ശമ്പളത്തിന്‍റെ സകാത്ത്

ഫത്‘വകള്‍ ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: ശമ്പളത്തിന്‍റെ സകാത്ത്
ഭാഷ: തുര്‍കിഷ്‌
മുഫ്‌തി: മുഹമ്മദ്‌ സ്വാലിഹ്‌ അല്‍-മുന്‍ജിദ്‌
പരിഭാഷകര്‍: മുഹമ്മദ് മുസ്ലിം ഷാഹീന്‍
പ്രസാധകര്‍: ഇസ്’ലാമിക് കാള്‍ ആന്‍റ് ഗൈഡന്‍സ് സെന്‍റര്‍ - റബ്’വ
സംക്ഷിപ്തം: ശമ്പളത്തിന്‍റെ സകാത്ത് നല്‍കേണ്ടതിനെ സംബന്ധിച്ചും അതിന്‍റെ കണക്കുകളെ സംബന്ധിച്ചും ശൈഖ് മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹ് മുനജിദ് വിവരിക്കുന്നു.
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2008-01-04
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/71365
താഴെ വരുന്ന ഇനങ്ങള് വിഷയാടസ്ഥാനത്തില് ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടവ
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: തുര്‍കിഷ്‌ - അറബി - ബെങ്കാളി - തായ്‌ - ബോസ്നിയന്‍ - ഉസ്ബക്‌
കൂടെയുള്ള അറ്റാച്മെന്റ് ( 2 )
1.
MEMURUN MAAŞINA ZEKÂT DÜŞER Mİ?
62.9 KB
: MEMURUN MAAŞINA ZEKÂT DÜŞER Mİ?.pdf
2.
MEMURUN MAAŞINA ZEKÂT DÜŞER Mİ?
578 KB
: MEMURUN MAAŞINA ZEKÂT DÜŞER Mİ?.doc
സംക്ഷിപ്തങ്ങളുടെ വിവരണം

Hamd, yalnızca Allah'adır. Salât ve selâm da Peygamberimiz Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'edir.

Her kim, aylık maaşını âilesine veya başka bir yere harcıyor ve ayın sonu gelmeden maaşı bitiyor ve maaşından bir şey biriktiremiyorsa, ona zekât gerekmez. Çünkü zekâtın verilebilmesi için, nisab miktarına ulaşan malın üzerinden bir tam hicrî yılın geçmesi gerekir.

İnsanların çoğu maaş ile çalıştıklarına göre, maaşların zekâtını nasıl çıkarmak gerekir? Bunu onlara açıklamak gerekir:

Memur, maaşının zekâtını nasıl çıkarması gerekir?

Birincisi şekil:

Bir memur, maaşının hepsini harcar ve maaşından bir şey biriktiremezse, kendisine zekât gerekmez.

İkinci şekil:

Bir memur maaşının belirli bir kısmını, bazen fazla, bazen de az biriktiriyorsa, bu durumda malının zekâtını nasıl hesaplamalıdır?

Cevap:

Eğer zekâtının hakkını iyice araştırıyor ve malındaki vermesi gereken zekâtı hak eden kimseden başkasına vermeme konusunda gayret ve kararlı ise, bu takdirde kazancı için bir hesap tablosu çizer. Eline geçen her meblağı, eline geçtiği günden başlayarak bu tabloya kaydeder ve eline geçtiği tarihin üzerinden bir tam hicrî yıl geçen her ayın meblağının zekâtını ayrı olarak çıkarır verir.

Eğer rahatlamak ve cömertlik yolunu izlemek ve kalben müsterih olmak istiyorsa,  fakirleri ve diğer zekât verilmesi gereken yerleri kendi nefsine tercih ederek eline geçen ilk meblağın üzerinden bir tam hicrî yıl geçtikten sonra onunla birlikte diğer meblağların hepsinin zekâtını birlikte çıkarır verir. Bu, onun için daha büyük sevap ve daha yüksek derece kazanmasına, kendisi için daha rahat olmasına ve fakirlerin, yoksulların ve zekât verilmesi gereken yerlerin haklarının daha iyi gözetilmesine vesile olur.Bu şekildeki zekât, henüz üzerinden bir tam hicrî yıl geçmeden verildiği için, muaccel zekât (zamanı gelmeden önce verilen zekât) olur.[1]

Bunun örneği:

Bir kimse, Muharrem ayının maaşını aldıktan sonra 1000 riyal biriktirir, ardından Safer ayı ve diğer ayların maaşlarını biriktirirse,bir sonraki yılın Muharrem ayı geldiğinde elindeki bütün paraları toplar, sonra da zekâtını çıkarır verir.

Yine de en iyisini Allah Teâlâ bilir.[1]  İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Fetvâları, cilt: 9, sayfa: 280

Go to the Top