കുഴപ്പകാലം

ലേഖനങ്ങള്‍ ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: കുഴപ്പകാലം
ഭാഷ: തായ്‌
പരിശോധകര്‍: സ്വാഫി ഉസ്മാന്‍
സംക്ഷിപ്തം: ലോകാവസാന കാലത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന കുഴപ്പങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്നു.
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2007-12-30
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/70470
താഴെ വരുന്ന ഇനങ്ങള് വിഷയാടസ്ഥാനത്തില് ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടവ
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: തായ്‌ - അറബി - ബെങ്കാളി - ബോസ്നിയന്‍ - ഉസ്ബക്‌ - ഇംഗ്ലീഷ് - തുര്‍കിഷ്‌
സംക്ഷിപ്തങ്ങളുടെ വിവരണം

สังคมโลกทุกวันนี้มีปัญหาต่างๆ มากมายที่คุกคามความสงบสุขในการใช้ชีวิตของมนุษย์ และดูเหมือนว่ายิ่งนานวันความวุ่นวายของปัญหาต่างๆ เหล่านี้จะยิ่งเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับหะดีษที่ท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม กล่าวไว้มีใจความว่า ไม่มีปีใดหรือวันใดที่มาถึงนอกเสียจากมันจะต้องเลวร้ายกว่าวันที่ผ่านๆ มา จนกระทั่งถึงวาระที่พวกท่านต้องพบองค์อภิบาลของพวกท่าน (เศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ: 7068, 7576)

จากหะดีษบทนี้ทำให้เราเข้าใจว่า โลกแห่งยุคสมัยสุดท้ายนั้นจะเต็มไปด้วยความวิบัติ ทั้งในด้านศีลธรรมจรรยา การเมืองการปกครอง หรือแม้แต่ในเรื่องที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ ความวิบัติเช่นนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวันสิ้นโลก

มีตัวอย่างจากหะดีษที่ได้กล่าวถึงสัญญาณของวันสิ้นโลกในรูปแบบของปัญหาสังคมต่างๆ เช่น

ระยะเวลาจะสั้นลง ความรู้ (แห่งทางนำ) จะถูกยึด (หมายถึงจะค่อยๆ เลือนหาย) ความละโมบจะถูกโยน (เข้าไปในใจผู้คน) ความวุ่นวายจะปรากฏ และจะเกิดการฆาตกรรมอย่างมากมาย (เศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ: 8020)

แท้จริงในจำนวนสัญญาณแห่งโลกาวสานนั้นคือ ความรู้ (ที่เป็นทางนำ) จะถูกยกขึ้น (จนเหือดหาย) อวิชชา (การไร้ศีลธรรม) จะผุดขึ้นชัดเจน การผิดประเวณีจะแพร่ขยายอย่างเปิดเผย สุรา (หรือสิ่งมึนเมา) จะระบาดไปทั่ว... (เศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ : 2206)

 “จะมียุคสมัยหนึ่งมาถึงมนุษย์ ที่คนคนหนึ่งจะไม่สนใจว่า เขาได้รับทรัพย์สินมาจากไหน ได้มาจากสิ่งที่ฮาลาลหรือหะรอม (เศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ : 5344)

สิ่งที่เราได้เห็น เช่น ข่าวตามสื่อต่างๆ มากมาย อาทิ ข่าวข่มขืน ล่วงละเมิดผิดทางเพศ ข่าวอาชญากรรม ข่าวสงคราม ปัญหาโสเภณี ยาเสพติด คอร์รัปชั่น โรคระบาดแปลกๆ ปัญหาสุขภาพจิต ปัญหามลภาวะ ฯลฯ เหล่านี้ล้วนสอดคล้องกับปรากฏการณ์วันสิ้นโลกตามที่อิสลามอธิบายไว้ทั้งสิ้น

การเชื่อมั่นในคำสอนของอัลลอฮฺจะทำให้มนุษย์เข้าใจสภาพของความวุ่นวายต่างๆ และทำให้มนุษย์รู้จักหาวิธีที่ถูกต้องและดีที่สุดเพื่อให้ตนปลอดภัย

