മലമൂത്ര വിസര്‍ജ്ജന മര്യാദകള്‍

ലേഖനങ്ങള്‍ ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: മലമൂത്ര വിസര്‍ജ്ജന മര്യാദകള്‍
ഭാഷ: ഫ്രെഞ്ച്‌
എഴുതിയ വ്യക്തി: മുഹമ്മദ്‌ സ്വാലിഹ്‌ അല്‍-മുന്‍ജിദ്‌
പരിശോധകര്‍: അബൂ ഹംസത്തുല്‍ ജര്‍മ്മനി
പ്രസാധകര്‍: www.islam-qa.com - ഇസ്’ലാമിക് കാള്‍ ആന്‍റ് ഗൈഡന്‍സ് സെന്‍റര്‍ - റബ്’വ
സംക്ഷിപ്തം: മലമൂത്ര വിസര്‍ജ്ജന മര്യാദകള്‍
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2008-01-02
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/70894
താഴെ വരുന്ന ഇനങ്ങള് വിഷയാടസ്ഥാനത്തില് ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടവ
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: ഫ്രെഞ്ച്‌ - അറബി - ബെങ്കാളി - തായ്‌ - ബോസ്നിയന്‍ - ഉസ്ബക്‌ - തുര്‍കിഷ്‌
കൂടെയുള്ള അറ്റാച്മെന്റ് ( 2 )
1.
Les règles de faire ses besoins naturels
193.2 KB
: Les règles de faire ses besoins naturels.pdf
2.
Les règles de faire ses besoins naturels
1.2 MB
: Les règles de faire ses besoins naturels.doc
സംക്ഷിപ്തങ്ങളുടെ വിവരണം

Au nom d’Allah l’Infiniment Mis ricordieux, le Tr s Mis ricordieux

Question    

Quelles sont les r gles concernant la mani re de faire ses besoins naturels ?

R ponse

 

Louange   Allah

Avant tout, je vous remercie pour votre question qui montre votre effort pour conna tre ce qui est mal afin de l’ viter. Nous sommes contents (de votre question) et nous nous efforcerons de vous donner tous les d tails afin de r pondre   ce que vous avez demand .

Parmi les grandeurs de la Charia est qu’elle n’a laiss  aucun bien, aussi infime soit-il, sans le montrer et l’ordonner. Elle interdit le mal, petit ou grand, comme elle demande de l’ viter. Elle rev t ainsi un aspect complet dans sa diversit . Ceci a suscit  l’ tonnement des non-musulmans, et a attir  leur admiration pour cette religion. Les m cr ants disaient   Salman al-Farissi :   Votre Proph te (b n diction et salut soient sur lui) vous a tout enseign , m me la mani re de faire vos besoins ?  . Salman a r pondu :   Bien s r que oui ! On nous a interdit de nous orienter vers la Qibla (direction de La Mecque) en faisant les besoins naturels ou en urinant.   (Rapport  par at-Tirm dhi, n 16 et qualifi  par lui de bon et authentique et cit  par Mouslim et d’autres).

Il se trouve dans la Charia beaucoup de r gles r gissant les besoins naturels. En voici quelques-unes :

1) Ne pas s’orienter vers la Qibla en urinant ou en allant aux selles, parce qu’elle marque la direction vers laquelle on se tourne pendant l’accomplissement de la pri re des musulmans. On entend par La Kaaba (de La Mecque), le monument  rig  par Ibrahim (sur lui la paix) sur l’ordre d’Allah. Ceci revient   respecter la direction de la pri re (des musulmans) et   magnifier les rites d’Allah. Le Proph te (b n diction et salut soient sur lui) a dit que :   Si quelqu’un s’assoit pour satisfaire ses besoins naturels, qu’il ne s’oriente pas vers la Qibla, ni n’y oriente son dos.   (Rapport  par Mouslim 389).

2) Ne pas toucher son sexe avec la main droite en urinant. Ceci est fond  sur la parole du Proph te (b n diction et salut soient sur lui) :   lorsque l’un d’entre vous urine, qu’il ne tienne pas son sexe par la main droite, qu’il ne fasse pas sa toilette par la main droite et qu’il ne respire pas dans un r cipient.   (Rapport  par Boukhari, 150).

