mushaf qaranteke na qaranwana nya da abdu llah basfar

qurana dare Subject Information
tuyade: mushaf qaranteke na qaranwana nya da abdu llah basfar
qaranwana: abdu allah aali basfar
fo deppe: [mp3 128 kb ]. mshaf qarante ti qaranwana qanne abdu allah aaly basfar ake mbe gani qaramoxo sire ti qannsire a rawa wutini ti twrnt na tige twrnt surah kamma
kafu nde tarixi: 2014-06-22
siti fo deppe: http://IslamHouse.com/694926
fo kafunto ( 114 )
1.
suratu al fatiha
788.4 KB
Open: suratu al fatiha.mp3
2.
suratu al fatiha
109.1 MB
Open: suratu al fatiha.mp3
3.
suratu al fatiha
65.7 MB
Open: suratu al fatiha.mp3
4.
suratu al baqarah
69.2 MB
Open: suratu al baqarah.mp3
5.
suratu aali imran
51.6 MB
Open: suratu aali imran.mp3
6.
suratu a nnisai
56.2 MB
Open: suratu a nnisai.mp3
7.
suratu al maidah
61.4 MB
Open: suratu al maidah.mp3
8.
suratu al an aam
23.4 MB
Open: suratu al an aam.mp3
9.
suratu al a arafu
44.9 MB
Open: suratu al a arafu.mp3
10.
suratu al anfal
29.7 MB
Open: suratu al anfal.mp3
11.
suratu ataubah
31.8 MB
Open: suratu ataubah.mp3
12.
suratu yunus
31.1 MB
Open: suratu yunus.mp3
13.
suratu huud
14 MB
Open: suratu huud.mp3
14.
suratu yusfu
14.8 MB
Open: suratu yusfu.mp3
15.
suratu arad
10.5 MB
Open: suratu arad.mp3
16.
suratu ibrahim
29.5 MB
Open: suratu ibrahim.mp3
17.
suratu al hijr
27.2 MB
Open: suratu al hijr.mp3
18.
suratu anahal
27.5 MB
Open: suratu anahal.mp3
19.
suratu al israa
17.4 MB
Open: suratu al israa.mp3
20.
suratu al kahaf
22.3 MB
Open: suratu al kahaf.mp3
21.
suratu marym
19.8 MB
Open: suratu marym.mp3
22.
suratu taha
23.2 MB
Open: suratu taha.mp3
23.
suratu taha
18.3 MB
Open: suratu taha.mp3
24.
suratu al anbiyaa
23.9 MB
Open: suratu al anbiyaa.mp3
25.
suratu al haji
15.8 MB
Open: suratu al haji.mp3
26.
suratu al mu minuna
22.5 MB
Open: suratu al mu minuna.mp3
27.
suratu annur
20.9 MB
Open: suratu annur.mp3
28.
suratu al furqan
24.8 MB
Open: suratu al furqan.mp3
29.
suratu acoaraa
17.2 MB
Open: suratu acoaraa.mp3
30.
suratu annmul
14 MB
Open: suratu annmul.mp3
31.
suratu al qasas
9.5 MB
Open: suratu al qasas.mp3
32.
suratu al ankabut
7.4 MB
Open: suratu al ankabut.mp3
33.
suratu arum
24 MB
Open: suratu arum.mp3
34.
suratu luqman
15.3 MB
Open: suratu luqman.mp3
35.
suratu asajdah
14.9 MB
Open: suratu asajdah.mp3
36.
suratu al ahzab
12.9 MB
Open: suratu al ahzab.mp3
37.
suratu saba a
16.1 MB
Open: suratu saba a.mp3
38.
suratu fatir
13.3 MB
Open: suratu fatir.mp3
39.
suratu yasin
21.1 MB
Open: suratu yasin.mp3
40.
suratu asafat
21.7 MB
Open: suratu asafat.mp3
41.
suratu soaad
15.4 MB
Open: suratu soaad.mp3
42.
suratu azumar
16.1 MB
Open: suratu azumar.mp3
43.
suratu gafir
15.5 MB
Open: suratu gafir.mp3
44.
suratu fusilat
6.9 MB
Open: suratu fusilat.mp3
45.
suratu acura
8.8 MB
Open: suratu acura.mp3
46.
suratu azuxruf
10.8 MB
Open: suratu azuxruf.mp3
47.
suratu aduxan
10.1 MB
Open: suratu aduxan.mp3
48.
suratu al jasiya
10.5 MB
Open: suratu al jasiya.mp3
49.
suratu al ahqaf
6.6 MB
Open: suratu al ahqaf.mp3
50.
suratu muhammad
7.1 MB
Open: suratu muhammad.mp3
51.
suratu al fath
6.4 MB
Open: suratu al fath.mp3
52.
suratu al hujrat
5.9 MB
Open: suratu al hujrat.mp3
53.
suratu qaaf
6.5 MB
Open: suratu qaaf.mp3
54.
suratu ajariyat
6.9 MB
Open: suratu ajariyat.mp3
55.