ยิ่งนานวันโลกก็จะยิ่งมากด้วยบททดสอบ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเร่งปฏิบัติคุณงามความดีให้มากเข้าไว้ ก่อนจะถึงวันที่ความวุ่นวายจะเพิ่มมากขึ้น เมื่อยุคนั้นมาถึงความเข้มแข็งในใจของมนุษย์จะไม่อาจต้านทานกระแสแห่งความวุ่นวายได้อีกต่อไป ถ้าไม่เพียบพร้อมด้วยอีมานที่มั่นคงต่ออัลลอฮฺและหลักคำสอนของพระองค์

ท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้กำชับพวกเราทุกคนว่า จงรีบเร่งปฏิบัติคุณความดีก่อนถึงกาลอันแสนวุ่นวายน่ากลัว เสมือนหนึ่งค่ำคืนที่มืดมิด เวลานั้นผู้ศรัทธาคนหนึ่งจะตื่นเช้าขึ้นมาด้วยอีมาน พอตกค่ำเขากลับกลายเป็นกาฟิรฺ (เพราะไม่สามารถต้านทานต่อบททดสอบของความวุ่นวาย) หรือตอนเย็นเป็นผู้ศรัทธาแต่พอตื่นเช้าก็เป็นกาฟิรฺ เขาขายศาสนาด้วยเพียงทรัพย์ดุนยาอันน้อยนิด (เศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ: 2814)

คำสอนเหล่านี้เองที่เป็นทางรอดของมนุษย์สำหรับการเผชิญหน้ากับความวุ่นวายในโลกยุคสมัยสุดท้าย วัลลอฮฺ อะอฺลัม

- ข้อคิดที่ได้รับจากบทเรียน

1.      มุสลิมต้องเชื่อในวันกิยามะฮฺหรือวันสิ้นโลก

2.      การศรัทธาอย่างเชื่อมั่นต่อวันกิยามะฮฺมีผลต่อระดับศีลธรรมของผู้ที่เป็นมุสลิมโดยตรง

3.      อัลลอฮฺได้กำหนดให้มีสัญญาณต่างๆ ก่อนวันสิ้นโลกเพื่อให้มนุษย์ได้สำนึกตนและเตรียมพร้อมเพื่อกลับสู่อาคิเราะฮฺ

4.      ปัญหาและความวุ่นวายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนับเป็นหนึ่งในสัญญาณของวันสิ้นโลก

5.      ทางรอดของมนุษย์ในโลกแห่งความวุ่นวายที่มากด้วยการทดสอบ คือ การยึดมั่นในหลักคำสอนของอัลลอฮฺ

6.      การยึดมั่นในหลักคำสอนของศาสนาอย่างเคร่งครัดท่ามกลางภาวะความวุ่นวายแห่งยุคสมัยมีผลบุญที่ใหญ่หลวงยิ่งนัก

7.   ท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้กำชับให้ประชาชาติของท่านเร่งปฏิบัติคุณความดีก่อนที่จะไม่มีโอกาสปฏิบัติอีกต่อไป

- คำถามหลังบทเรียน

1.      ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าโลกทุกวันนี้มีความวุ่นวายด้วยปัญหาต่างๆ มากมายในสังคม? กรุณายกตัวอย่างตามที่ท่านรู้

2.   ท่านคิดว่าปัญหาต่างๆ ในสังคมปัจจุบันมีความสอดคล้องกับคำสอนอิสลามเกี่ยวกับสัญญาณของวันสิ้นโลกตามที่มีระบุใน    หะดีษฺต่างๆ ข้างต้นหรือไม่?

3.      ท่านคิดว่าอะไรคือทางรอดของมนุษย์ท่ามกลางปัญหาสังคมต่างๆ มากมายในปัจจุบัน?

4.      ท่านสามารถใช้ชีวิตให้ปลอดภัยได้อย่างไรท่ามกลางความวุ่นวายในโลกทุกวันนี้?

Go to the Top