3) Ne pas essuyer la souillure par la main droite, mais utiliser la main gauche. Ceci est fond  sur ce hadith :   Si quelqu’un d’entre vous nettoie son sexe, qu’il ne le fasse pas par la main droite.   (Rapport  par Boukhari, 5199) et un hadith rapport  par Hafsa (qu’Allah l’agr e), l’ pouse du Proph te (b n diction et salut soient sur lui) qui dit que ce dernier utilisait sa main droite pour manger, boire, faire ses ablutions, porter ses v tements, pour prendre et donner, alors qu’il employait sa main gauche pour des actes autres que ceux-l . (Rapport  par l’imam Ahmad et cit  dans Sahih Al-Djami  , 4912). D’apr s Abou Hourayra qu’Allah l’agr e, le Messager d’Allah (b n diction et salut soient sur lui) a dit :   Quand l’un d’entre vous nettoie ses souillures, qu’il ne le fasse pas avec la main droite, mais avec la main gauche.   (Rapport  par Ibn Madja, 308 et cit  dans Sahih Al-Djami ’,322).

4) Selon la Sounnah, les besoins naturels doivent  tre fait assis pr s de la terre, parce que cela est plus d cent, plus s curisant, plus apte    viter l’int ress  d’ tre atteint par les gouttes d’urine. On peut le faire debout, si on est s r que rien ne nous atteindra.

5) On doit se cacher du regard des gens au moment des selles. Le Proph te (b n diction et salut soient sur lui) pr f rait se cacher, pour faire ses besoins naturels, derri re un mur ou un tronc de palmier (une butte ou un mur de jardin). (Rapport  par Mouslim 517).

Si un homme qui veut faire ses besoins naturels se trouve dans un espace d couvert et ne dispose d’aucun moyen pour se cacher, alors qu’il s’ loigne de ceux qui sont autour de lui. A ce propos, Al Moughira ibn Shou’ba dit :   J’ai  t  en voyage avec le Proph te (b n diction et salut soient sur lui). Quand il a voulu faire ses besoins naturels, il s’est  loign  loin du chemin.   (Rapport  par At-Tarmidh  et qualifi  de bon.) Abdou ar-Rahmane ibn Abi Qurad a dit :   Je suis sorti avec le Proph te (b n diction et salut soient sur lui) en plein air ; mais, lorsqu’il voulait faire ses besoins, il s’est  loign .   (Rapport  par an-Niassa  16, et cit  dans  Sahih Al-Djami   4652)

6) Il est pr f rable de ne pas sortir son sexe avant d’ tre proche de la terre, parce que cela est plus d cent. A ce propos, Anas qu’Allah l’agr e dit :   Lorsque le Proph te (b n diction et salut soient sur lui) voulait faire ses besoins, il ne soulevait ses v tements que lorsqu’il s’approchait du sol.   (Rapport  aussi par at-Tarmidh  dans Sahih Al-Djami ’ 4625).

Celui qui se trouve dans les toilettes n’enl ve ses habits qu’apr s avoir ferm  la porte pour se cacher du regard des gens.

Ainsi, noble fr re, tu te rends compte   la lumi re de ce qui pr c de, que ce que font beaucoup de gens en Europe et ailleurs, en urinant dans les toilettes publiques dans les urinoirs non dissimul s, est en contradiction avec la morale, la politesse, la pudeur et les bonnes mani res et tout esprit saint le rejette cat goriquement.

En effet, comment peut-on exhiber son sexe, cet organe qu’Allah a cach  entre les deux jambes, pour faire ses besoins naturels ?!  Il nous a demand  de le cacher et cette dissimulation est accept e dans le for int rieur de tous ceux dont l’esprit est saint. Il est fondamentalement interdit de construire des toilettes malsaines de cette sorte o  les uns et les autres se voient en urinant en divergeant ainsi avec certains animaux qui se cachent en urinant ou allant aux selles.

7) Parmi les r gles que la Charia enseigne aux musulmans, figurent des invocations pr cises   r citer en entrant et en sortant des toilettes. Le Proph te (b n diction et salut soient sur lui) nous a enseign  de dire au moment d’entrer aux toilettes :   Au nom d’Allah, je cherche refuge aupr s de Toi contre les mauvais (djinns) et les mauvaises (djinns).     "  " بسم الله ، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائثil demande ainsi   Allah de le prot ger contre tout mal et contre les d mons m les et femelles.   En sortant, il demande pardon   Allah en disant :   Votre pardon, Allah.  غفرانك"

8) Se donner la peine d’enlever la souillure, apr s s’ tre essuy . Ceci vise   se conformer   la parole du Proph te (b n diction et salut soient sur lui), avertissant de ne pas n gliger la purification de l’urine :   Le plus fr quent ch timent dans la tombe est d    l’urine.    (Rapport  par Ibn M dja, 342 dans Sahih Al - Djami, 1202).

Ibn Abass (qu’Allah l’agr e) a dit que le Proph te (b n diction et salut soient sur lui) a travers  deux tombes et a dit :   Ils sont ch ti s, mais ils pensaient que ce n’ tait pas un grand p ch . L’un ne se lavait pas quand il urinait et l’autre  tait un calomniateur.  (Rapport  par Boukhari, 5592).