suratu atuwr
8.4 MB
Open: suratu atuwr.mp3
56.
suratu annjm
8.6 MB
Open: suratu annjm.mp3
57.
suratu annjm
10.4 MB
Open: suratu annjm.mp3
58.
suratu al qamar
8.4 MB
Open: suratu al qamar.mp3
59.
suratu a rhman
8.2 MB
Open: suratu a rhman.mp3
60.
suratu al waqiaah
6.4 MB
Open: suratu al waqiaah.mp3
61.
suratu al hadid
3.9 MB
Open: suratu al hadid.mp3
62.
suratu al mujadalah
3.2 MB
Open: suratu al mujadalah .mp3
63.
suratu alhacri
3.6 MB
Open: suratu alhacri.mp3
64.
suratu al mumtahinah
4.2 MB
Open: suratu al mumtahinah.mp3
65.
suratu asafu
5.1 MB
Open: suratu asafu.mp3
66.
suratu al jumaah
4.7 MB
Open: suratu al jumaah.mp3
67.
suratu al munafiquwn
5.5 MB
Open: suratu al munafiquwn.mp3
68.
suratu atagabun
5.2 MB
Open: suratu atagabun.mp3
69.
suratu atalaaq
6.3 MB
Open: suratu atalaaq.mp3
70.
suratu atahrim
4.9 MB
Open: suratu atahrim.mp3
71.
suratu al mulk
4 MB
Open: suratu al mulk.mp3
72.
suratu al qalam
4.8 MB
Open: suratu al qalam.mp3
73.
suratu al haqah
3.5 MB
Open: suratu al haqah.mp3
74.
suratu al ma arij
4.7 MB
Open: suratu al ma arij.mp3
75.
suratu nuwh
3.2 MB
Open: suratu nuwh.mp3
76.
suratu al jinni
4.3 MB
Open: suratu al jinni.mp3
77.
suratu al muzamml
3.7 MB
Open: suratu al muzamml.mp3
78.
surat al mdathr
3.4 MB
Open: surat al mdathr.mp3
79.
suratu al qiyamah
3.5 MB
Open: suratu al qiyamah.mp3
80.
suratu al insan
2.8 MB
Open: suratu al insan.mp3
81.
suratu al mursalat
1.8 MB
Open: suratu al mursalat.mp3
82.
suratu annabai
1.4 MB
Open: suratu annabai.mp3
83.
suratu annazaat
3.1 MB
Open: suratu annazaat.mp3
84.
suratu abasa
1.9 MB
Open: suratu abasa.mp3
85.
suratu atakwir
2 MB
Open: suratu atakwir.mp3
86.
surat al inftar
1.2 MB
Open: surat al inftar.mp3
87.
suratu al mutafifin
1.2 MB
Open: suratu al mutafifin.mp3
88.
suratu al incqaq
1.8 MB
Open: suratu al incqaq.mp3
89.
suratu al buruj
2.7 MB
Open: suratu al buruj.mp3
90.
suratu a tarq
1.5 MB
Open: suratu a tarq.mp3
91.
suratu al aala
1.1 MB
Open: suratu al aala.mp3
92.
surstu algacyah
1.4 MB
Open: surstu algacyah.mp3
93.
suratu al fajiri
852.5 KB
Open: suratu al fajiri.mp3
94.
suratu al balad
534.9 KB
Open: suratu al balad.mp3
95.
suratu acams
689.6 KB
Open: suratu acams.mp3
96.
suratu allail
1.3 MB
Open: suratu allail.mp3
97.
suratu a duha
596.1 KB
Open: suratu a duha.mp3
98.
suratu a carh
1.8 MB
Open: suratu a carh.mp3
99.
suratu atin
796.9 KB
Open: suratu atin.mp3
100.
surat alajq
896.5 KB
Open: surat alajq.mp3
101.
surat al qadar
790.8 KB
Open: surat al qadar.mp3
102.
suratu albayinnah
660.2 KB
Open: suratu albayinnah.mp3
103.
suratu a zalzalah
393.3 KB
Open: suratu a zalzalah.mp3
104.
suratu al aadiyat
730 KB
Open: suratu al aadiyat.mp3
105.
suratu al qariaah
536.9 KB
Open: suratu al qariaah.mp3
106.
suratu a takathr
487.6 KB
Open: suratu a takathr.mp3
107.
suratu al aasr
597.8 KB
Open: suratu al aasr.mp3
108.
surat al hummzah
302.7 KB
Open: surat al hummzah.mp3
109.
suratu al fil
590 KB
Open: suratu al fil.mp3
110.
surat quraic
447.1 KB
Open: surat quraic.mp3
111.
suratu al maown
519.8 KB
Open: suratu al maown.mp3
112.
surat al kawthr
300.2 KB
Open: surat al kawthr.mp3
113.
suratu al kafiruwn
462.7 KB
Open: suratu al kafiruwn.mp3
114.
suratu annsr
636.9 KB
Open: suratu annsr.mp3
Go to the Top