8.
8.Al Wajiz80 : Chapitre des obligations du pèlerinage - Les conditions du Tawaf – Les conditions du Sa’yi .
33 MB
: 8.Al Wajiz80 : Chapitre des obligations du pèlerinage - Les conditions du Tawaf – Les conditions du Sa’yi ..mp3
9.
9.Al Wajiz81 : Chapitre des conditions du Sa’yi - Les actes interdits durant l’état de sacralisation.
22.8 MB
: 9.Al Wajiz81 : Chapitre des conditions du Sa’yi - Les actes interdits durant l’état de sacralisation..mp3
10.
10.Al Wajiz82 : Chapitre des actes interdits durant l’état de sacralisation. Les actes qui annulent le pèlerinage – les actes interdits dans l’enceinte des deux terres sacrées ( La Mecque et Médine)- L’expiation de celui qui a chassé en état
26.7 MB
: 10.Al Wajiz82 : Chapitre des actes interdits durant l’état de sacralisation. Les actes qui annulent le pèlerinage – les actes interdits dans l’enceinte des deux terres sacrées ( La Mecque et Médine)- L’expiation de celui qui a chassé en état.mp3
11.
11.Al Wajiz83 : Chapitre de l’expiation de celui qui a chassé en état de sacralisation ou dans l’enceinte des deux terres sacrées- L’expiation de celui qui a eu des rapports avec son épouse pendant le pèlerinage - Chapitre des différents sacri
27.5 MB
: 11.Al Wajiz83 : Chapitre de l’expiation de celui qui a chassé en état de sacralisation ou dans l’enceinte des deux terres sacrées- L’expiation de celui qui a eu des rapports avec son épouse pendant le pèlerinage - Chapitre des différents sacri.mp3
12.
12.Al Wajiz84 : Chapitre de la Omra – Les piliers de la Omra- Les obligations de la Omra – L’autorisation d’accomplir la Omra avant le pèlerinage – Le jugement sur le fait d’accomplir plusieurs Omra. Chapitre de la visite de Médine- Les mér
30 MB
: 12.Al Wajiz84 : Chapitre de la Omra – Les piliers de la Omra- Les obligations de la Omra – L’autorisation d’accomplir la Omra avant le pèlerinage – Le jugement sur le fait d’accomplir plusieurs Omra. Chapitre de la visite de Médine- Les mér.mp3
13.
13.Al Wajiz85 : Chapitre des comportements à adopter à l’intérieur de la Mosquée et lors de la visite de la tombe du prophète que la paix et la bénédiction d’Allah soient sur lui - La mosquée de Kouba – Le cimetière « Al Baqi’ » et la
20 MB
: 13.Al Wajiz85 :  Chapitre des comportements à adopter à l’intérieur de la Mosquée et lors de la visite de la tombe du prophète que la paix et la bénédiction d’Allah soient sur lui -  La mosquée de Kouba – Le cimetière « Al Baqi’ » et la.mp3
Go to the Top