പ്രസിദ്ധ ഖാരി മുഹമ്മദ് ഇവാദ് ഹര്ബാവിയുടെ ഖുര്ആന് പാരായണം

വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍ ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: പ്രസിദ്ധ ഖാരി മുഹമ്മദ് ഇവാദ് ഹര്ബാവിയുടെ ഖുര്ആന് പാരായണം
പാരായണം ചെയ്ത വ്യക്തി: മുഹമ്മദ് ഇവാദ് അല്‍ ഹര്‍ബ്ബാവി
പ്രസാധകര്‍: www.islamway.com
സംക്ഷിപ്തം: പ്രസിദ്ധ ഖാരി മുഹമ്മദ് ഇവാദ് ഹര്ബാവിയുടെ ഖുര്ആന് പാരായണം.
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2014-07-10
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/717513
കൂടെയുള്ള അറ്റാച്മെന്റ് ( 114 )
1.
സൂറ: ഫാതിഹ
372 KB
: സൂറ: ഫാതിഹ.mp3
2.
സൂറ: ബഖറ
49.7 MB
: സൂറ: ബഖറ.mp3
3.
സൂറ: ആലു ഇംറാന്‍
26.8 MB
: സൂറ: ആലു ഇംറാന്‍.mp3
4.
സൂറ:ന്നിസാഅ്‌
27.5 MB
: സൂറ:ന്നിസാഅ്‌.mp3
5.
സൂറ: മാഇദ
21.6 MB
: സൂറ: മാഇദ.mp3
6.
സൂറ: അന്‍ആം
23.2 MB
: സൂറ: അന്‍ആം.mp3
7.
സൂറ: അഅ്‌റാഫ്‌
25.5 MB
: സൂറ: അഅ്‌റാഫ്‌.mp3
8.
സൂറ: അന്‍ഫാല്‍
9.4 MB
: സൂറ: അന്‍ഫാല്‍.mp3
9.
സൂറ: തൗബ:
18.1 MB
: സൂറ: തൗബ:.mp3
10.
സൂറ: യൂനുസ്‌
13.5 MB
: സൂറ: യൂനുസ്‌.mp3
11.
സൂറ: ഹൂദ്‌
14.4 MB
: സൂറ: ഹൂദ്‌.mp3
12.
സൂറ: യൂസുഫ്‌
13.5 MB
: സൂറ: യൂസുഫ്‌.mp3
13.
സൂറ: റഅ്‌ദ്‌
6.5 MB
: സൂറ: റഅ്‌ദ്‌.mp3
14.
സൂറ: ഇബ്‌റാഹീം.
6.5 MB
: സൂറ: ഇബ്‌റാഹീം..mp3
15.
സൂറ: ഹിജ്‌റ്‌
5.1 MB
: സൂറ: ഹിജ്‌റ്‌.mp3
16.
സൂറ: നഹ്‌ല്‍
13.2 MB
: സൂറ: നഹ്‌ല്‍.mp3
17.
സൂറ: ഇസ്‌റാഅ്‌
10.6 MB
: സൂറ: ഇസ്‌റാഅ്‌.mp3
18.
സൂറ: അല്‍ കഹ്ഫ്‌
11 MB
: സൂറ: അല്‍ കഹ്ഫ്‌.mp3
19.
സൂറ: മര്‍യം
6.3 MB
: സൂറ: മര്‍യം.mp3
20.
സൂറ: ത്വാഹാ
8.1 MB
: സൂറ: ത്വാഹാ.mp3
21.
സൂറ: അന്‍ബിയാ
18.1 MB
: സൂറ: അന്‍ബിയാ.mp3
22.
സൂറ: ഹജ്ജ്‌
7.9 MB
: സൂറ: ഹജ്ജ്‌.mp3
23.
സൂറ: മുഅ്‌മിനൂന്‍
9.8 MB
: സൂറ: മുഅ്‌മിനൂന്‍.mp3
24.
സൂറ: നൂര്‍
5.9 MB
: സൂറ: നൂര്‍.mp3
25.
സൂറ: ഫുര്‍ഖാന്‍
10.1 MB
: സൂറ: ഫുര്‍ഖാന്‍.mp3
26.
സൂറ: ശുഅറാ
8 MB
: സൂറ: ശുഅറാ.mp3
27.
സൂറ: നംല്‌
8 MB
: സൂറ: നംല്‌.mp3
28.
സൂറ: ഖസസ്‌
9.5 MB
: സൂറ: ഖസസ്‌.mp3
29.
സൂറ: അന്‍കബൂത്‌
7.3 MB
: സൂറ: അന്‍കബൂത്‌.mp3
30.
സൂറ: റൂം
5.9 MB
: സൂറ: റൂം.mp3
31.
സൂറ: ലുഖ്മാന്‍
4 MB
: സൂറ: ലുഖ്മാന്‍.mp3
32.
സൂറ: സജദ:
2.7 MB
: സൂറ: സജദ:.mp3
33.