9) Le lavage et l’essuyage de la souillure doivent se faire au minimum trois fois ou en un nombre impair au-dessus si cela est n cessaire. D’apr s A cha qu’Allah l’agr e, le Proph te (b n diction et salut soient sur lui) lavait son post rieur trois fois. Ibn Omar a dit :   Nous l’avons fait et nous avons trouv  en cela un rem de et une purification.  ( Rapport  par Ibn M jah, 350 dans Sahih Al- Djami’ 4993).

Abou Hourayra t a rapport  que le Proph te (b n diction et salut soient sur lui) a dit :   Quand l’un d’entre-vous s’essuie, qu’il le fasse en un nombre impair.   (Rapport  par l’imam Ahmad et qualifi  de bon dans Sahih  Al-Djami ’, 375).

 

10) Ne pas employer ni os ni crottins pour l’essuyage. Cependant, on emploie du papier hygi nique, des pierres, etc.

Abou Hourayra qu’Allah l’agr e a dit qu’il apportait au Proph te (b n diction et salut soient sur lui) un r cipient pour ses ablutions et ses besoins naturels. Lorsqu’il le suivait, le Proph te (b n diction et salut soient sur lui) lui dit :   Qui est-ce ?   Il r pondit : c’est Abu Hourayra ! Le Proph te (b n diction et salut soient sur lui) de r pliquer :   Apporte-moi des cailloux pour me nettoyer. Ne m’apporte ni os, ni crottins.  Ainsi, je lui apportai des cailloux que je portais par le bout de mes v tements puis je les d posai   ses c t s et je m’en allai. Puis, lorsqu’il eut termin , je marchai vers lui et lui demandai pourquoi a-t-il refus  les os et les crottins. Le Proph te (b n diction et salut soient sur lui) me r pondit que :   Les deux sont la nourriture des djinns.  (Rapport  par Boukhari, 3571).

11) Que personne n’urine dans une eau stagnante. J ber a rapport  de l’envoy  d’Allah (b n diction et salut soient sur lui) qu’il a interdit qu’on urine dans une eau stagnante. (Rapport  par Mouslim 423). En effet, cela souille l’eau et porte pr judice aux utilisateurs.

12) Ne pas uriner sur le chemin des gens, ni sous l’ombre o  les gens s’abritent, parce que cela les d range. Abu Hourayra qu’Allah l’agr e a rapport  que le Messager d’Allah (b n diction et salut soient sur lui) a dit :   Craignez les deux mal dictions ?   Ils ont demand  quelles  taient les deux mal dictions ? Le Messager d’Allah (b n diction et salut soient sur lui) a r pondu que :   Ce sont ceux qui font leurs besoins sur la voie publique et   l’ombre des arbres.   (Rapport  par Abou Dawoud et cit  dans Sahih Al-Djami ’, 110).

13) Ne pas saluer celui qui fait ses besoins naturels, et ne pas r pondre   la salutation lorsque l’on est aux toilettes, afin de ne pas citer le nom d’Allah dans les lieux impures. J ber ibn Abdallah a rapport  qu’un homme est pass  devant le Proph te (b n diction et salut soient sur lui) qui  tait en train d’uriner et l’a salu . Alors, le Proph te (b n diction et salut soient sur lui) lui a dit :   Quand tu me trouves dans cette situation, ne me salue pas. Si tu refais cela, je ne te r pondrai pas.  ( Rapport  par Ibn M jah, 346 et cit  dans Sahih Al-Djami ’, 575).

La grande partie des savants ont d test  le fait de parler sans n cessit  aux toilettes.

Voil  un ensemble de r gles et de dispositions l gales tir es de la Charia concernant ce sujet qui revient chaque fois chez l’homme. C’est pour cela que la Charia s’est donn e la peine d’apporter toutes ces explications et de d crire toutes choses. D’o  la question : qu’en serait-il pour les questions plus importantes ? Connaissez-vous, vous qui posez la question, une religion ou une l gislation dans le monde qui apporte des choses similaires. Je jure donc par Allah que ces preuves sont suffisantes pour d montrer l’exhaustivit  de cette religion, sa beaut  et le fait qu’il est oblig  de la suivre.

Nous implorons Allah pour qu’Il nous accorde tout le bien et nous conduise vers la v rit  (puisse Allah b nir et saluer notre Proph te).  

 

 

Fatwa  mise par le site www.islam-qa.com.
R vis  par Abu Hamza Al-Germ ny


Le bureau de pr che de Rabwah (Ryadh)

old.islamhouse.com

 

L’islam   la port e de tous !

 

Go to the Top