മനുഷ്യന് പ്രവര്‍ത്തന സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടോ?

ഫത്‘വകള്‍ ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: മനുഷ്യന് പ്രവര്‍ത്തന സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടോ?
ഭാഷ: തുര്‍കിഷ്‌
മുഫ്‌തി: മുഹമ്മദ്‌ സ്വാലിഹ്‌ അല്‍-മുന്‍ജിദ്‌
പരിഭാഷകര്‍: മുഹമ്മദ് മുസ്ലിം ഷാഹീന്‍
പ്രസാധകര്‍: ഇസ്’ലാമിക് കാള്‍ ആന്‍റ് ഗൈഡന്‍സ് സെന്‍റര്‍ - റബ്’വ
സംക്ഷിപ്തം: പ്രസ്തുത ചോദ്യത്തിന് ശൈഖ് മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹ് മുന്‍’ജിദ് മരുപടി പറയുന്നു.
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2007-12-31
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/70572
താഴെ വരുന്ന ഇനങ്ങള് വിഷയാടസ്ഥാനത്തില് ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടവ
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: തുര്‍കിഷ്‌ - അറബി - ബെങ്കാളി - തായ്‌ - ബോസ്നിയന്‍ - ഉസ്ബക്‌
കൂടെയുള്ള അറ്റാച്മെന്റ് ( 2 )
1.
İNSAN, FİİLLERİNDE MUHAYYER MİDİR YOKSA MÜSEYYER MİDİR?
121.9 KB
: İNSAN, FİİLLERİNDE MUHAYYER MİDİR YOKSA MÜSEYYER MİDİR?.pdf
2.
İNSAN, FİİLLERİNDE MUHAYYER MİDİR YOKSA MÜSEYYER MİDİR?
48.5 KB
: İNSAN, FİİLLERİNDE MUHAYYER MİDİR YOKSA MÜSEYYER MİDİR?.doc
സംക്ഷിപ്തങ്ങളുടെ വിവരണം

Hamd, yalnızca Allah'adır. Salât ve selâm da Peygamberimiz Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'edir.

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn'e -Allah ona rahmet etsin- bu sorulmuş ve kendisi şu cevabı vermiştir:

"Bu soruyu soran kimsenin kendi kendine şunu sorması gerekir: Bu soruyu sorarken birisi kendisini zorlamış ve mecbur kılmış mıdır? Bir araba satın almak istediği zaman arabanın türünü seçmek ister mi? Yoksa istemez mi?

Buna benzer pek çok soruyu kendi kendine sorduğu zaman, insanın fiillerinde hür ve serbest midir? Yoksa fiillerinde güdümlü ve mecburi mi olduğunu açıkça anlayacaktır.

Sonra kendi kendine şunu sormalıdır: Başına bir olay geldiği zaman, bu olay kendi isteğiyle mi başına gelmektedir?

Hastalandığı zaman kendi isteğiyle mi hasta olmaktadır?

Öldüğü zaman kendi isteğiyle mi ölmektedir?

Yine buna benzer pek çok soruyu kendi kendine sorduğu zaman, insanın fiillerinde hür ve serbest midir? Yoksa fiillerinde güdümlü ve mecburi mi olduğunu açıkça anlayacaktır.

Bütün bu sorulara şöyle cevap verebiliriz:

Akıl sahibi insanın yapmakta olduğu fiil ve davranışları, hiç şüphe yok ki kendi tercihi ve irâdesiyle olmaktadır.

Delil olması bakımından Allah Teâlâ'nın şu sözlerine kulak verir misin?

      ﮉﮊ         ﮎ ﮏ      [ سورة النبأ الآية: ٣٩ ]

"İşte o, (vukû bulacak olmasında  hiçbir şüphe olmayan) hak günüdür. (O günün dehşetinden kurtulmak) isteyen (salih amelle) Rabbine varan yol tutsun." [1]

                ﮙﮚ        ﮞﮟ       ﮢﮣ                  [ سورة آل عمران الآية: ١٥٢]

"Sizden kimisi dünya hayatını istiyor, kimisi âhiret hayatını istiyordu.Sonra denemek için onlardan (düşmanınızdan) alıkoydu. Şüphesiz ki Allah (sizin pişmanlık duyup tevbe ettiğinizi bilmiş ve) sizi affetmiştir. Allah, müminlere karşı çok lütufkardır."  [2]

                            [ سورة الإسراء الآية: ١٩]

"Kim de âhireti ister ve ona lâyık bir biçimde mümin olarak gayret gösterirse, işte bunların çalışmaları makbul olur." [3]

      ﯕﯖ                ﯜﯝ                 ﯤﯥ                                        ﯵﯶ   [ سورة البقرة الآية: ١٩٦]

“Kim hac günlerine kadar umre ile faydalanmak isterse, kolayına gelen bir kurbanı kesmesi gerekir. Kurbanlık, yerine varıncaya kadar başınızı tıraş etmeyin.Aranızda hasta, yahut başından rahatsız olan varsa, ona fidye olarak; oruç tutmak, sadaka vermek, yahut kurban kesmek gerekir."  [4]

Allah Teâlâ, hasta veya başından rahatsız olan kimseyi, oruç tutmak, sadaka vermek veya kurban kesmek arasında serbest bırakmıştır.

Fakat bir kul, bir şey yapmak istediği zaman, bizler Allah Teâlâ'nın o fiili istediğini bilmekteyiz.

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:

                                [ سورة التكوير الآيتان: ٢٨٢٩ ]

“Sizden, doğru yolda (îmân üzere) gitmek isteyenler için (bu bir öğüttür). Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe, siz (hiçbir şey) dilemeyemezsiniz (ne doğru yolda gidersiniz, ne de  ona gücünüz yeter).” [5]

Hastalık, ölüm ve kazalar gibi, kulun kendisi veya başkası tarafından başına gelen fiiller, kendi tercihi ve isteğiyle olmamaktadır. Bu fiiller, kulun onda hiçbir etkisi veya irâdesi olmayan kaderden başka bir şey değildir.

Yine de en iyisini Allah Teâlâ bilir.[6]

 


[1] Nebe Sûresi: 39  

[2] Âl-i İmrân Sûresi: 152

[3] İsrâ Sûresi: 19

[4] Bakara Sûresi: 196

[5] Tekvîr Sûresi: 28-29

[6] Muhammed b. Salih el-Useymîn, "Mecmûu'l-Fetâvâ", cilt: 2 

Go to the Top