സൂറ: അഹ്സാബ്‌
9.5 MB
: സൂറ: അഹ്സാബ്‌.mp3
34.
സൂറ: സബഅ്‌
6.2 MB
: സൂറ: സബഅ്‌.mp3
35.
സൂറ: ഫാത്വിര്‍
5.8 MB
: സൂറ: ഫാത്വിര്‍.mp3
36.
സൂറ: യാസീന്‍
5.5 MB
: സൂറ: യാസീന്‍.mp3
37.
സൂറ: സ്വാഫാത്ത്
7.1 MB
: സൂറ: സ്വാഫാത്ത്.mp3
38.
സൂറ: സ്വാദ്
5.3 MB
: സൂറ: സ്വാദ്.mp3
39.
സൂറ: സുമര്‍
8.4 MB
: സൂറ: സുമര്‍.mp3
40.
സൂറ: ഗാഫിര്‍
8.6 MB
: സൂറ: ഗാഫിര്‍.mp3
41.
സൂറ: ഫുസ്സിലത്ത്
5.9 MB
: സൂറ: ഫുസ്സിലത്ത്.mp3
42.
സൂറ: ഷൂറാ
6.8 MB
: സൂറ: ഷൂറാ.mp3
43.
സൂറ: സുഖ്റുഫ്
6.7 MB
: സൂറ: സുഖ്റുഫ്.mp3
44.
സൂറ: ദുഖാന്‍
3 MB
: സൂറ: ദുഖാന്‍.mp3
45.
സൂറ: ജാഥിയ
3.4 MB
: സൂറ: ജാഥിയ.mp3
46.
സൂറ: അഹ്ഖാഫ്
4.4 MB
: സൂറ: അഹ്ഖാഫ്.mp3
47.
സൂറ: മുഹമ്മദ്
3.9 MB
: സൂറ: മുഹമ്മദ്.mp3
48.
സൂറ: ഫത്‌ഹ്‌
4 MB
: സൂറ: ഫത്‌ഹ്‌.mp3
49.
സൂറ: ഹുജറാത്ത്
2.6 MB
: സൂറ: ഹുജറാത്ത്.mp3
50.
സൂറ: ഖാഫ്
2.5 MB
: സൂറ: ഖാഫ്.mp3
51.
സൂറ: ദ്ദാരിയാത്ത്
2.5 MB
: സൂറ: ദ്ദാരിയാത്ത്.mp3
52.
സൂറ: ത്വൂര്‍
2.2 MB
: സൂറ: ത്വൂര്‍.mp3
53.
സൂറ:ന്നജ്മ്
2.4 MB
: സൂറ:ന്നജ്മ്.mp3
54.
സൂറ: ഖമര്‍
2.4 MB
: സൂറ: ഖമര്‍.mp3
55.
സൂറ: റഹ്മാന്‍
3 MB
: സൂറ: റഹ്മാന്‍.mp3
56.
സൂറ: വാഖിഅ
2.9 MB
: സൂറ: വാഖിഅ.mp3
57.
സൂറ:ഹദീദ്
3.8 MB
: സൂറ:ഹദീദ്.mp3
58.
സൂറ: മുജാദല
3.6 MB
: സൂറ: മുജാദല.mp3
59.
സൂറ: ഹഷര്‍
3.4 MB
: സൂറ: ഹഷര്‍.mp3
60.
സൂറ: മുംതഹിന
2.8 MB
: സൂറ: മുംതഹിന.mp3
61.
സൂറ: സ്വഫ്
1.6 MB
: സൂറ: സ്വഫ്.mp3
62.
സൂറ: ജുമുഅ
1.2 MB
: സൂറ: ജുമുഅ.mp3
63.
സൂറ: മുനാഫിഖൂം
1.4 MB
: സൂറ: മുനാഫിഖൂം.mp3
64.
സൂറ: തഗാബുന്‍
1.9 MB
: സൂറ: തഗാബുന്‍.mp3
65.
സൂറ:ത്വലാഖ്
2.2 MB
: സൂറ:ത്വലാഖ്.mp3
66.
സൂറ: തഹ് രീം
1.9 MB
: സൂറ: തഹ് രീം.mp3
67.
സൂറ: മുല്‍ക്
2.3 MB
: സൂറ: മുല്‍ക്.mp3
68.
സൂറ: ഖലം
2.3 MB
: സൂറ: ഖലം.mp3
69.
സൂറ: ഹാഖ്ഖ
2 MB
: സൂറ: ഹാഖ്ഖ.mp3
70.
സൂറ: മആരിജ്
1.6 MB
: സൂറ: മആരിജ്.mp3
71.
സൂറ: നൂഹ്
1.6 MB
: സൂറ: നൂഹ്.mp3
72.
സൂറ: ജിന്ന്
2 MB
: സൂറ: ജിന്ന്.mp3
73.
സൂറ: മുസ്സമ്മില്‍
1.4 MB
: സൂറ: മുസ്സമ്മില്‍.mp3
74.
സൂറ: മുദ്ദസിര്‍
1.8 MB
: സൂറ: മുദ്ദസിര്‍.mp3
75.
സൂറ: ഖിയാമ
1.1 MB
: സൂറ: ഖിയാമ.mp3
76.
സൂറ: ഇന്‍സാന്‍
1.7 MB
: സൂറ: ഇന്‍സാന്‍.mp3
77.
സൂറ: മുര്‍സലാത്
1.4 MB
: സൂറ: മുര്‍സലാത്.mp3
78.
സൂറ: നബഹ്
1.2 MB
: സൂറ: നബഹ്.mp3
79.
സൂറ: നാസിആത്ത്
1.2 MB
: സൂറ: നാസിആത്ത്.mp3
80.
സൂറ: അബസ
1007.4 KB
: സൂറ: അബസ.mp3
81.
സൂറ: തക് വീര്‍
733.7 KB
: സൂറ: തക് വീര്‍.mp3
82.
സൂറ: ഇന്‍ഫിത്വാര്‍
583 KB
: സൂറ: ഇന്‍ഫിത്വാര്‍.mp3
83.
സൂറ: മുത്വഫ്ഫിഫീന്‍
1.2 MB
: സൂറ: മുത്വഫ്ഫിഫീന്‍.mp3
84.
സൂറ: ഇന്‍ഷിഖാഖ്
748.7 KB
: സൂറ: ഇന്‍ഷിഖാഖ്.mp3
85.
സൂറ: ബുറൂജ്
817.6 KB
: സൂറ: ബുറൂജ്.mp3
86.
സൂറ: ത്വാരിഖ്
572.6 KB
: സൂറ: ത്വാരിഖ്.mp3
87.
സൂറ: അഹ് ലാ
584.4 KB
: സൂറ: അഹ് ലാ.mp3
88.
സൂറ: ഗാഷിയ
748.4 KB
: സൂറ: ഗാഷിയ.mp3
89.
സൂറ: ഫജ് റ്
1.1 MB
: സൂറ: ഫജ് റ്.mp3
90.
സൂറ: ബലദ്
632.8 KB
: സൂറ: ബലദ്.mp3
91.
സൂറ: ശംസ്
466.6 KB
: സൂറ:   ശംസ്.mp3
92.
സൂറ: ലൈല്‍
609.2 KB
: സൂറ: ലൈല്‍.mp3
93.
സൂറ: ദ്വുഹാ
339.8 KB
: സൂറ: ദ്വുഹാ.mp3
94.
സൂറ: ശര്‍ഹ്
217.1 KB
: സൂറ: ശര്‍ഹ്.mp3
95.
സൂറ: ത്തീന്‍
298.5 KB
: സൂറ: ത്തീന്‍.mp3
96.
സൂറ: അലഖ്
533.5 KB
: സൂറ: അലഖ്.mp3
97.
സൂറ: ഖദ് റ്
235.5 KB
: സൂറ: ഖദ് റ്.mp3
98.
സൂറ: ബയ്യിന
668.2 KB
: സൂറ: ബയ്യിന.mp3
99.
സൂറ: സല്‍ സല
308.2 KB
: സൂറ: സല്‍ സല.mp3
100.
സൂറ: ആദിആത്ത്
337.3 KB
: സൂറ: ആദിആത്ത്.mp3
101.
സൂറ: ഖരിഅ
309.1 KB
: സൂറ: ഖരിഅ.mp3
102.
സൂറ: തകാസുര്‍
269.8 KB
: സൂറ: തകാസുര്‍.mp3
103.
സൂറ: അസ്വര്‍
136.2 KB
: സൂറ: അസ്വര്‍.mp3
104.
സൂറ: ഹുമസ
274.8 KB
: സൂറ: ഹുമസ.mp3
105.
സൂറ: ഫീല്‍
216 KB
: സൂറ: ഫീല്‍.mp3
106.
സൂറ: ഖുറൈശ്
186.2 KB
: സൂറ: ഖുറൈശ്.mp3
107.
സൂറ: മാഊന്‍
231 KB
: സൂറ: മാഊന്‍.mp3
108.
സൂറ: കൌസര്‍
115.5 KB
: സൂറ: കൌസര്‍.mp3
109.
സൂറ: കാഫിറൂന്‍
243.9 KB
: സൂറ: കാഫിറൂന്‍.mp3
110.
സൂറ: നസ്വര്‍
159.1 KB
: സൂറ: നസ്വര്‍.mp3
111.
സൂറ: മസദ്
200 KB
: സൂറ: മസദ്.mp3
112.
സൂറ: ഇഖ്’ലാസ്വ്
113.7 KB
: സൂറ: ഇഖ്’ലാസ്വ്.mp3
113.
സൂറ: ഫലഖ്
173.7 KB
: സൂറ: ഫലഖ്.mp3
114.
സൂറ: ന്നാസ്
274.8 KB
: സൂറ: ന്നാസ്.mp3
Go to the Top